Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 26.09.01 - sak 101/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LEDER FOR SKATTETAKSTNEMNDA FOR EIENDOMSSKATT - ANNE-BRIT SKJETNE

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv: 033 203 &16

Arkivsaknr: 2001005757

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

26.09.01

RMK

101/01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Anne-Brit Skjetne fritas fra sitt verv som leder for skattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av inneværende valgperiode.

Som ny leder velges: ______________________

Som nytt medlem velges: ______________________

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Brev fra Anne-Brit Skjetne, datert 14.08.01

Saksopplysninger:

Anne-Brit Skjetne søker i brev av 14.08. d.å., om å bli fritatt fra verv som leder for skattetaksnemnda for eiendomsskatt i Levanger kommune.

Begrunnelsen for søknaden er at et slikt verv rent arbeidsmessig ikke er forenlig med hennes stilling som organisasjonssjef ved Aker Verdal Holding AS.

Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i Kommunelovens §15. 2. ledd:

”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Skattetaksnemndas medlemmer:

Varamedlemmer:

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Anne-Brit Skjetne kriteriene for fritak fra sitt verv, og vil tilrå at fritak gis for resten av inneværende valgperiode.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^