Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 26.09.01 - sak 103/01
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ÅSEN RESTAURANTDRIFT A/S - SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL 30.04.2004

Saksansvarlig: Finn Christiansen

Arkiv:  U63

Arkivsaknr: 2001003996

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

26.09.01

FCH

103/01

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Åsen Restaurantdrift AS foretaksnummer 983 385 494 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet i det gamle NTE – bygget i Åsen sentrum og med de skjenkeareal som fremgår av vedlegg til søknad ut inneværende bevillingsperiode – 31.03.2004.

2. Per Einar Almlid og Sven Harald Munkhaug godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger foreligger før bevillingen gjøres operativ.

Vedlegg:

Søknad mottatt den 11.06.01. side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Uttalelse fra lensmannen i Levanger, skisser og kopi av firmaattest.

Saksopplysninger:

Åsen Restaurantdrift AS foretaksnummer 983 385 494 søker i brev mottatt den 11.06.01 om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Den planlagte virksomhet er relatert til det gamle NTE – bygget i Åsen sentrum. Omsøkt skjenkeareal fremgår av vedlegg til søknaden.

Per Einar Almlid og Sven Harald Munkhaug søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Søknaden har i henhold til alkohollovens § 1-7 vært forelagt lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av vedtak i K-sak nr. 38/01 av den 20.06.01. Jeg tilrår at Åsen Restaurantdrift AS foretaksnummer 983 385 494 gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin for planlagt virksomhet i det gamle NTE – bygget i Åsen sentrum og med skjenkeareal i henhold til skisser vedlagt søknaden. Per Einar Almlid og Sven Harald Munkhaug tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^