Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 13.03.02 - sak 28/02
<< sakliste
<<
| >> | vedtak


FORPROSJEKT SLOW CITY - PROSJEKTGRUPPE

Saksansvarlig: Hans Fredrik Donjem

Arkiv:    

Arkivsaknr: 2002001746

Objekt:  

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

13.03.02

HFD

028/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den foreslåtte organisering av forprosjektet slik det er redegjort for i saksframlegget, vedtas.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad til Landbruksdepartementet om midler til forprosjekt om deltakelse i Slow Cities datert 17.08.01.

Saksopplysninger:

Levanger kommune søkte i brev av 17.08.01 Landbruksdepartementet om økonomisk støtte til et forprosjekt om eventuell deltakelse i Slow City-bevegelsen. Det ble satt opp følgende kostnadsoverslag for forprosjektet:

Informasjonsinnhenting                                                               kr. 10.000

Besøk hos koordineringskomiteen og en Slow City i Italia      kr. 80.000

Utarbeidelse av forprosjektrapport                                              kr. 80.000

Oppfølging – Søknad om medlemskap m.v.                                kr. 50.000

SUM                                                                                              kr.220.000  

Kostnadene ble søkt dekket på følgende måte:  

Landbruksdepartementet – økonomisk tilskudd                        kr. 110.000

Levanger kommune – egenandel                                                  kr. 110.000

Egenandelen fra Levanger kommune er tenkt dekket gjennom egeninnsats i prosjektet, samt et mindre tilskudd fra Næringsfondet.

Slow City-bevegelsen ble dannet i Italia i 2000 etter initiativ fra Slow Food-bevegelsen. Utgangspunktet for Slow City-bevegelsen var en reaksjon mot den globalisering, standardisering og ensretningen av byer med butikker med samme vareutvalg, reklame, fastfood, o.s.v. Byene ble mer og mer like og forskjellene mellom dem ble visket ut. Spesielt ble lokale mattradisjoner, håndverk og kultur borte. Likeledes ble byenes egenart og karakter borte ved at fasadene ble standardisert og ensrettet.

Hovedmålet med Slow Cities er å ta vare på mangfoldet og de særtrekk og egenarter hver by har. Målet er å bedre livskvaliteten til innbyggerne og samtidig skape en identitet til byen og stedet der byen ligger. Identiteten skal være godt synlig utad og dypt følt hos innbyggerne selv.

Det vil bli lagt vekt på at byen skal være miljøvennlig og innbydende for innbyggerne og besøkende. Parker og grønne lunger, torg og fortau skal invitere til bruk. Støy og bråk som forstyrrer freden må unngås. Det må legges opp til miljøvennlige transportsystemer, og parkering skal være lett tilgjengelig ved større parkeringsanlegg. Derfra skal det etableres gang- og sykkelveger til bykjernen.

Slow Cities skal kjennetegnes av alt fra gode måltider til gjestfrihet og god service i tillegg til at byen i seg selv skal framstå med sitt særpreg. Lokale produkter må prioriteres fremfor masseprodukter. Det kan for eks. arrangeres mat-festivaler i disse byene.

For å oppnå medlemskap i bevegelsen må byene innføre mål for forskjellige ting som skal nås. Det kan være alt fra støyreduserende tiltak tilfremme av økologisk landbruk og lokale matretter. Opprettholdelse og utvikling av byens karakter og omgivelser må videre tillegges vekt og målsettes.

De som oppnår medlemskap får rett til å benytte bevegelsens logo: En snegle som kryper mellom to bygninger, en gammel og en moderne. Dette vil være viktig i markedsføringen av byen.

Bevegelsens aktiviteter blir styrt gjennom årlige møter. Møtene tar for seg mål for aktivitetene kommende år, retningslinjer for virksomheten, budsjett og valg av en koordineringskomite. Møtene holdes på rundgang i de ulike medlemsbyer. Møtene tar også opp debatter om problemer med livskvalitet i byer.

For å få nærmere rede på hvilke krav som stilles for å bli medlem i bevegelsen og hvilke forpliktelser man eventuelt må påta seg, er det planlagt en tur til Italia 21. – 24. mars i år. Det er valgt ut en gruppe til å delta på turen. Den består av:

I tillegg vil Trond Blikø på Trønder-Avisas regning delta i gruppen. Dessuten har to journalister knyttet til NRK sagt at de vil knytte seg til gruppen ved besøket i Italia.

Målet for turen er å besøke byen Greve in Chianti som er en av medlemmene i Slow City-bevegelsen i Italia. Ordføreren i Greve in Chianti er leder for Slow City-bevegelsen. Han vil ta imot gruppen ved ankomst til Greve in Chianti og gi en redegjørelse for bevegelsen, hvilke krav som stilles og hvilke forpliktelser man tar på seg som medlem i bevegelsen. Det vil også bli anledning til å møte andre representanter for Slow City-bevegelsen, samt å besøke andre nærliggende byer som er medlem i bevegelsen.

Det vil bli utarbeidet en fyldig dokumentasjon fra besøket i Italia bl. a. med bildemateriale fra turen.

Dette vil danne et viktig grunnlag for forprosjektarbeidet. Forprosjektet må i tillegg til å avklare krav og forpliktelser ved medlemskap i bevegelsen, også nærmere vurdere hvordan Levanger kan utvikles som Slow City. I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan Sundet har det vært foreslått at den videreføres i en kommunedelplan (Miljøplan) for hele Levanger sentrum. Dette kan gå sammen med forprosjektarbeidet. Et annet viktig materiale til forprosjektarbeidet vil være de studieringer Levanger Historielag sammen med Levanger Museum har satt i gang ut fra Slow City-søknaden til Landbruksdepartementet.

Organiseringen av prosjektet gjennomføres etter PLP-metodikken slik den er innført gjennom ”Forny 2001”. Ordføreren får fullmakt til å oppnevne prosjektgruppe, prosjektansvarlig og prosjektleder.

Formannskapet er styringsgruppe for forprosjektet.

I tillegg vil lag og organisasjoner i Levanger trekkes inn i arbeidet og vil fungere som referansegruppe for prosjektet. Det søkes også kontakt med fagmiljøer bl. a. ved NTNU som også vil danne en referansegruppe for prosjektet.

En forprosjektrapport skal forligge i løpet av 2002. Nærmere tidsplan avklares med styringsgruppen.

Vurdering:

Spørsmålet om Levanger skal gå inn og søke medlemskap i Slow City-bevegelsen må tas opp etter at forprosjektrapporten foreligger. Om man velger å søke medlemskap eller ikke, så vil arbeidet med forprosjektrapporten være nyttig. Dette materiale vil være et viktig grunnlag både for den fremtidige byplanleggingen og for arbeidet med markedsføring av kommunen. Det vil også være et viktig grunnlagsmateriale for utviklingen av reiselivet i Levanger.

<< sakliste | vedtak
<<
| >>  
Gå til Levanger kommunes hovedside ^