Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 08.05.02 - sak 55/02
<< sakliste
<<
| >> | vedtak

UTVIKLING AV ET CITTASLOW-PROSJEKT  I LEVANGER OG CITTASLOW-BEVEGELSE I NORDEN

Saksansvarlig: Hans Fredrik Donjem

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2002002701

Objekt:   Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Levanger næringsselskap 24.04.2002 HFD 010/02

Formannskapet

08.05.02

HFD

055/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til mandat og organisering av Cittaslow-prosjektet for Levanger.

Saksopplysninger:

Levanger kommune søkte 17.08.01 Landbruksdepartementet om midler til et forprosjekt om deltakelse i ”Slow City”-bevegelsen. Søknaden ble innvilget av SND med kr. 110.000,-. I tillegg var det lagt inn en tilsvarende egeninnsats fra Levanger kommune.

Det ble gjennomført en studietur til Greve in Chianti, Italia, 21. – 24. mars. Vi hadde der møte med leder av bevegelsen: ordfører Paolo Saturnini og koordinator for bevegelsen: Alberto Montebello. Referat fra Montebellos orientering til  deltakerne fra Levanger følger som vedlegg. I tillegg følger et utdrag fra bevegelsens medlemscharter som vedlegg.

Det videre arbeid med Cittaslow-prosjektet er todelt. For det første må man se på hvilke krav som må settes for Levanger dersom man ønsker å bli medlem av bevegelsen . Hva vil det innebære for Levanger?

Den første delen er det vi har fått midler til gjennom bevilgningen fra SND / Landbruksdepartementet. Vi må her få frem et grunnlag for å vurdere og beslutte om vi skal delta i bevegelsen eller ikke.

Dersom det besluttes å gå inn i bevegelsen vil prosjektet videreføres. Det vil da være snakk om å utarbeide en nordisk modell for Cittaslow og bygge opp et nettverk i Skandinavia med 3 – 4 byer, slik som koordinator Montebello utfordret oss i sin orientering. En slik videreføring forutsetter ny ekstern finansiering. Det vil bli tatt kontakt med Miljøverndepartementet om dette. I siste nummer av ”Plan-nytt”, april 2002, uttaler miljøvernministeren at bedre miljø i byer og tettsteder er ett av de tema som regjeringen vil legge størst vekt på i miljøpolitikken.

Det kan også være aktuelt å søke Nordisk Råd om medfinansiering.

Prosjektet legges således opp med etappevis rapportering og vedtak før man går videre i prosjektarbeidet. Første rapport med vurdering av medlemskap og eventuelt videre prosjektarbeid vil foreligge allerede til høsten. 

Et forslag til organisering av Cittaslow-prosjektet ble fremmet for formannskapet 13.03.02, sak 28/02. Etter vedtaket den gang skulle formannskapet fungere som styringsgruppe. Ordføreren fikk fullmakt til å oppnevne prosjektgruppen. Det ble videre vedtatt at prosjektet skulle kjøres etter PLP-metodikken i tråd med Forny-prosjektet.

Det fremlagte forslag bygger på dette vedtaket, men det er her foreslått at formannskapet står som oppdragsgiver for prosjektet og at styret for næringsselskapet er styringsgruppe. Den foreslåtte referansegruppen er ikke uttømmende. Det kan være aktuelt å invitere andre organisasjoner i tillegg til de nevnte.

Vurdering:

Ved å legge opp arbeidet i etapper vil en sikre en jevn kontakt mellom styringsgruppe og oppdragsgiver under prosjektarbeidet. Videreføring av prosjektet må bygge på avklaringer gjennom vedtak i de respektive organer.

Det er tatt kontakt med koordinator Montebello for å få nærmere avklart hvilke kriterier og mål som må settes for at Levanger eventuelt skal bli medlem av bevegelsen i tillegg til det som er nevnt i medlemscharteret.

Dersom Levanger går inn i bevegelsen kan vi bli en foregangskommune på dette området. Vi har allerede hatt en rekke henvendelser fra både media og andre interesserte. Det er en meget stor interesse knyttet til det vi nå gjør her.

24.04.2002 Levanger næringsselskap

Forslag i møte:

Det må åpnes for flere deltakere i referansegruppen.

Avstemning:

Enstemmig.

NÆR-010/02 Vedtak:

Styret for Næringsselskapet tar vedlagt dokumenter til orientering.

Det må åpnes for flere deltakere i referansegruppen.  

ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret for Næringsselskapet tar vedlagt dokumenter til orientering.

Vedlegg:

1.       Notat fra Alf Birger Haugnes datert 15.04.02 om utvikling av et Cittaslow-prosjekt i Levanger og Cittaslow-bevegelse i Norden side 2, 3

2.       Referat fra en orientering i Italia av koordinator Alberto Montebello

3.       Medlemscharter for Slow City-bevegelsen side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte dokumenter i saken. Saken legges frem til drøfting og en foreløpig orientering.

<< sakliste | vedtak
<<
| >>  
Gå til Levanger kommunes hovedside ^