Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 04.12.02 - sak 146/02
<< sakliste
<< | >> | vedtak | ajourførte retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER NÅR VILKÅR FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK OVERTRES

Saksansvarlig: Finn Christiansen

Arkiv: 033  &58

Arkivsaknr: 2002007440

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

04.12.02

FCH

146/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

De fremlagte retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtredes vedtas.

Vedlegg:

Oversikt over salgs – og skjenkebevillinger i Levanger kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Bevillingsinnehavere for salg og skjenking av alkoholholdig drikk er i all hovedsak sitt ansvar bevisst når det gjelder utøvelsen av de respektive bevillinger.

Ved en del tilfeller har det allikevel vært påkrevet med en del ”kjøreregler” og rådmannen vil på bakgrunn av dette fremme forslag til retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtredes.

Formannskapet har tidligere etterlyst oppdatert liste over salgs-og skjenkebevillinger. Utskrift av vår internett-side som viser denne oversikten følger vedlagt.

Vurdering:

Forslag til retningslinjer er drøftet med representanter fra Bransjeforeningen i Levanger samt det kommunalt engasjerte vaktselskap som har ansvaret for kontroll av samtlige virksomheter som er innehavere av bevillinger for salg  og skjenking av alkoholholdig drikk. På bakgrunn av ovennevnte foreslås følgende retningslinjer:

RETNINGSLINJER FOR REAKSJONER NÅR VILKÅR FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK OVERTRES

§ 1 

Når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkoholloven av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer.

§ 2 

1. Mindre alvorlige brudd på vilkårene enn de som fremgår av disse retningslinjer, forutsettes løst i et møte med bevillingsinnehaver, kontrollør og administrasjonen.

    Resultatet protokolleres og meddeles kontrollutvalget (formannskapet).

2. Ved første gangs overtredelse av regelverket om overskjenking og om tidsgrenser for skjenking av øl, vin og brennevin og salg av øl på inntil 4,75 volumprosent alkohol, vurderes skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndratt fra 1 dag til 3 uker.

3. Ved første gangs overtredelse av regelverket om salg eller skjenking til mindreårige og mindreåriges delaktighet i salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, vurderes skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndratt fra 2 uker til 1 år.

4. Ved flere gangs overtredelser og / eller ved særlig alvorlige brudd på regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden.

5. Ved overtredelser gitt i medhold av andre lover, når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, vurderes reaksjoner som nevnt i § 2.1 – 2.3.

6. Ved manglende innbetaling av alkoholavgift eller dersom bevillingsinnehaver unnlater å etterkomme evt. kommunal anmodning om inntekstoppgave for alkoholomsetning som beregningsgrunnlag for avgift, vurderes bevillingen inndratt inntil avgift er betalt eller opplysninger mottatt.

§ 3  

For øvrig gjelder forskrifter/retningslinjer for kontroll med salg - og skjenking av alkoholholdig drikk og forvaltningslovens saksbehandlingsregler m.v.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^