Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 16.01.03 - sak 3/03
<< sakliste
<< | >> | vedtak

KARSTEIN SOLVANG - FRITAK SOM MEDDOMMER

Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås

Arkiv:  033  &16

Arkivsaknr: 2002007421

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

16.01.03

RMK

003/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Karstein Solvang slettes som domsmann fra Levanger kommune. Som ny domsmann for resten av valgperioden velges: _________________

2.        Malvik kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Solvang overføres til fortegnelse over domsmenn

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

E-post fra Karstein Solvang, journalført 22. november 2002.

Saksopplysninger:

Karstein Solvang ble av formannskapet i møte 8. mai 2002, fritatt fra sine politiske verv i Levanger kommune. Årsaken er at han har flyttet til Malvik kommune.

Karstein Solvang må nå slettes som meddommer i Herredsretten fra Levanger kommune.

Spørsmål om fritak er behandlet i Domsstolloven § 81:

Når noen som er innført i fortegnelsene dør, flytter fra kretsen eller på grunn av åndelige eller legemlige mangler varig er blitt ute av stand til å gjøre tjeneste, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende.

Det samme gjelder dersom vedkommende mangler noen av valgbarhetsvilkårene etter § 65 eller er i stilling som er uforenlig med vervet. Det samme gjelder også dersom noen er blitt valgt i strid med § 66 a eller senere er blitt idømt frihetstraff.

Er noen kommet i en stilling som fritar for valg etter § 67 nr. 1 til 4, kan vedkommende kreve å bli slettet av fortegnelsen.

Et lagrettemedlem eller en meddommer, som har flyttet til en anden kommune i kredsen, overføres til fortegnelsen for denne kommune.

Vurdering:

Rådmannen vil tilrå at det velges ny domsmann for Karstein Solvang fra Levanger kommune. Malvik kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Solvang overføres til fortegnelse over domsmenn.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^