Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 16.01.03 - sak 5/03
<< sakliste
<< | >> | vedtak

REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Eva Kristin Lian

Arkiv:  061  &21

Arkivsaknr: 2002007175

Objekt:    Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

16.01.03

EKL

005/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune endres til: 

Pkt. 1:  

Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

Pkt. 2:

Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:

Pkt. 3:

Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

Pkt. 4:

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Pkt. 5:

Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune.

Vedlegg:

Regler for bruk av kommunevåpen i Levanger kommune, sist endret i 1996.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Formannskapssak 2002005959.

Saksopplysninger:

I formannskapssak 2002005959 ble det vedtatt å sette ned et utvalg for gjennomgang av reglene for bruk av kommunevåpenet med tanke  på modernisering.

Utvalget har bestått av: Hans Heieraas, Jostein Trøite og Gerd Haugberg.

Vurdering:

Utvalget har hatt ett møte og foreslår en forenkling av ordbruken i reglene, videre at ordførerer kan gi tillatelse til bruk av våpenet og at anmeldelse ved brudd på disse reglene blir fjernet.

Utvalget legger fram følgende forslag på reglene for bruk av kommunevåpenet:

Pkt. 1:  

Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen.  Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse.

Pkt. 2:

Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder:

Pkt. 3:

Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse.  Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet.  Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige.  Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

Pkt. 4:

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn.  Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

Pkt. 5:

Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet.  Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte.  For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^