Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 16.01.03 - sak 8/03
<< sakliste
<< | >> | vedtak

FORPROSJEKT CITTASLOW - ORGANISERING OG MANDATER

Saksansvarlig: Ola Stene

Arkiv:    233 L04 

Arkivsaknr: 2002008219

Objekt:    Saken avgjøres av: FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Formannskapet

16.01.03

ABH

008/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Organisering og mandater for videreføring av Cittaslowprosjektet i et forprosjekt vedtas som foreslått i notat av 08.01.03 VIDEREFØRING OG ORGANISERING FORPROSJEKT CITTASLOW.

2.        Prosjektansvarlig gis fullmakt til å oppnevne representanter til delprosjektgruppene.

Vedlegg:

-          Notat av 08.01.03 vedr. VIDEREFØRING OG ORGANISERING AV FORPROSJEKT CITTASLOW. (PDF)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

-          Forstudierapport av september 2002 vedr. CITTASLOW-PROSJEKTET FOR LEVANGER   (PDF)

-          Kommunestyrets møtebok i møte 16.10.02, sak nr. 50/02 UTVIKLING AV ET CITTASLOW-PROSJEKT I LEVANGER OG CITTASLOW-BEVEGELSE I NORDEN

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet forstudien for Cittaslowprosjektet i møte 16.10.02, sak nr. 50/02. Følgende vedtak ble her fattet:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i forstudierapporten for Cittaslow-prosjektet. Levanger kommune søker om medlemskap i Cittaslow-bevegelsen.

Cittaslow-prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt i tråd med PLP-metodikken og i tråd med konklusjonen i forstudierapporten..

Følgende forslag til mandat for det videre arbeid (forsprosjektet) ble vedtatt ved behandling av forstudiet (del av forstudiet):

a)      Lage en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil løse oppgaven/mandat.

b)      Utarbeide en formell søknad om medlemskap i cittaslow-bevegelsen.

c)       I samarbeid med bevegelsen utarbeide målsettinger for Levanger som både bygger på Cittaslow-kriteriene fra Italia og som kan danne norm for et nordisk nettverk.

d)      Velge ut samarbeidskommuner i Norden og etablere et nordisk nettverk.

e)       Sammen med bevegelsen og det nordiske nettverk utarbeide en nordisk modell for Cittaslow.

f)        Forslag til nordisk navn for Cittaslow.

g)      Skape involvering og eierskap til prosjektet lokalt ved å arbeide aktivt opp mot

-          innbyggere

-          næringsliv

-          lag og foreninger

h)      Ta initiativ til fysiske tiltak som synliggjør arbeidet med Cittaslow, eks. stenging av gater for trafikk og bruk avTorget.

i)       Følge opp søknadene om prosjektstøtte fra Miljøverndepartementet og Nordisk Ministerråd.

j)        Koordinere forprosjektet med ”Foregangskommuner i Lokal Agenda 21” og Miljøsertifiseringsprosjektet.

k)      Forprosjektet avsluttes med en rapport som danner grunnlaget for videreføringen av prosjektet gjennom et hovedprosjekt der en kommunedelplan/miljøplan for Levanger sentrum inngår.

 

Forprosjektfasen er 2. fase i PLP (ProsjektLederProsess) –metodikken, jfr. fig. nedenfor:

 


 

Vurdering:

Vedlagt følger et notat 08.01.03 vedr. VIDREFØRING og ORGANISERING FORPROSJEKT CITTASLOW.

Hensikt med notatet var:

Notatet foreslår følgende delprosjekter i videreføringen av prosjektet:

I tillegg kommer selve Forprosjektet/Totalprosjektet som skal sammenfatte og komme med anbefalinger. Det vises ellers til notatet vedr. beskrivelse av det enkelte delprosjekt.

Vedlagte forslag til videreføring av Cittaslow er svært ambisiøst. Rådmannen mener det nå er svært viktig at prosjektet nå blir konkretisert. Cittaslow-tankegangen forutsetter et sterkt lokalt engasjement blant innbyggerne, næringsliv etc. Rådmannen mener dette er ivaretatt gjennom de delprosjekt som er foreslått.

Notatet foreslår følgende organisering av prosjektet:

Sammen med organiseringen av LA 21 Foregangskommune, som vist nedenfor, er prosjektet godt forankret både i den politiske og administrative ledelse.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^