Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 29.09.04 - sak 104/04
<< sakliste
<< | >> | vedtak

BYER I MIDT-NORGE - SAMARBEIDSAVTALE

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes Arkiv:  K1-026

Arkivsaknr: 2004004767

  Objekt: 

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Formannskapet

29.09.04

ABH

104/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Byer i Midt-Norge – samarbeidsavtale”, datert 18.08.2004 godkjennes.

2.        Med bakgrunn i de ulike samarbeidsarenaer Levanger kommune deltar i, må det lages et enkelt dokument med felles forpliktende mål og strategier for de områder denne arenaene skal arbeide med.  

Vedlegg:

”Byer i Midt-Norge – samarbeidsavtale” datert 18.08.2004   side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Steinkjer kommune og Trondheim kommune har tatt initiativ til et nærmere samarbeid mellom bykommunene i Midt-Norge. Som en oppstart av dette samarbeidet, ble arrangert et seminar på Leangen gård 17. og 18. august hvor kommunens ordførere, opposisjonsledere og rådmenn var invitert. Følgende kommuner var invitert: Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Orkdal, Røros og Kristiansund. I tillegg var det med observatører fra Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fra Levanger kommune møte ordfører Odd Thraning, leder av PUK Sigvard Gilstad og ass. rådmann Alf Haugnes.

Temaet for de to dagene var ”Bygging av partnerskap for økt verdiskapning i Midt-Norge” og ”Hvordan kan bysamarbeidet styrke Midt-Norge”. Seminaret ble avsluttet med at ordførerne fra alle de ni bykommunene undertegnet en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen følger vedlagt. Som det går fram av avtalen, inngås denne i første omgang fram til september 2007. Det forutsettes også at avtalen behandles i kommunestyret.

Målet med samarbeidet ”er å danne et grunnlag for å gjøre regionen sterkere og å sette fokus på bedre tjenester til innbyggerne og et mer konkurransedyktig næringsliv.” For å lykkes med dette er storbyene og distriktene gjensidig avhengig av hverandre. I avtalen er det pekt på en del aktuelle samarbeidsområder.

Samarbeidet baserer seg på to kontaktmøter pr. år og at det nedsettes en styringsgruppebestående av ordførerne i Trondheim, Steinkjer og Kristiansund. Trondheim har tatt ansvaret for sekretariatfunksjonen for bysamarbeidet i oppstartsfasen.

Vurdering:

Det er meget prisverdig det initiativ Trondheim kommune har tatt mht. samarbeid med regionene rundt byen. Kommunen ser i dag klart sin rolle i å bygge en sterk region og at storbyene og distriktene er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes med dette.

Som det går fram av avtalen, peker denne på en del aktuelle samarbeidsområder uten å være særlig konkret. Dette er naturlig i en oppstartingsfase. Rådmannen tror allikevel at en forholdmessig hurtig må konkretisere samarbeidsområdene som en slik arena skal arbeide med. Rådmannen vil derfor anbefale at det utarbeides og vedtas noen få mål med noen få og klare strategier for arbeidet. De mål og strategier en her blir enige om, bør da være forpliktende for de deltakende kommuner. Mål og strategier rulleres jevnlig.

Med de forskjellige arenaer de enkelte kommuner og Levanger kommune deltar i, slik som Frostating, samkommunen etc. og en hel del annet interkommunalt samarbeid,  vil det også ovenfor disse parter være viktig at vi avklarer hvilket innhold denne arenaen for samarbeid skal ha.

Rådmannen ser at en slik arena kan være meget viktig for å bygge en sterk regionen i Midt-Norge som spesielt kan stå sammen både mht. påvirkning av beslutninger på sentralt nivå, næringsutvikling, kulturbygging, utdanning/kompetanseoppbygging, regional planlegging etc. Men skal et slikt samarbeid lykkes, vil det etter rådmannens vurdering være svært viktig at det blir tatt fram noen få saker til å begynne med som en med forholdsvis stor sikkerhet vil kunne fronte sammen og forhåpentligvis lykkes med.  Rådmannen er ellers redd for at dette kun vil bli en ny arena for ”prating” og lite handling.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^