Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 29.09.04 - sak 107/04
<< sakliste
<< | >> | vedtak

FASTSETTING AV NAVN PÅ GANGBRU VED HOLMHAUGEN (HAVNA)

Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv:  K1-

Arkivsaknr: 2004005255

  Objekt: 

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Formannskapet

29.09.04

FCH

107/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Navn  på gangbru ved Holmhaugen (havna) fastsettes til ................................................

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Gangbru  ved Holmhaugen (havna) ble åpnet for allmennheten i desember 2003 og blir daglig benyttet av et stort antall personer. Spørsmålet om navn på gangbrua er nå aktualisert og det har i denne forbindelse kommet inn mange vettuge og veloverveide forslag.

Forslag under ”Si DIN mening” på Levanger kommunes nettsider (kronologisk rekkefølge, nyeste først):

Lars Edv Hoff  - Holmgangen
HOLMGANGEN
  er et godt navn, også når det gjelder historisk forankring. Viktig er det at det i dagligspråket klinger godt og at det er lett og greit å si. "Skal vi ta oss en sykkeltur om Holmgangen??"  "Vi går om Holmgangen i dag…!" osv.

Arnulf Nordgård  - Helga den fagres bru
Helga den fagres bru må bli navnet på den nye brua. Navnet er det historisk sus over gjennom Gunnlaug Ormtunges saga, noe vi har nærhet til fra før. Sagaen er kjent blant store deler av det norske folk gjennom sin skolegang og brua burde representere en severdighet her i Levanger som gjør at turister og andre forbifarende vil ha en grunn til å stoppe.

Slike grunner har turistene ikke for mange av utenom å stoppe opp for å tisse. Andre forslag jeg har sett i det siste kan jeg ikke se er navneforslag på brua som har potensiale til gjenkjenning og derved skape nysgjerrighet stor nok til å være en turistattraksjon. Derfor bør vi kjenne vår besøkelsestid ved å la Helga den fagres bru bli navnet.

Brua er fager nok til det.

Jarle Kregnes - Holmgangen

Brua mellom Levanger havn og Holmhaugen på¨Røstad skal få sitt navn. Blant forslagene finner vi "Perleporten" og "Lykkens portal". For så vidt ok. navn, som dog har lite med Levanger og Levangers identitet å gjøre.

I henhold til sagaen var som kjent islendingene Gunnlaug Ormstunga og Skalde-Ravn begge forelska i Helga den fagre, og dette endte med duell, holmgang, på Dinganeset. Skalde-Ravn ble drept i holmgangen, mens Gunnlaug Ormstunga fikk banesår og døde her i Levanger noen dager seinere.

Gunnlaug Ormstunga har for lengst fått sin gate i havneorådet, og for noen år siden fikk vi også Helga den fagres gate parallelt med Gunnlaug. Det foreligger forslag om å endre navnet Havnevegen til Skalde-Ravns gate.

 

Hvis dette følges opp, vil de tre hovedpersonene i kjærlighetsdramaet få sine navn i havneområdet. Og det er nettopp dette som gjør navnet på brua så interessant.

Brua ligger like ved der hvor gatene for Gunnlaug Ormstunga og Skalde-Ravn møtes. Ta så med at ved møtet mellom disse to og like i bakgrunnen finner du Helga den fagre.

Da blir navneforslaget "Holmgangen" rett og slett genialt!

Evelyn Skjerve – Elveportalen eller Elveporten
Ser at brua ligger helt i starten av Levangerelva, så derfor foreslår jeg " Elveportalen " eller ”Elveporten”

anonymt - Ælvbåggån
Vi må benøtt trøndersk ord å uttrøkk !
"Ælvbåggån" må da vårrå dè rætte navnè ?

Ali Reza Naghizadeh - Buen (Buen Brua)
Mitt navn er Ali Reza Naghizadeh, har bod 18 år i levanger og er opprinnellig fra Iran. Det er en liten finn bru, jeg synes navnet "Buen" er veldig passe. Tenk dere Buen Brua. Dessuten; B.B. minner en om Brigitte Bardot og brua har like fin fasong.

Steinar Eidem - Rieberbrua
Den brua må hete Rieberbrua og ikke noe annet. Alle i Levanger kommune vet at dette er Rieberområdet. Har vært det siden 1941.

Stig Helge Gangstad - IQ porten
Mitt navneforslag er "IQ porten". Begrunnelsen er følgende: Brua blir i stor grad benyttet av skoleelever, gå eller syklende, mosjon vil stimulere læringen. Ved å benytte brua ofte vil de stimulere IQ`en i positiv retning. Navnet vil også stå i stil med Levanger som CittaSlow hovedstad.

Arvid Tverdal - Holmbrua
Jeg synes at en skal følge ordtaket "Kall en spade for en spade", derfor mener jeg at en bør ha med ordet "bru" i navnet. Port, portal, gang m.v. sier ingen om hva det er snakk om. Jeg vil derfor foreslå Holmbrua. Da blir det historiske tatt med, og samtidig vet alle hva det er snakk om, nemlig ei bru.

Gunnar Løvås - Holmgangen
Jeg har lest gjennom de navneforslag som har kommet inn og støtter forslaget på "Holmgangen"

Johannes Bremer - Havnebrua
Jeg har med interesse lest de innkomne navneforslagene. Jeg har også fått mange positive tilbakemeldinger på brua fra personer som jevnlig bruker den. De aller fleste av disse omtaler brua som "gangbrua på Havna". Jeg foreslår derfor at gangbrua får navnet HAVNEBRUA. Dette er et enkelt og folkelig navn som også har en geografisk tilknytting slik som flere andre av bruene i Levanger sentrum har (jamfør Sundbrua, Brusvebrua, Levanger bru).

Per Anker Johansen - Røstadporten
Holmgangen synes naturlig ut fra at man vitterlig kommer over til Holmhaugen. Jeg syns imidlertid at brua åpner for et langt større område og kunne tenke meg å koble brunavnet til dette. Man vandrer ut av det gamle byområdet og inn på grunnen til gården Røstad som idag har fått om mulig enda større betydning for Levanger.
Jeg foreslår derfor Røstadporten som navn for den nye gang/sykkelbrua.

Arne Ramdal - Gangbrua
Foreslår Gangbrua.

Helge Skjærpe - Holmgangen
Jeg støtter på det sterkeste HOLMGANGEN som det beste og mest passende navnet på gangbrua.

Morten Roan - Laksesjåbrua
Vil foreslå Laksesjåbrua som namn på nybrua. Det står nesten alltid laks under brua

Olav Skille - Perleporten
Jeg synes den nye gangbrua skal hete ”Perleporten”. Vi har fra før ”Himmelbrua” og turområdet som omfatter både Himmelbrua og Perleporten er et unikt område for turgåere.

Vi som vandrer over både Himmelbrua og Perrleporten vil uansett kjenne Kirkehaugen og Holmhaugen som gamle og rotfesta stedsnavn i Levanger. Vandringen fra Himmelbrua til Perleporten kan være ett av merkevare-elementene i vår Citta-Slow profilering. 

Marit Hæreid Sandstad - Lykkens portal
Når en sitter på Stabelvollen og skuer utover Levangerelva - da ser en "Himmelbrua" i øst, derfor hadde det passet at brua i nordvest kunne hete "Lykkens portal"

Annar J. Johansen og Sveinung Havik - Holmgangen
Undertegnede har hver på sin måte laget innspill til at denne brua skal få navn. Vi viser i den forbindelse til leserinnlegg i Levanger-Avisa der forslagene var "Holmgangen", "Holmbrua" eller "Holmhaugenbrua".
De tre forslagene har det til felles at de har navnet "Holm" i seg, og det er viktig av historiske grunner.
Vi synes forslaget "Holmgangen" passer veldig fint med sin historiske tilknytning til Gunnlaug Ormstunges saga, og fordi det er kort og språklig velklingende.

Vi mener at det ikke bør gå for lang tid før det tas en beslutning om navnespørsmålet - bl. a. fordi brua får ulike navn av praktiske grunner når man skal fortelle andre om brua som har blitt så populær.

Siden det stunder mot studiestart på HiNT og nye studenter bør bli kjent med denne fine gang- og sykkelstien, kunne det kanskje være en idé å kombinere navneseremoni med studiestart ?

 ---------------avisinnlegg  i Levanger-Avisa i april
Nybrua ved Holmhaugen – hva heter den?

Vi har fått en veldig flott overgang over Levangerelva like ved elvemunningen, og bruas bueform er dessuten estetisk tiltalende. Den nye brua som binder havneområdet og Holmhaugen sammen, gir oss alle en fin anledning til å gå eller sykle i et vakkert område der byen,  elva og fjorden møtes i et vakkert kulturlandskap. Jeg har ennå ikke registrert at brua har fått navn, og det savner jeg. Jeg går ut fra at navnsetting på denne brua er et kommunalt ansvar, men jeg tillater meg å peke på et historisk faktum som etter min vurdering bør tillegges vekt når navnet skal bestemmes. Her tenker jeg på det historikeren Nils Hallan har skrevet om dette området:

”Dessutan kjem den vansken at vi må operere med ein gard som har komi bort, nemleg Holm eller Holmen, som Holmhaugen har namn etter. Jorda åt denne garden har dels komi inn under Levanger, - alt det som Levanger eig aust for elva, blir i gamle matriklar kalla ”Holmens Eng”, ... den bortkomne garden har sjølvsagt legi ved fjorden. Namnet vitnar om det. Plassen Stabelvollen er ein del av ”Holmens Eng.”

Det er nærliggende å tenke på navn som Holmhaugenbrua eller Holmbrua. Personlig foretrekker jeg det sistnevnte som er kort og historisk relevant. 

Annar J. Johansen

ps
Etter at jeg skrev mitt innlegg, kom forslaget "Holmgangen" som jeg synes er et meget godt forslag. ds     

Vurdering:

Rådmannen vil overlate til formannskapet å ta stilling til navn på den aktuelle gangbru og legger av den grunn fram saken uten innstilling.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^