Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 07.09.05 - sak 71/05
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ØKONOMIPLAN 2006-2009 LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Meier Hallan   Arkivsref: 2005/7349
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 07.09.05 MHA 071/05

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Rådmannens forslag til inntektsrammer som vist i tabell nedenfor, benyttes som inntektsforutsetninger i økonomiplanen.

Klikk for større tabell i PDF

(som PDF)

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I den pågående prosess mot ferdigstillelse av økonomiplan 2006-2009, er det behov for å ta stilling til de økonomiske rammer. Den videre gangen i økonomiplanen vil være å beregne og komme med forslag til fordeling av rammebeløp pr. enhet. Det er nå gjort en vurdering av den totale nettoramme (alle frie inntekter minus renter og avdrag) samt en vurdering av nedbetaling av akkumulert underskudd før videre arbeid med fordeling av rest netto ramme til enhetene. Det er forsøkt å gjøre en vurdering av rammebehovet totalt sett i forhold til den økonomiske situasjonen for inneværende år og med en foreløpig vurdering av rammebehovet.

Vurdering:

Til å beregne frie inntekter har rådmannen benyttet siste versjon av den vanlige prognosemodell utviklet av KS (Stolp-modellen). Her er lagt inn de siste opplysninger om de parameter som bestemmer kommunenes tilskudd. Eksempelvis er det brukt siste skatteprognose for landet og egen kommune, fremskrevet folketall for landet og kommunen. Rådmannen antar at det ikke vil være mulig å gjøre en bedre analyse på nåværende tidspunkt.

Med utgangspunkt i siste regnskap og budsjettall, er det også gjort anslag for andre statlige overføringer-kompensasjonstilskudd og momskompensasjon på investeringer som etter regelverket skal føres til inntekt i driftsregnskapet, kommunens andel av renter og avdrag basert på de siste regler om minimumsavdrag- regler som skal tas i bruk fra og med inneværende år.

Videre inneholder tabellen inntektsanslag som følge av eiendomsskatt, og en vurdering av mulig inndekning av tidligere års underskudd.

Som kjent fra andre saksfremlegg, vil kommunen ikke klare å dekke inn noe av det tidligere underskudd i år. Det er derimot beregnet at det vil kunne øke med ca. 4 mill. kroner til et samlet underskudd ved kommende årsskifte på mellom 24 og 25 mill. kroner. ( I tillegg til dette har også kommunen indirekte en forpliktelse til Den Norske Kirke som også har et akkumulert underskudd i størrelsesorden 2 mill. kroner). Sum akkumulert underskudd foreslås dekket inn i løpet av to år med hhv. 13 mill. og 14 mill. i årene 2006 og 2007.

Dette betyr at netto rammen i 2006 vil være 10,3 mill lavere enn tilsvarende ramme i 2005, målt med samme kroneverdi. Med henvisning til relaterte saker (halvårsregnskap 2005 og foreslåtte budsjettjusteringer, samt en beskrivelse av prosessen i den enkelte enhet, ser ikke rådmannen andre muligheter enn å foreslå at det forutsettes en økning av eiendomsskattesatsen for 2006 og 2007 med 0,8 o/oo, (fra 4,0 o/oo til 4,8 o/oo). Dersom dette gjøres, vil rammereduksjonen fra 2005 til 2006 som må tas av enhetene bli på 5,5 mill. kroner.

Rådmannen har ikke på nåværende tidspunkt oversikt som bekrefter at dette vil være mulig å oppnå, men jo større reduksjon enhetene må akseptere, jo større grad av urealisme og/eller drastiske tiltak må iverksettes. I en totalvurdering har rådmannen kommet til at gapet fordeles ved å foreslå en mindre økning av eiendomsskatten i to år og ta ut resten i økt produktivitet/redusert tjenestetilbud. (Forslaget om økt eiendomsskatt må også sees i lys av den avgiftsreduksjon som har vært innen vann og avløp,  og som vil gi utslag i form av lavere avgifter også de kommende år).

Som det går fram av vedlagte tabell, vil rammenivået for enhetene for 2007 da bli omtrent som 2006. Forutsatt at enhetene da kan tilpasse seg rammenivået for disse to år og at øvrige forutsetninger holder, vil Levanger kommune være kvitt sitt akkumulerte underskudd i løpet av 2007.

I rådmannens forslag forutsettes at eiendomsskattesatsen fra og med 2008 settes ned til 4 o/oo. Med de viste forutsetninger og samme kostnadsnivå på enhetene, vil dette gi en mulig reserveoppbygging på 10 mill. kroner for hvert av årene 2008 og 2009. Dette blir til sammen i størrelsesorden 3% driftsmargin, som bør være kommunens økonomiske målsetting i planperioden.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^