Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 22.02.06 - sak 16/06
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Saksansvarlig: Finn Christiansen   Arkivsref: 2006/1406 - /U631
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 22.02.06 FCH 016/06

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Rådmannens orientering tas til etterretning.

2. Følgende begreper legges til grunn ved den framtidige saksbehandling etter alkoholloven:

    Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.            

    Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.     

    Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 

3. Gjeldende delegasjonsreglement beholdes og tilpasses lovrevisjonen , men dog slik at saker som gjelder nye aktører i en bevillingsperiode og som skal erstatte allerede etablerte etablissementer på samme adresse/i samme lokaliteter i form av overdragelse av virksomhet, død eller konkurs ,jfr. alkohollovens § 1-10, delegeres til rådmannen. Evt. klager i slike saker skal fortsatt behandles av formannskapet som kontrollorgan.        

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Den 1. juli 2005 trådte det i kraft en rekke endringer i alkoholloven og alkohollovens forskrifter.

I det følgende gis det først (1) en kort orientering om de viktigste endringene knyttet til kommunen som bevillingsmyndighet.

Deretter (2) gjøres det rede for endringer i loven og dens forskrifter.

(1) Endringene i loven omhandler i hovedtrekk:

-          Alkoholloven § 1-12, som satte begrensninger for adgangen til å delegere avgjørelser om tildeling av bevilling og tiden for salg og skjenking, er opphevet. Det innebærer at all myndighet kan delegeres til rådmannen.

-          Kommunene er gitt adgang til å delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning, jfr. § 1-7.

-          Kommunene er gitt uttrykkelig hjemmel til, ved behov, å kreve at bevillingssøker fremlegger finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett, jfr. § 1-7.

-          Ordlyden i § 1-7b er endret slik at klargjøringen av om en person omfattes av den krets som skal vandelsvurderes, må avgjøres etter en helhetsvurdering av om vedkommende har vesentlig innflytelse på virksomheten. Videre er det innført en regel om at bevillingsmyndigheten skal kunne vektlegge også vedkommende nærståendes forhold til virksomheten.

-          Det er lovhjemlet plikt for styrer og stedfortreder til å legitimere seg overfor bevillingsmyndighetens kontrollører, jfr. § 1-7c.

-          § 1-9 er endret slik at adgangen til å gi forskrifter om kommunale kontrollutvalg er opphevet. Det er bare plikten til å ha kontrollutvalg som faller bort, en kan fortsatt velge å beholde ordningen.

-          Videre er bevillingsmyndigheten i samme bestemmelse gitt utvidet adgang til å kreve tilgang til virksomhetens lokaler og regnskaper.

De viktigste endringene i alkoholforskriften knyttet til kommunen som bevillingsmyndighet, er som følger:

-          Kontrollsystemet for de kommunale bevillingene er gjennomgått. Hele kapittel 9 er endret slik at det er kommunen, og ikke som tidligere det kommunale kontrollutvalget, som har ansvar for kontroll av utøvelsen av kommunal bevilling til salg og skjenking.

-          Bestemmelsene om antall kontroller er endret, jfr. § 9-7. Hvert sted skal kontrolleres minst en gang årlig, men likevel slik at det samlede antall kontroller skal være minst tre ganger så mange som kommunen har salgs- og skjenkesteder.

-          Alkoholforskriftens bestemmelser knyttet til reklameforbudet er presisert, bl.a. slik at det i § 14-1 er bestemt at det bare kan reklameres for lettøl etc. og alkoholfrie varer når varen har et eget varemerke eller varekjennetegn som ikke også benyttes for alkoholholdig drikk.

-          I § 4-1 er det gitt en uttrykkelig bestemmelse om bevillingshavers plikt til å sørge for at personer som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater skjenkestedet, samt at den berusede får nødvendig bistand.

 (2) I tillegg til ovennevnte, er det gjort endringer i alkoholloven § 1-3 hva gjelder definisjonen av alkoholholdig drikk. Definisjonen av øl og vin i § 1-3 er opphevet, og i forhold til alkohollovens bestemmelser om salg og skjenking av alkoholholdig drikk knytter det seg ikke lenger noen rettsvirkninger til begrepene øl, vin og brennevin. Denne inndelingen er erstattet av en kategorisering etter alkoholstyrke. I alkoholforskriften § 1-1 er de ulike typene alkoholholdig drikk definert:

-          Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol

-          Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol

-          Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

-          Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

-          Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol

Lovens § 1-5 om aldersgrensene er endret slik at den er tilpasset den nye kategoriseringen: Alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 kan skjenkes/selges til personer over 18 år, mens alkoholholdig drikke gruppe 3 bare kan skjenkes til personer over 20 år.

I forhold til situasjonen før 1. juli, innebærer endringen at aldersgrensen for skjenking og salg av brennevin/brennevinbaserte produkter under 22 volumprosent er endret fra 20 til 18 år. En tilsvarende endring er gjort tidligere, da den såkalte rusbrusen på under 4,76 volumprosent ble tillatt solgt med 18-årsgrense.

Vurdering:

I forbindelse med lovrevisjonen må en ta stilling til en del nye begreper.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår rådmannen at følgende begreper legges til grunn ved den framtidige saksbehandling etter alkoholloven:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 : Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol.

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.                   

Rådmannen mener at kommunen har meget god oversikt og kontroll over virksomheter med salgs – og skjenkebevillinger . Det kommunalt engasjerte vaktselskap synes videre å utføre et seriøst og grundig kontrollarbeid for kommunen og ordningen med at formannskapet fungerer som kontrollorgan anbefales også videreført.

Internkontroll etter alkoholloven ble innført f.o.m. den 01.01.2006, jfr. alkoholforskriftens kapittel 8. Virksomhetene har i forbindelse med dette pålegg

fått tilsendt en veileder utarbeidet av Sosial – og helsedirektoratet og dette punkt er allerede innarbeidet i kontrollsprosedyrene.

Pr i dag er det tillagt formannskapet å behandle salgs – og skjenkebevillingssaker og dette har fungert bra sammen med den øvrige delegasjon etter alkoholloven. Jeg vil av praktiske og rasjonelle hensyn foreslå at saker som gjelder nye aktører i en bevillingsperiode som skal erstatte allerede etablerte etablissementer på samme adresse/i samme lokaliteter i form av overdragelse av virksomhet, død eller konkurs, jfr. alkohollovens § 1-10, delegeres til rådmannen, men at formannskapet fortsatt får tillagt myndigheten til å behandle evt. klager.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^