Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 11.10.06 - sak 103/06
<< sakliste
<< | >> | vedtak

BASISAVTALE FOR SAMARBEID MELLOM HELSE NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Peter Daniel Aune   Arkivsref:  2006/7023 - /U63
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet 11.10.06 PDA 103/06

Rådmannens forslag til vedtak:

Inngått Basisavtale for samhandling mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune, gjeldende for perioden 01.01.2007 – 31.12.2010, tas til etterretning.

Vedlegg:

1

Skjema for avviksmelding m/veileder PDF

2

Styresak 33/2006 i Helse Nord Trøndelag HF PDF

3

Skriv fra Helse Nord Trøndelag HF av 31.8.2006 PDF

4

Basisavtale PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Basisavtale gjeldende fram til 01.01.2007
  2. Behandlinger av basisavtalen i Samarbeidsutvalget mellom KS og Helse Nord-Trøndelag

Saksopplysninger:

Kommunene i Nord-Trøndelag inngikk med virkning fra 01.01.1999 hver sin basisavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune for å regulere samarbeidet mellom kommunene og sykehusene. Avtalen har siden blitt evaluert og justert flere ganger, også etter at helseforetakene fikk ansvaret for sykehusdriften.

Någjeldende avtale går ut 31.12.2006. Samarbeidsutvalget mellom KS og Helse Nord-Trøndelag satte derfor ved siste årsskiftet ned et utvalg for å gjennomgå avtalen og foreslå forbedringer. Kommuner, sykehusavdelinger og andre ble invitert til å komme med innspill. På dette grunnlag ble det utarbeidet et utkast til ny avtale som ble sendt på høring. I denne prosessen bidro ca. halvparten av kommunene i fylket.

Endelig forslag til avtale er behandlet i Samarbeidsutvalget og Brukerutvalget og ble 30.08 behandlet og vedtatt i styret i for Helse Nord-Trøndelag.

Basisavtalene har helt siden 1999 bygget på det hovedprinsipp at det er brukernes behov for ”riktige” helsetjenester som skal være ledende for hvordan samhandlingen skal foregå. Det er derfor ingen økonomiske bindinger i avtalen, uten at dette er spesielt avtalt i enkelttilfelle. Det kan opplyses at det i de aller fleste fylkene er ordninger som fører til økonomiske utgifter for kommunene etter en frist etter at sykehusene har definert brukeren som utskrivningsklar. Den nye avtalen bygger fortsatt på at samhandlingen skal skje på faglig og ikke på økonomisk grunnlag.

I forhold til gjeldende avtale er det gjort flere justeringer og presiseringer. Disse kan oppsummeres slik:

- Avtalen er utvidet til å gjelde alle omsorgsnivå i helseforetaket, ikke bare innlagte pasienter.

- Det er tatt hensyn til at andre enn primærlegene kan være henvisningsinstans.

- Individuell plan har fått bredere plass i avtalen.

- Kravet til funksjonsvurdering er skjerpet.

- Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt er kommet bedre fram.

- ”7-dagers-fristen” er gjort normgivende, slik at både kortere og lengre frist kan avtales.

- Kommunen skal dokumentere hvem som er ansvarlig for mottak av pasienten.

- Kravet til samtidig epikrise og tilstrekkelig medisinopplysninger ved overføring, er innskjerpet

- Det etableres et arbeidsutvalg under samarbeidsutvalget som skal ha kontakt med den enkelte kommune.

Det er utarbeidet et justert avviksmeldingsskjema med veiledning for å bidra til at basisavtalen skal bli fulgt best mulig.

Vurdering:

I Nord-Trøndelag er det i all hovedsak et godt samarbeid mellom sykehusene og kommunene bygd på gjensidig tillit over tid, noe som ikke er tilfelle i alle deler av landet. Rådmannen er overbevist om at en av de viktigste årsakene til dette, er basisavtalen samarbeidet har vært bygget på. De medisinsk beste løsningene for pasientene har vært viktigere enn å fokusere på økonomi. Dette tjener på sikt både pasientene, helseforetaket og kommunene på.

For at en slik avtale skal fungere, må både helseforetaket og kommunene oppleve flere fordeler enn ulemper med avtalen. Dette har vært tilfelle hittil og det nye avtaleutkastet synes å forsterke dette. Rådmannen ser det som et stort tilbakeskritt dersom den statlige forskriften for betaling av utskrivningsklare pasienter skal bli gjeldene i stedet for basisavtalen.

Det er to viktige forutsetninger som må være tilstede for at basisavtalen skal fungere enda bedre.

For det første må både kommunene og helseforetaket være mer aktiv i bruk av avviksmeldinger. I Levanger kommune må vi kvalitetssikre håndtering og ansvar for å ”lukke” avvik. For det andre er det nødvendig med jevnlig opplæring av ansatte i praktiseringen av avtalen. Rådmannen har forstått det slik at dette vil bli fulgt opp av Samarbeidsutvalget.

Det har vært en omfattende prosess som har involvert mange instanser over tid og hvor mange innspill er blitt tatt til følge. Rådmannen ser det som viktig at alle kommunene i fylket gir sin tilslutning til basisavtalen med det innhold styret i helseforetaket har fattet vedtak om. På dette grunnlag har rådmannen undertegnet avtalen og legger den fram til orientering politisk.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^