Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 10/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

ØKT SATSING PÅ LÆRLINGER I LEVANGER KOMMUNE - PRIORITERINGER

Saksansvarlig: Øystein Sende

  Arkivsref:    2007/129
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

OSN

10/07

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune tar sikte på å ha inntil 10 lærlingkontrakter fra høsten 2007 i samsvar med vedtak i k-sak 80/06. Innen utgangen av året 2010 er målet å ha 36 lærlingkontrakter gående i tråd med anbefalingene fra KS.

Nivået på opptrappingen avklares gjennom årlig rullering av økonomiplan.

Det forutsettes at en slik opptrapping av lærlingplasser delvis må finansieres gjennom en omdisponering av lønnsmidler som følge av ledighet i stillinger.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 13.12.06 å oversende uten realitetsbehandling et forslag fra representanten Øfsti slik:

Levanger kommune har for få lærlinger i forhold til anbefalt nivå (1 pr. 1.000 innbygger). Kommunestyret ber om at det settes av midler i neste økonomiplan (2008 – 2011) slik at kommunen kommer opp på anbefalt nivå i lærlingekontrakter.

”RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV OVERSENDELSESFORSLAG

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.        Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.       Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.      Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.”

Levanger kommune har over flere år hatt en begrenset bruk av lærlingplasser i organisasjonen. Det er flere grunner til dette.

Som følge av en betydelig reduksjon av de statlige tilskuddene til lærlingplass for noen år siden, så ble det den gang konkludert med at kommunen ikke hadde økonomi til å inngå lærlingkontrakter i den utstrekningen kommunen ønsket.

En svært anstrengt kommunal økonomi gjorde det helt nødvendig å gjennomføre en omfattende nedbemanning ved de fleste områder i kommunen over flere år. Det ble i den forbindelse vanskelig å kunne ha mange lærlingplasser når omplassering av egne ansatte som følge av nedbemanning måtte ha førsteprioritet. 

Det var som følge av behov for å kunne foreta omplasseringer en skepsis hos fagforeningene å omgjøring ledige stillinger til lærlingplasser.

I tillegg har det vært en oppfatning at en omgjøring av ledige stillinger til lærlingplasser ville føre til at stillingsutvidelser for deltidsansatte ble vanskeliggjort.

Kommunen har blitt kritisert av andre deltakere i OKS (Opplæringskontoret for kommunale fag) med begrunnelse i at kommunen ikke har hatt en mer aktiv politikk i forhold til å inngå flere lærlingkontrakter. 

Rådmannen har i 2005/2006 tatt initiativ overfor enhetslederne og drøftet med fagforeningene tiltak for å øke inntaket av lærlinger i kommunen. Det er overfor rådmannen også foreslått å gi et økonomisk bidrag gjennom sentral avsatte midler til den enhet som inngår lærlingkontrakt. Dette for å klare finansieringen og for å stimulere til inntak av flere lærlinger. 

Rådmannen mener at kommunen må ta et betydelig ansvar fremover for å tilby lærlingkontrakter for den nye utdanningen for helsefagarbeider, som erstatter den tidligere hjelpepleierutdanningen og omsorgsarbeiderutdanningen. Dette for å kunne rekruttere nødvendig kvalifisert personell til egen virksomhet. 

De første som kommer ut fra den teoretiske delen av denne utdanningen, må få et økt tilbud om lærlingplass fra og med den 01.08.2008. Dette ansvaret må hele kommunesektoren måtte ta på alvor.   

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 13.12.06 en bevilgning slik at kommunen skal kunne ha gående inntil 10 lærlingkontrakter pr. 01.08.2007. Kommunen har pr. januar 2007 ca. 5 lærlingkontrakter.

Vurdering:

Det er nødvendig og riktig at kommunen trapper opp vesentlig arbeidet med å knytte til seg lærlinger i flere fag. Dette er nødvendig for å sikre tilgangen til riktig kompetanse på lengre sikt. Spesielt er det viktig å legge til rette for inntak av læringer i forbindelse med helsefagarbeiderutdanningen, hvor kommunene må kunne tilby plasser fra og med 01.08.2008.

Kommunen må ved ledighet kunne omgjøre stillinger til lærlingplasser. Dette for å klare å finansiere hele det løftet som må gjennomføres. En slik omgjøring oppfatter ikke rådmannen lengre er omstridt, det er en nødvendig og riktig vei å gå. Det er ikke selvsagt at ungdommen velger å satse på kommunen som sin arbeidsgiver. Det mangler arbeidskraft i flere sektorer. Kommunen må derfor være aktiv deltakende og legge til rette for sin egen mulighet for å rekruttere dyktige unge medarbeidere.   

Det må settes av midler gjennom økonomiplan og bevilges gjennom de årlige budsjetter for å sikre at det er en finansiering som dekker kostnadene med opptrappingen, ut over den omdisponeringen som kan skje gjennom omgjøring ved ledighet i stilling til lærlingplass.

Rådmannen ser det slik at Levanger kommune bør ha som ambisjon å ha 36 lærlingkontrakter i kommunen ved utgangen av året 2010. Lønnskostnadene til dette vil ligge på ca 5 mill kr. Halvparten av tiden er forutsatt å være verdiskapning fra lærlingens side, slik at det i alle fall vil være naturlig at de enhetene som har lærling dekker minimum 50% av lønnskostnadene innen sine rammer.

Ut fra det som er signaliserte av behov/ønsker fra flere enheter, så er det ønskelig med lærlingplasser i flere fag. Dette ved skoler-/barnehage og SFO, helse- og rehabilitering, pleie-og omsorg, tekniske fagområder og brann og forebygging.

Det er også behov for lærlingplasser i merkantile fag.

Hovedvekten av nye lærlingplasser bør skje innen helseområdet, spesielt gjelder dette tilbud til helsefagarbeiderne pr. 01.08.2008. Videre at det skjer en årlig opptrapping slik at kommunen kan ha inntil 36 lærlingkontrakter ved utgangen av året 2010.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^