Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 11/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

INNFØRING AV BUM-MODELLEN OG EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV TJENESTEOMRÅDER -- OVERSENDELSESFORSLAG VED BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN 2007-2010

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

  Arkivsref:   2007/87
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

OLU

11/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Bestiller – Utfører – Mottaker (BUM) modellen innføres ikke for nye områder nå. Vedtatte endringer må få virke og evalueres før ny vurdering skjer. Element fra modellen kan brukes i forhold mellom enheter.

Vedtatte endringer må få virke og evalueres før ny vurdering om konkuranseutsetting skjer. Mindre justeringer i omfang må løpende vurderes.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i behandling av økonomiplanen 18.10 06 å oversende et forslag om at kommunestyret ber administrasjonen innføre BUM-modellen på flere områder. Formannskapet vedtok den 12. januar 2000 følgende retningslinjer for behandling av forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

BUM eller bestiller-utfører-modellen er i bruk i Levanger Kommune på teknisk drift der enheten Kommunaltekikk er en ren bestillerenhet og Drift-Anlegg er en ren utførerenhet med Kommunalteknikk som hovedbestiller.

Det er to andre områder som er tenkbare å bruke modellen på. For det første er det pleie og omsorg. Her er det fra 2007 vedtatt en ny modell som ikke innebærer BUM med 3 distrikt og styrking av avdelingsledernivået som hovedgrep. Staupshaugen er på mange måter en utførerenhet for de andre enhetene i pleie og omsorg på sitt felt.  For det andre er det forvaltning og drift av bygninger. Her er det valgt en modell med enhet Bygg/ eiendom som både utfører og bestiller i tillegg til at alt med boliger er utskilt til Levanger Boligforvaltning KF. Dette er for så vidt en bestiller. Mellom Bygg og eiendom og enhetene utenom Rådhuset er det innført internhusleie som har element av BUM.

Videre er det element av modellen på kultursida mellom kulturforvaltning og Festiviteten.  Her er det valgt å slå sammen disse enhetene fra 010107.

Kommunestyret sendte videre over et oversendelsesforslag om at kommunen bør konkurranseutsette områder for tjenesteproduksjon hvor det er grunn til å anta at kommunen med dette kan oppnå en bedre eller billigere tjenesteproduksjon.

Når det gjelder konkurranseutsetting, er situasjonen den at for tekniske tjenester blir ca 90% av drift og anlegg av kommunalteknikk kjøpt i markedet, og resten utføres av enheten Drift og anlegg. Alle tjenestene til Levanger Boligforvaltning KF blir kjøpt i markedet. Bygg og eiendom utfører vaktmestertjenester og renhold sjøl, mens alle kostnader til anlegg, dvs oppsetting av nye hus blir kjøpt i markedet.  For brøyting blir det meste konkurranseutsatt, men en har valgt å ha beredskap og noen strekninger i kommunal regi. For tjenester innen skole og pleie og omsorg er det bare de private skolene som på en måte er den private representanten for markedet. Levanger er den kommunen i Trøndelag som har størst andel private barnehager.

Videre er det generelt slik at større grad av konkurranseutsetting krever større og mer kompetent bestillerfunksjon, dette gjør at for tjenester med lite omfang kan administrasjonskostnader overstige effekten av konkurranseutsetting.

Vurdering:

BUM er en måte å skille bestilling og utføring på for å synliggjøre kostnader og for å kunne sammenligne kostnadene i kommunal produksjon med markedet. Forutsetningene er at det finnes et marked og at tjenesten har et visst omfang og ellers er av en slik art at modellen er mulig.

Videre er det viktig at når en gjør endringer i organisasjonen, må disse få en viss tid til å virke før en evaluerer dem og ut fra det vurderer om en skal gjøre nye endringer.

Rådmannen vurderer det slik at for pleie og omsorg og for kultur er det uaktuelt å innføre BUM før nylig innførte endringer er evaluert etter ei viss tid.

For forholdet mellom Staupshaugen og enhetene i pleie og omsorg kan det være nyttig å bruke erfaringer og element fra BUM for å skape større trygghet og mer avklarte forhold.

For Bygg og eiendom er vurderinga at en trolig vil øke administrasjonskostnader ved BUM og det synes uaktuelt å gå videre før en ser hvordan internhusleia virker over tid.

Ut fra dette er det ikke aktuelt å innføre BUM på flere områder nå, men det er nyttig og nødvendig å følge med hvordan andre kommuner løser slike saker og vurdere det ved endringer i framtida. For avklaring av tjenestemessige forhold mellom enheter er det naturlig å bruke erfaringer og element fra BUM.

Vurdering av konkurranseutsetting blir lik vurdering av BUM. For pleie og omsorg må den vedtatte endringa få virke og bli evaluert før en går videre. For tekniske tjenester er det mulig å gjøre noen justeringer, men i omfang er det meste allerede konkurranseutsatt. For renhold og vaktmester må en vinne erfaringer med internhusleie før en vurderer eventuell konkurranseutsetting og da må en huske at en i dag har liten administrativ ressurs her. Konklusjonen er at nå er det bare små justeringer som er aktuelle. Når nylig vedtatte endringer er evaluert etter ei tid, bør en komme tilbake til saken.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^