Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 12/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

FORNY 2006 - DELRAPPORT POLITISK ORGANISERING

Saksansvarlig: Ola Stene

  Arkivsref:  2007/142
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

OST

12/07

Rådmannens forslag til innstilling:

A. Følgende tiltak gjennomføres i inneværende valgperiode:

 1. Det avholdes fortsatt 2 årlige dialogseminar.
 2. De ukentlige møter mellom ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjefer fortsetter.
 3. Det avholdes gruppeledermøter etter behov.
 4. Delegasjonsreglementet evalueres.
 5. Det settes ned en gruppe som skal evaluere godtgjøringsreglementet.
 6. Det åpnes for forhåndsdrøfting i ulike organ i enkelte saker, før saken gjøres ferdig fra administrasjonen.
 7. Det innføres en orienteringspost i formannskapet hvor både Ordfører, rådmannen og ordfører samt representanter som har verv i diverse styrer/råd orienterer om aktuelle saker. Befaringer vektlegges.
 8. Som en forsøksordning innredes et kontor i rådhuset som etter nærmere avtale disponeres av de ulike partigruppene.

B. Etter Kommunevalget høsten 2007 iverksettes følgende:

 1. Antallet komiteer og antallet representanter forblir som i dag.
 2. PUK erstattes med FUP (faste utvalg for plansaker).
 3. Utviklingssaker legges til formannskapet.
 4. Planer som ikke behandles etter plan- og bygningsloven behandles i DK.
 5. En eventuell opprettelse av driftsstyrer utredes med sikte på å få til en prøveordning.

C. Til å evaluere delegasjonsreglementet (punkt A4) oppnevnes følgende arbeidsgruppe:

.................................................

.................................................

.................................................

Rådmannen oppnevner sekretær for gruppa

D.            Til å evaluere godtgjøringsreglementet (punkt A5) oppnevnes følgende arbeidsgruppe:

.................................................

.................................................

.................................................

Formannskapssekretæren er sekretær for gruppa

Vedlegg:

Sluttrapport fra arbeidsgruppen  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Prosjektplan

Saksopplysninger:

Følgende arbeidsgruppe har utredet behov for endringer i den politiske organiseringen av Levanger kommune som en del av organisasjonsutviklingsprosjektet ”Forny 2006”:

Odd-E. Thraning (leder),  Annikken Kjær Haraldsen, Hans Heieraas, Eli Grevskott, Jostein Trøite, Birger Meinhardt, Olav Norberg, Gudny Ronglan og Rita-Mari Keiserås (sekretær)

Utvalgets mandat med prosjektansvarliges kommentar til styringsgruppen var:

Mandat:

 

1.        Lage en prosjektplan som viser hvordan delprosjektet vil arbeide for å løse oppgaven sin

2.        Gjennomføre en evaluering av politisk styringsstruktur –rolle og oppgavefordeling mellom de politiske organer og mellom det politiske og administrative nivå.

3.        Evaluere om brukernes/innbyggernes behov blir ivaretatt i den politiske bestilling til administrasjonen

4.        Evaluere om kommunen har de riktige arbeidsformer og redskap i bestillingen for gjennomføring av brukerbehov og strategisk utvikling av kommunen

5.        Ut fra gjennomført evaluering, identifisere og prioritere forbedrings- og utviklingsområder – samt mål for dette arbeidet (hva ønskes oppnådd)

6.        Vurdere og komme med forslag om hvordan innbyggere og brukere i større grad bør gis direkte innflytelse via ulike former for brukermedvirkning/-styring -  Plan for lokaldemokrati.

7.        Gi en vurdering av om samspillet mellom politikk og administrasjonen/tjenesteapparatet er optimalt – og hvilke hovedprinsipper som skal legges til grunn for dette samspillet videre

8.        Utarbeide forslag til eventuelle endringer i politisk styringsstruktur – politisk organisering, rolle- og oppgavefordeling mellom de politiske organer, delegasjonsreglement både mellom politiske organer og mellom de politiske organer og administrasjonen og reglement for de politiske organer

9.        Lage en grov plan for gjennomføring av foreslåtte tiltak

10.     Prosjektets analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport

 

 

Ok

 

Ok

Ikke mye berørt

Ikke mye berørt

Noe berørt

 

Ok

Ok

 

Ok

 


Ok

Ok

Gruppens rapport følger vedlagt.

Vurdering:

Det framkom ingen merknader til rapporten i styringsgruppemøtet 8.11.2006. Selv om ikke alle punktene i mandatet er like grundig berørt, er analysene så logiske og forslagene til tiltak så godt begrunna et rådmannen finner det naturlig å legge flertallsinnstillingen fra gruppen fram som forslag til vedtak.

Jeg kan ikke se at forslagene vil ha særlig kostnadsmessige konsekvenser ut over at noe mer frikjøp vil måtte føre til en viss økning i kostnadene til politisk arbeid. I budsjettet for 2007 er det tatt høyde for en viss oppjustering i forhold til 2006. Den foreslåtte arbeidsgruppen vil måtte foreta mer nøyaktige beregninger av konsekvensene av de forslagene som kommer.

Etter min vurdering vil 1.5 være en frist for de foreslåtte arbeidsgruppene.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^