Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 13/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

EVENTUELT SALG AV NORDLIJORDET

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes

  Arkivsref:  2007/71
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

ABH

13/07

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Rådmannen gis fullmakt til å legge ut gjenstående areal av Nordlijordet etter at makeskifteavtalen med Elverhøy Terrasse AS er gjennomført, for salg.

2.        Ved salg av arealet til boligbygging, skal kjøper redegjøre for hvordan området kan tilrettelegges for vannbåren varme og lavenergibygg iht. utbyggingsavtalen.

3.        Eventuelt overskudd av salget disponeres til oppfinansiering av paviljong Skogn barne- og ungdomsskole.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- K.sak 44/05 Elverhøy – Erverv av grunn

- Sak 64/06 Utbyggingsavtale vedr. Nordlijordet – 1. gangs behandling i  PUK

Saksopplysninger:

- K.sak 44/05 Elverhøy – Erverv av grunn

- Sak 64/06 Utbyggingsavtale vedr. Nordlijordet – 1. gangs behandling i  PUK.

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet i møte 14.09.05 avtale om erverv av Elverhøy. I denne avtale inngikk et makeskifte med kommunens arealer på Nordli. En forutsetning for avtalen var at arealet på Nordli ble regulert til boligformål. Iht. denne avtale skal kommunen makeskifte med Elverhøy Terrasse AS et areal tilsvarende det regulerte friområdet for Elverhøy på ca. 8 daa og 2 daa i tillegg som kompensasjon for kostnader for utvikling av Elverhøy – totalt ca. 10 da fra Nordlijordet.

                     Klikk for plankart i PDF   

Reguleringsplanen for Nordlijordet er nå under behandling i PUK – 1. gangs behandling i møte 04.10.06, sak 63/06. Totalt regulert areal på Nordlijordet er ca 20 daa. Gjenstående areal for kommunal utbygging er da ca 10 daa. Fordeling av arealene mellom Elverhøy Terrasse AS og kommunen er ikke foretatt. Dette reguleres gjennom den inngåtte ervervsavtalen av 2005.

I samme møte som reguleringsplanen ble behandlet, ble også en utbyggingsavtale 1. gangs behandlet, sak 64/06. I denne utbyggingsavtale har kommunen både rollen som utbygger sammen med Elverhøy Terrasse AS og avtalepart mot utbyggerne. Utbyggingsavtalen avklarer krav til infrastruktur, hvem som har ansvaret for kostnader, utbyggingsrekkefølge etc. mellom utbyggerne og kommunen.

Vurdering:

Iht. utbyggingsavtalen og makeskifteavtalen skal kommunen være med å dekke sin andel av infrastrukturkostnadene – veg, vann, avløp, opparbeidelse av fellesarealer etc. Det er ikke foretatt noen beregning av disse kostnadene. Kommunen har heller ikke avsatt midler til dette i budsjettet for 2007. Dette er kostnader som vil inngå i tomteprisen for området, men det må allikevel påregnes forskuttering av kommunens andel.

Rådmannen vil foreslå at området legges ut for salg. Den aktuelle kjøper vil da måtte ta over de forpliktelser kommunen har som utbygger for området. Hvis arealet selges nå med de forpliktelser som ligger i utbyggingsavtalen, regner også rådmannen med at området vil bli bygd som et samlet område (kontinuerlig utbygging). For et området som ligger i et eksisterende boområde, vil dette klart være en fordel.

Ved 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen i PUK, ble det vedtatt å legge inn et eget punkt om et ønske om at området ble planlagt med vannbåren varme og lavenergibygg. Dette med bakgrunn i både de muligheter som kan legges inn i en utbyggingsavtale, og kommunens vedtatte Klima- og energiplan. Rådmannen vil derfor foreslå at det settes som vilkår at kjøper skal redegjøre for hvordan området kan tilrettelegges for vannbåren varme og lavenergibygg i tråd med foreslått utbyggingsavtale.

Rådmannen regner med at salgsprisen for området overstiger de kostnader kommunen har hatt med Nordliprosjektet. Eventuell gevinst foreslås derfor benyttet til oppfinansiering av paviljong ved Skogn barne- og ungdomsskole, jfr. pkt. 2 i vedtak i k.sak 42/06.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^