Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 3/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

BACKLUND RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Saksansvarlig: Finn Christiansen   Arkivsref:   2006/9440 - /U63
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

FCH

3/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Alminnelig skjenkebevilling for alle klasser (1,2 og 3) for foretaksnummer 980 090 752 Backlund Restaurantdrift AS utvides til også å gjelde for ”Pøbben på Backlund” med beliggenhet  Sjøgt. 14.

2. Restaurantsjef Knut Strugstad og hovmester Kari Sandnes godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder også for denne del av selskapets virksomhet.

3. Bevillingen gjøres gjeldende til den 01.04.2008.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad datert den 25.10.2006.

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 980 090 752 Backlund Restaurantdrift AS overtok høsten 2006 Dirty Nelly Irish Pub med beliggenhet Sjøgt. 14, dvs. vegg i vegg med virksomheten for øvrig.

Driften av ”Pøbben på Backlund” ønskes innlemmet i selskapets totale restaurantdrift.

På bakgrunn av forannevnte søkes det nå om at stedets alminnelige skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle klasser (1,2 og 3), utvides til også å gjelde for den nyervervede pub.

Restaurantsjef Knut Strugstad og hovmester Kari Sandnes søkes godkjent som skjenkebestyrer og stedfortreder også for denne del av virksomheten ved restauranten.

Søknaden har i henhold til alkohollovens bestemmelser vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har i vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01.Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at stedets alminnelige skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i alle klasser (1,2 og 3), utvides til også å gjelde for den nyervervede pub.

Det tilrås videre at restaurantsjef Knut Strugstad og hovmester Kari Sandnes godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder også for denne del av virksomheten ved restauranten.  

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^