Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 4/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

LEVANGER RESTAURANTSELSKAP AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR VIRKSOMHET I KIRKEGT. 50

Saksansvarlig: Finn Christiansen   Arkivsref:   2006/10333 - /U63 
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

FCH

4/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Foretaksnummer 988 811 009 Levanger Restaurantselskap AS innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk alle grupper (1,2 og 3) i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Kirkegt. 50 ut inneværende bevillingsperiode, 01.04.2008.

2. Kristin Chruiicshank og Iva Hermansen godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at alle nødvendige og lovpålagte tillatelser foreligger før bevillingen kan gjøres operativ.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, firmaattest m.v.

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 988 811 009 Levanger Restaurantselskap AS har søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk, alle grupper (1,2 og 3), i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Kirkegt. 50. Det har i de omsøkte lokaler i en årrekke vært drevet tilsvarende virksomhet og da gjennom selskapet Midt Norsk Bar Drift AS.

Det forannevnte selskap ble avviklet pr. den 03.11.2006 og gjeldende bevilling ble da i henhold til alkohollovens bestemmelser brakt til opphør.

Det søkes om skjenkebevilling ut inneværende bevillingsperiode, 01.04.2008.

Kristin Chruiicshank og Iva Hermansen søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Det selskap som her søker om skjenkebevilling har siden den 09.11.2005, jfr. sak nr. 098/05, drevet virksomhet i Sjøgt.1 (Brygge-Stua) uten merknader av noe slag.

Søknaden har i henhold til alkohollovens bestemmelser vært forelagt politiet v/ lensmannen i Levanger og kemneren til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.01. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 988 811 009 Levanger Restaurantselskap AS gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk alle grupper (1,2 og 3) for planlagt virksomhet i Kirkegt. 50.

Kristin Chruiicshank og Iva Hermansen tilrås videre godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Det forutsettes at alle nødvendige og lovpålagte tillatelser foreligger før bevillingen kan gjøres operativ.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^