Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 7/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - BRUKEN AV EIENDOMSSKATTEN

Saksansvarlig: Ola Stene

  Arkivsref:    2007/146
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

OST

7/07

Rådmannens forslag til vedtak:

I årsrapporten tas inn et eget avsnitt som beskriver hvilke tiltak som er finansiert av eiendomsskatt i det aktuelle året.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med Kommunestyrets behandling av sak 64/06, økonomiplan 2007-2010 ble 7 oversendelsesforslag vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

I henhold til reglementet for kommunestyret er det følgende retningslinjer for behandling av forslag som kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.       Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.       Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.      Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.

Jeg legger opp til en behandling av forslagene i samsvar med disse retningslinjene.

Forslag 7 fra Thraning lød:

De 26-27 mill som årlig kommer fra eiendomsskatt vil bli brukt til investeringer i skole, kultur og miljø/trivsel hvorav 25 mill øremerkes svømmehall i 2008 og 10 mill i 2009.

Vurdering:

Jeg oppfatter forslaget slik at det ønskes en nærmere dokumentasjon av hva eiendomsskatteinntektene brukes til. Dette bl.a for å forsikre seg om at eiendomsskatten ikke går til ordinær drift.

Eiendomsskatt er en skattelegging som kommunestyret har pålagt innbyggerne i Levanger. Det er naturlig at innbyggerne vil ha innsyn i hva disse ekstra inntektene brukes til. Rådmannen vil foreslå at det lages et eget avsnitt i årsrapporten som dokumenterer hva eiendomsskatteinntektene har muliggjort av tiltak som kommunen ikke hadde hatt mulighet til uten disse inntektene.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^