Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 10.01.07 - sak 8/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

PLAN FOR JORDVERN OG KULTURLANDSKAP. OVERSENDELSESFORSLAG VED BUDSJETTBEHANDLINGA 2006

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

  Arkivsref:    2007/133
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

10.01.07

OLU

8/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Det fremmes en egen sak med planprogram for revisjon av kommuneplanen med kommuneplanens arealdel.

2.        Kommuneplanens arealdel skal ha en egen vurdering av jordvern og kulturlandskap opp mot frigivelse av arealer til utbyggingsformål inkl. bolig- og næringsarealer.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i budsjettmøte 13.12.06 å sende et oversendelsesforslag slik etter forslag fra Trøite:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for jordvern og kulturlandskap i Levanger jfr henstilling fra leder i fylkeslandbruksstyret Gunnar Viken. En slik plan vil avgrense og sikre hvilke landbruksområder som kan avgis til næringsformål.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 27.09.00. Vanligvis tilrås det å revidere kommuneplanens arealdel en gang i valgperioden. Plan og bygningslov §20-4 angir formålet med kommuneplanens arealdel. De første punkta er slik:

  Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi:

1.

Byggeområder.

2.

Landbruks-, natur- og friluftsområder.

3.

Områder for råstoffutvinning.

Ut fra dette er det klart at en plan for jordvern og kulturlandskap med sikte på å finne gode næringsarealer ikke kan være noe annet enn kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen i Levanger er fra 1998. Kommuneplanen skal normalt gi føringer inn i kommuneplanens arealdel.

Rådmannen i Levanger Kommune har i sitt forslag til styringskort for 2007 satt opp at revisjon av kommuneplanen skal gjøres i løpet av året. Målet er at den skal være klar til politisk behandling før 1.12.07. Det vil komme en egen politisk sak om planprogrammet for året.

Revisjon av kommuneplan er en stor sak som bør ha brei politisk forankring og ha bredt folkelig engasjement i prosessen. Rådmannen har der for satt mål for politiske temamøter, folkemøter og engasjement hos tillitsvalgte og ansatte i prosessen.

Spesielt for arealdelen er at det er nødvendig med en lang og god prosess mot regionale myndigheter både på landbruk og miljø.

Når det gjelder planer for kulturlandskap, ble det i første halvdel av 1990-åra vedtatt en kulturlandskapsplan i Levanger som ikke er fulgt opp.

Regjeringa Stoltenberg har i brev til fylkesmenn, kommunene, fylkeskommunene og fylkeslandbruksstyrene, av 21.02.06 innskjerpa jordvernet.

Vurdering:

Bakgrunnen for oversendelsesforslaget er det store behovet Levanger har for å finne gode næringsarealer for å kunne ha ei god samfunnsutvikling og sikre god befolkningsutvikling i sørdelen av Nord-Trøndelag. Med den skjerpa holdningen til jordvern og det faktum at det er produktive areal som ligger der det er naturlig å utvikle samfunnet, blir dette ekstra tydelig.

Rådmannen er av den oppfatning at dette bare kan løses gjennom kommuneplanens arealdel. En sektorplan på sida vil ikke ha den nødvendige juridiske tyngde.

Dette arbeidet haster og det er viktig å ha både administrativt og politisk trykk for å holde tempoet oppe. Samtidig er det et arbeid som både kan og må involvere og forplikte mange, både innad i organisasjonen og eksterne aktører, og dette tar noe tid.

Rådmannen har ut fra dette lagt opp til at den planen skal være klar til politisk behandling før 1.12.07 og vil komme tilbake med egen sak om dette.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^