Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 31.01.07 - sak 20/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

SAMARBEIDSAVTALER MED IDRETTSLAG - KRITERIER

Saksansvarlig: Ola Stene

  Arkivsref:   007/693
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

31.01.07

OST

20/07

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler om profilering av kommunen med idrettslag innenfor en ramme på 250 000 i 2007

2.        Følgende kriterier legges til grunn for inngåelse av samarbeidsavtalene

o        Sportslige ambisjoner og resultater må være på et nasjonalt-/regionalt høyt nivå

o        Verdigrunnlag og holdninger i forhold til MOT

o        Organisering og økonomisk ryddighet

o        Balanse mellom ytelse og motytelse i forhold til profilering av kommunen, deltakelse i kommunale interne og eksterne satsinger, erfaringsutveksling, kulturaktiviteter og veiledning av barn og unge. 

o        Positiv, samlende og respektert

o        Legger vekt på å utvikle lokale talenter

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

K-sak 65/06

Inngått samarbeidsavtale med Levanger håndballklubb høstsesongen 2006  PDF

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok følgende i forbindelse med behandling av sak 65/06 den 22. november:

1.                 Rådmannen bes om å lage kriterier som gjør det mulig for lag å søke om midler til profilering/markedsføring av kommunen. Lag som kommer i betraktning må legge fram en plan for hvordan slik profilering/markedsføring er tenkt gjennomført, og eventuelt hvilke gjenytelser kommunen skal motta.

2.                 Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale for 2006 med Levanger Håndballklubb, som innebærer at klubben mottar kr. 50.000 for 2006.

3.                 Lagene som det inngås avtale med, inngår samarbeidsavtale med Levanger sang- og musikkråd/Levanger Idrettsråd om kulturelle innslag ved arrangement.

4.                 Gjenstående midler på konto for profilering/representasjon overføres til 2007.

I medhold av punkt 2 ble det inngått samarbeidsavtale med Levanger håndballklubb (LHK) for høstsesongen 2006. Samarbeidsavtalen med LHK omfatter bl.a reklameplass på A-lagets spillertrøyer. Siden avtalen ble inngått har det vært mange bilder som dette i regionens aviser:

Samarbeidsavtalen med LHK omfatter bl.a reklameplass på A-lagets spillertrøyer - klikk for større foto

I tillegg til dette er  Levangerhesten plassert midt på spillebanen under hjemmekampene og kommunens logo brukes i forbindelse med klubbens annonsering og profilering.

Videre lages et program hvor alle 8. klassene i vinter får besøk av LHK-spillere hvor det fokuseres på MOT-verdier, LHK-verdier, og et forsiktig kostholdsbudskap.

Kommunen har også mulighet til å benytte både spillere og trenere i interne eller eksterne profileringstiltak.

Til slutt inneholder samarbeidsavtalen mulighet for ansatte i kommunen til å ta del i diverse møter og foredrag sammen med andre sponsorer. Dette ses bl.a i sammenheng med LEViLAG prosjektet.

I budsjettet for 2007 er det satt av 200.000 til profilering/representasjon som kan brukes til slike samarbeidsavtaler. I tillegg overføres ubrukte midler fra 2006, jfr vedtaket i Kommunestyret, slik at det totalt kan anvendes 250.000 til formålet i 2007.

Vurdering:

Som det også framgår av sak 65/06, så ser rådmannen arbeidet med slike samarbeidsavtaler som et ledd i å synliggjøre kommunens profil bedre ved å knytte kommunenavnet og kommunevåpenet til toppidrettsutøvere som representerer kommunen utad og som har stor mediaoppmerksomhet rundt seg over tid.

Hensikten er selvsagt å forsterke bildet av at Levanger er en plass det skjer utvikling og skapes resultater, og at Levanger er en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Det er positivt for kommunens innbyggere og ansatte at Levanger lykkes på flere hold. Det er få aktiviteter som skaper så mye engasjement og glede hos så mange som gode idrettsprestasjoner. Spesielt er dette uvurderlig for et lokalsamfunn.

Når noen lykkes, så er det lettere for at disse trekker andre med seg. Vi er avhengig av både optimisme og selvtillit for å komme oss videre i fellesskap. 

Det er derfor viktig å få fram at slike samarbeidsavtaler ikke dreier seg om en ukritisk støtte i en medgangsperiode til noen, men at det er snakk om bytte av tjenester hvor det er samsvar mellom det som ytes og motytelsen. For å styrke våre toppidrettsutøvere sine muligheter til å utvikle seg videre, så er det avgjørende at mange bidrar på hver sin måte. Kommunens bidrag i den forbindelse er ett av mange.  

Skal en oppnå effekter som betyr noe, og hvor det kan ytes noe fornuftig tilbake til kommunen, så bør samarbeidsavtalene ha et visst omfang. Det vil derfor være naturlig å begrense dette til 3-4 avtaler pr år.

Jeg foreslår at følgende kriterier legges til grunn ved inngåelse av kommunens samarbeidsavtaler:

o        Sportslige ambisjoner og resultater må være på et nasjonalt-/regionalt høyt nivå

o        Verdigrunnlag og holdninger i forhold til MOT.

o        Organisering og økonomisk ryddighet

o        Balanse mellom ytelse og motytelse i forhold til profilering av kommunen, deltakelse i kommunale interne og eksterne satsinger, erfaringsutveksling, kulturaktiviteter og veiledning av barn og unge. 

o        Positiv, samlende og respektert

o        Legger vekt på å utvikle lokale talenter

Dersom formannskapet slutter seg til disse kriteriene foreslår jeg at det kunngjøres noe slikt ved første fellesannonse etter vedtaket:

Innenfor de avsatte midler til representasjon/profilering i kommunebudsjettet kan inntil 250. 000 brukes til å inngå samarbeidsavtaler med idrettslag som profilerer Levanger kommune på en positiv måte.

Profileringsmidlene øremerkes et fåtall samarbeidsavtaler med idrettslag som har en spesiell høy profileringsverdi.

I søknaden skal laget gjøre rede for hvordan kommunenavnet/kommunevåpenet eksponeres i media. De som tildeles midler må i utgangspunktet ha en toppidrettssatsing og oppnå resultater på nasjonalt nivå. Det kan også være aktuelt å inngå samarbeidsavtale med lag på regionalt nivå forutsatt at mediadekningen er stor regionalt.

I tillegg til den eksterne profileringen av kommunen må lag som skal oppnå samarbeidsavtale gjennom sine eksempler bidra til positive holdninger til bevegelse/trening og sunt kosthold hos barn og ungdom i kommunen.

Lagene som det inngås avtale med, inngår samarbeidsavtale med Levanger sang- og musikkråd/Levanger Idrettsråd om kulturelle innslag ved arrangement.

Det utarbeides eget søknadsskjema hvor kriteriene framgår.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^