Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 05.02.04, kl. 13:00-13:50, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:  | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

008/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

 22.01.04

vedtak

009/04

OVERSENDELSESFORSLAG FESTIVITETEN

saksutredning

vedtak

010/04

OVERSENDELSESFORSLAG- SALG AV LEVANGER FRITIDSPARK MOAN A/S

saksutredning

vedtak

011/04

OVERSENDELSESFORSLAG - VURDERING AV EGENANDELER FOR KOMMUNALE HELSE- OG SOSIALTJENESTER

saksutredning

vedtak

012/04

FINNE SKOLE - SALG AV EIENDOMMEN

saksutredning

vedtak

013/04

SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

saksutredning

vedtak

014/04

LEDIG DROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED ÅSEN, LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

015/04

FORSLAG OM AT SKOGVEIEN ENDRES NAVN TIL ROLV LINDSETH`S GATE (VEG)

saksutredning

vedtak

016/04

VALG I KOMMUNESTYRE - OPPNEVNING AV NEMNDER - SUPLERINGSVALG

saksutredning

vedtak
017/04 PERMISJON KOMMUNALT VERV - MARTHE HAMMER

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+1 av 9

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 

AUNE NILS ÅGE

DNA Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Varamedlem 1

x

(Aune)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Assisternde rådmann Alf Birger Haugnes, Formannskapssekretær Reidun Johansen.

Merknader:

Det ble lagt fram to tilleggssaker til møtet:

016/04

VALG I KOMMUNESTYRE - OPPNEVNING AV NEMNDER - SUPLERINGSVALG

 

017/04

PERMISJON KOMMUNALT VERV - MARTHE HAMMER

 

Gudny Ronglan, KRF fremmet ønske om at administrasjonen setter i gang arbeidet med revidering av ruspolitisk handlingsplan, slik at den kan legges fram for politisk behandling våren 2004. Gjerne i samarbeid med Verdal kommune.

Formannskapet gikk enstemmig inn for at saken legges fram snarest.

Eli Grevskott, DNA fremmet ønske om at Formannskapet foretar befaring på de skolene som står på planen for utbygging. ^

 

 


 

 

008/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Formannskapets  møte den 22.01.03 godkjennes.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FOR-008/04 Vedtak:

Protokoll fra Formannskapets  møte den 22.01.03 godkjennes.  ^


 

 

 

009/04: OVERSENDELSESFORSLAG FESTIVITETEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

På grunn av Festiviteten sin sammensatte funksjon og den betydning Festiviteten totalt sett har i Levanger settes det ikke i gang arbeid med å konkurranseutsette virksomheten ved Festiviteten.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

FOR-009/04 Vedtak:

På grunn av Festiviteten sin sammensatte funksjon og den betydning Festiviteten totalt sett har i Levanger settes det ikke i gang arbeid med å konkurranseutsette virksomheten ved Festiviteten. ^


 

 

 

010/04: OVERSENDELSESFORSLAG- SALG AV LEVANGER FRITIDSPARK MOAN A/S

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Salg av Levanger Fritidspark AS anses uaktuelt og skal ikke utredes videre.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

FOR-010/04 Vedtak:

Salg av Levanger Fritidspark AS anses uaktuelt og skal ikke utredes videre. ^


 

 

 

011/04: OVERSENDELSESFORSLAG - VURDERING AV EGENANDELER FOR KOMMUNALE HELSE- OG SOSIALTJENESTER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

De vedtatte forslag til egenandeler for helse- og sosialtjenester for 2004 opprettholdes.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Meinhardt, FRP fremmet følgende forslag:

Ikke øke trygghetsalarm egenandelen fra kr. 350,- til 400,-.

Økningen dekkes opp innenfor distriktenes eget budsjett.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

FOR-011/04 Vedtak:

De vedtatte forslag til egenandeler for helse- og sosialtjenester for 2004 opprettholdes. ^


 

 

 

012/04: FINNE SKOLE - SALG AV EIENDOMMEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Eiendommen Finne skole gnr.53, bnr. 2 i Levanger  selges til Steinar Renden Olsen og Rune Bøhn Olsen for kr. 500.000,- eksklusive inventar og utstyr.

2.        Kjøper overtar bygg og eiendom som i alt er på ca. 29 da. i nåværende  forfatning.

3.        Det forutsettes at Kosekroken barnehage får leie sokkeletasjen i avtaleperioden som utgår 31/7-04. til den pris som er inngått med Levanger kommune.

4.        Det kan ikke i forkant gis godkjenninger på annen bruk av lokalene. Området er ikke regulert og alle endringer må  godkjennes i henhold til plan –og bygningsloven.

5.        Selger betaler salgsomkostninger til megler. 

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-012/04 Vedtak:

1.        Eiendommen Finne skole gnr.53, bnr. 2 i Levanger  selges til Steinar Renden Olsen og Rune Bøhn Olsen for kr. 500.000,- eksklusive inventar og utstyr.

2.        Kjøper overtar bygg og eiendom som i alt er på ca. 29 da. i nåværende  forfatning.

3.        Det forutsettes at Kosekroken barnehage får leie sokkeletasjen i avtaleperioden som utgår 31/7-04. til den pris som er inngått med Levanger kommune.

4.        Det kan ikke i forkant gis godkjenninger på annen bruk av lokalene. Området er ikke regulert og alle endringer må  godkjennes i henhold til plan –og bygningsloven.

5.        Selger betaler salgsomkostninger til megler.   ^

 


 

 

 

013/04: SØKNADER OM ØKONOMISK STØTTE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til fordeling er som følger:

Søker nr. 1             Foreningen mot stoff  innvilges                        kr.    6.000

Søker nr. 2             Innherredprosjektets senter innvilges              kr.    6.000

Søker nr. 3             St. Olavsloppet innvilges                                   kr.   15.000

Søker nr. 4             Åsen kirke innvilges                                           kr.   40.000

Søker nr. 6             I.L. Sverre innvilges                                           kr. 100.000

Søker nr. 8             Nord-Trøndelag fylke innvilges                       kr. 100.000

Søker nr. 10           Støttegruppa mot rus innvilges                       kr.     6.000

Søker nr. 14           Levanger røde kors innvilges                           kr.     5.000

Søker nr. 15  Levanger museum innvilges                                      kr.  50.000

Flg. søknader avslås p.g.a. kommunens stramme økonomi:

Søker nr. 5             Nord-Trøndelag fosterhjemsforening

Søker nr. 7             Veksthusringen

Søker nr. 9             Skogn mannskor

Søker nr. 11           Høgskolen i Nord-Trøndelag

Søker nr. 12           Norsk Barnehjelp

Søker nr. 13           Redd Barna

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Repr. Birger Meinhardt, FRP fremmet følgnede oversendelsesforslag:

På bakgrunn av Formannskapets enstemmige forslag om velodrom på tvers av stadion, og at søknaden ikke ivaretar gatebruksplan inngripen i nord. RG-Prosjekts tall omhandler en for stor og dyr velodrom, og mye som ikke har med velodromen å gjøre. RG-Prosjekt har tatt med momenter som er velodromen uvedkommende, eksempelvis, lysmaster og elektroniske sluker.

Slik at søknad nr. 6 om økonomisk støtte slik den nå foreligger ikke innvilges, men innvilges under forutsetning at gatebruksplan inngripen i nord med parkering taes til følge og som konsekvens at velodromlengden blir på 250 m, til nød 333 m.

Utbetaling finner sted etter at bruksplan for stadion er behandlet i kommunestyret.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Meinhardts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

FOR-013/04 Vedtak:

Forslag til fordeling er som følger:

Søker nr. 1             Foreningen mot stoff innvilges                        kr.    6.000

Søker nr. 2             Innherredprosjektets senter innvilges            kr.    6.000

Søker nr. 3             St. Olavsloppet innvilges                                  kr.   15.000

Søker nr. 4             Åsen kirke innvilges                                           kr.   40.000

Søker nr. 6             I.L. Sverre innvilges                                           kr. 100.000

Søker nr. 8             Nord-Trøndelag fylke innvilges                       kr. 100.000

Søker nr. 10           Støttegruppa mot rus innvilges                       kr.     6.000

Søker nr. 14           Levanger røde kors innvilges                           kr.     5.000

Søker nr. 15  Levanger museum innvilges                                       kr.  50.000

Flg. søknader avslås p.g.a. kommunens stramme økonomi:

Søker nr. 5             Nord-Trøndelag fosterhjemsforening

Søker nr. 7             Veksthusringen

Søker nr. 9             Skogn mannskor

Søker nr. 11           Høgskolen i Nord-Trøndelag

Søker nr. 12           Norsk Barnehjelp

Søker nr. 13           Redd Barna

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

På bakgrunn av Formannskapets enstemmige forslag om velodrom på tvers av stadion, og at søknaden ikke ivaretar gatebruksplan inngripen i nord. RG-Prosjekts tall omhandler en for stor og dyr velodrom, og mye som ikke har med velodromen å gjøre. RG-Prosjekt har tatt med momenter som er velodromen uvedkommende, eksempelvis, lysmaster og elektroniske sluker.

Slik at søknad nr. 6 om økonomisk støtte slik den nå foreligger ikke innvilges, men innvilges under forutsetning at gatebruksplan inngripen i nord med parkering taes til følge og som konsekvens at velodromlengden blir på 250 m, til nød 333 m.

Utbetaling finner sted etter at bruksplan for stadion er behandlet i kommunestyret. ^

 


 

 

 

014/04: LEDIG DROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED ÅSEN, LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.  Som en prøveordning utvides Einar Ringens løyveområde til også å omfatte Åsen.

        2.  Saken vurderes på nytt etter ett år.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FOR-014/04 Vedtak:

1. Som en prøveordning utvides Einar Ringens løyveområde til også å omfatte Åsen.

2.  Saken vurderes på nytt etter ett år.  ^


 

 

 

015/04: FORSLAG OM AT SKOGVEIEN ENDRES NAVN TIL ROLV LINDSETH`S GATE (VEG)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Anmodning om at Nordenfjeldske Treforendlings første direktør, Rolv Lindseth, bør få en gate oppkalt etter seg, stilles i bero til det skal bestemmes navn på nye gater i Levanger.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FOR-015/04 Vedtak:

Anmodning om at Nordenfjeldske Treforendlings første direktør, Rolv Lindseth, bør få en gate oppkalt etter seg, stilles i bero til det skal bestemmes navn på nye gater i Levanger. ^


 

 

 

016/04: VALG I KOMMUNESTYRE - OPPNEVNING AV NEMNDER - SUPLERINGSVALG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Inger Sandberg, Skogn Pensjonistlag velges inn i Eldres råd for perioden 2003 – 2007.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FOR-016/04 Vedtak:

Inger Sandberg, Skogn Pensjonistlag velges inn i Eldres råd for perioden 2003 – 2007.  ^


 

 

 

017/04: PERMISJON KOMMUNALT VERV - MARTHE HAMMER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Marthe Hammer fritas fra sine verv i Kommunestyret og Driftskomiteen ut juni 2004.

Berit Groven velges som fast medlem av Kommunestyret ut juni 2004.

Bjarne Berre velges som fast medlem av Driftskomiteen ut juni 2004.

05.02.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

FOR-017/04 Vedtak:

Marthe Hammer fritas fra sine verv i Kommunestyret og Driftskomiteen ut juni 2004.

Berit Groven velges som fast medlem av Kommunestyret ut juni 2004.

Bjarne Berre velges som fast medlem av Driftskomiteen ut juni 2004. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^