Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 08.09.04, kl. 10:00-12:40, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:  | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

092/04

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

093/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

18.08.04
23.08.04 

vedtak

094/04

STIFTELSEN SKALLSTUGGU SØKNAD OM STØTTE

saksutredning

vedtak

095/04

SØKNAD OM FORSKUTTERING AV TILSKUDD TIL BALLBINGE V/NESSET UNGDOMSSKOLE

saksutredning

vedtak

096/04

POLITISKE VERV - NYTT VALG ETTER DØDSFALL

saksutredning

vedtak

097/04

OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER

saksutredning

vedtak

098/04

REGNSKAP PR. 30.06.2004 (1. HALVÅR)

saksutredning

vedtak

099/04

ØKONOMIPLAN 2005-2008

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 
NESGÅRD GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 2

x

(Haraldsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, økonomisjef Meier Hallan, assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Reidun Johansen

Utdelt i møte (sak 97/04):

1.        Uttalelse fra dyrevernemnda i Frosta og Åsen ang. nye dyrevernemnder i Sør-Innherred, datert 26.07.04

2.        Brev datert 31.07.04 fra Seniorinsp. Rein, Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør Innherred

3.        Brev datert 06.09.04 fra Seksjonssjef Skånes fra Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør Innherred

Merknader:

Levanger Avisa v/Marianne Tønset oppfordret i brevs form Ordføreren om at det ble vist til lovhjemmel ved lukking av offentlige møter i forkant av lukkingen. ^

 


 

 

092/04: REFERATSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-092/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

093/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 18. august 2004 godkjennes.
Protokoll fra formannskapets møte den 23. august 2004 godkjennes.

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-093/04 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 18. august 2004 godkjennes.
Protokoll fra formannskapets møte den 23. august 2004 godkjennes.
 ^

 

 

 

094/04: STIFTELSEN SKALLSTUGGU SØKNAD OM STØTTE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Stiftelsen Skallstuggu gis et tilskudd på kr. 100.000.

2.        Det forutsettes at Bankgaranti, for tiden 213.856 slettes.

3.        Midlene belastes formannskapet sitt ansvar på 14709 1000 1000.

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme

FOR-094/04 Vedtak:

1.          Stiftelsen Skallstuggu gis et tilskudd på kr. 100.000.

2.          Det forutsettes at Bankgaranti, for tiden 213.856 slettes.

3.          Midlene belastes formannskapet sitt ansvar på 14709 1000 1000. ^

 

 

 

095/04: SØKNAD OM FORSKUTTERING AV TILSKUDD TIL BALLBINGE V/NESSET UNGDOMSSKOLE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Nesset Ungdomsskoles søknad om forskuttering av tilskudd til ballbinge innvilges. Kommunen forskutterer totalsummen på inntil 400.000 kr inkl. mva. over investeringsposten ”framtidas skole”. Endelig finansiering forutsettes ved mottatt tilskudd til nærmiljøanlegg ca. 200.000 kr og resten finanseieres avdragsvis i maksimalt 10 år over enhetens driftsbudsjett i form av tilskudd til investering. Enheten belastes ikke med  renter på delfinansieringen.

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Utsettelsesforslaget avvist med 8 mot 1 stemme

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

FOR-095/04 Innstilling:

Nesset Ungdomsskoles søknad om forskuttering av tilskudd til ballbinge innvilges. Kommunen forskutterer totalsummen på inntil 400.000 kr inkl. mva. over investeringsposten ”framtidas skole”. Endelig finansiering forutsettes ved mottatt tilskudd til nærmiljøanlegg ca. 200.000 kr og resten finanseieres avdragsvis i maksimalt 10 år over enhetens driftsbudsjett i form av tilskudd til investering. Enheten belastes ikke med  renter på delfinansieringen. ^

 

 

 

096/04: POLITISKE VERV - NYTT VALG ETTER DØDSFALL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Rigmor Aglen Grande blir fast medlem til kommunestyret for resten av inneværende valgperiode.

Annikken Kjær Haraldsen blir fast medlem til formannskapet for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt varamedlem til samkommunestyret velges: ________________________

Som nytt varamedlem til Næringsselskapets styre velges: ________________________

Som nytt varamedlem til Levanger Kirkelig Fellesråd velges: ________________________

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Gunhild Ø. Nesgård, DNA fremmet følgende forslag:

Samkommunestyre:

1. vararepr.: Eli Grevskott
3. vararepr.: Stein Ove Winnberg
8. vararepr.:
Rigmor Aglen Grande

Vara til Levanger Kirkelig fellesråd:  Edvard Øfsti

Gudny Ronglan, KRF fremmet følgende forslag:

Samkommunestyre: 1. vararepr.: Steinar Mikalsen

Ordfører Thraning fremmet følgende forslag:

Valg av nytt varamedlem til Næringsselskapets styre foretas av Næringsstyret

Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende forslag:

Vara til Levanger Kirkelig fellesråd:  Steinar Holten

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak på fast medlem til kommunestyret enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak på fast medlem til formannskapet enstemmig vedtatt.

Thranings forslag enstemmig vedtatt.

Nesgårds forslag  til valg av ny/endring varamedlemmer til Samkommunestyre vedtatt med 6 mot 3 stemmer

Nesgårds forslag til valg av ny varamedlem til Levanger kirkelig fellesråd vedtatt med 8 mot 1 stemme.

FOR-096/04 Vedtak:

Rigmor Aglen Grande blir fast medlem til kommunestyret for resten av inneværende valgperiode.

Annikken Kjær Haraldsen blir fast medlem til formannskapet for resten av inneværende valgperiode.

Valg av nytt varamedlem til Næringsselskapet styre foretas av Næringsstyret.

Vararepresentanter til samkommunestyre blir:

1. vararepr.: Eli Grevskott (endret rekkefølge)
3. vararepr.: Stein Ove Winnberg (endret rekkefølge)

8. vararepr.: Rigmor Aglen Grande (ny)

Som nytt varamedlem til Levanger Kirkelig Fellesråd velges: Edvard Øfsti ^

 

 

 

097/04: OPPNEVNING AV NYE DYREVERNNEMNDER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Som faste medlemmer (en mann og en kvinne) til dyrevernnemnda foreslås:

1. ___________________

2. ___________________

Som varamedlemmer (en mann og en kvinne) til dyrevernnemnda foreslås:

1. ___________________

2. ___________________

08.09.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

1.        Uttalelse fra dyrevernemnda i Frosta og Åsen ang. nye dyrevernemnder i Sør-Innherred, datert 26.07.04

2.        Brev datert 31.07.04 fra Seniorinsp. Rein, Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør Innherred

3.        Brev datert 06.09.04 fra Seksjonssjef Skånes fra Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør Innherred

Forslag i møte:

Hans Heieraas, SP fremmet følgende forslag:

Pkt. 1. Ordet faste samt det i parentes en mann og en kvinne sløyfes.

Pkt. 2. Som Medlemmer velges:

1. Asbjørn Lorås

                               2. Liv H. Tunset

                                               3. Terje Matberg

Pkt. 2. Varamedlemmer:      

1. Johan Svendsen

                2. Rita Skjerve

                3. Olaf Vedul

Avstemning:

Heieraas forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt

Heieraas forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt

FOR-097/04 Vedtak:

Som medlemmer til dyrevernnemnda foreslås:

1. Asbjørn Lorås

                               2. Liv H. Tunset

                                               3. Terje Matberg

Som varamedlemmer til dyrevernnemnda foreslås:

1. Johan Svendsen

                2. Rita Skjerve

                3. Olaf Vedul

 

 

 

098/04: REGNSKAP PR. 30.06.2004 (1. HALVÅR)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Regnskapet pr. 30.06.04 tas til orientering

2.        Kommunestyret ser fortsatt med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-098/04 Innstilling:

1.        Regnskapet pr. 30.06.04 tas til orientering

2.        Kommunestyret ser fortsatt med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. ^

 

 

 

099/04: ØKONOMIPLAN 2005-2008

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008:

08.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Hans Heieraas, SP fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP og SV:

Foreløpig forslag til økonomiplan 2005 - 2008 vedtas med følgende endringer:

 

2005

2006

2007

2008

1. Eiendomsskattesats

 

3,8 promille

3,8 promille

3,8 promille

2. Eiendomsskatt økte inntekter

 

2.400

3.600

3.600

3. Adm/pol.netto Felles reduserte utgifter

800

800

800

800

Sum

800

3.200

4.400

4.400

4. Økt avsetning driftsmargin

 

800

1.400

1.400

5. Skole kvalitetsheving, økte utgifter

200

800

1.000

1.000

6. Pleie- og omsorg, økte utgifter

400

800

1.000

1.000

7. Kultur økte utgifter

200

800

1.000

1.000

Sum

800

3.200

4.400

4.400

 

2005

2006

2007

2008

”Framtidas skole”

25.000

15.500

10.000

10.000

Åsen OS

5.000

12.500

 

 

Mule

 

3.000

 

 

Ny svømmehall prosjektering

0

200

 

 

Senter for frivillighet (Fenka)

0

 

 

 

Det tas stilling til Fenka når framtidig bruk av huset er avklart.

Investeringsbudsjettets sluttsummer justeres i tråd med dette.

Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende endringsforslag:

 

2005

2006

2007

2008

 

Inntekt

Utgift

Inntekt

Utgift

Inntekt

Utgift

Inntekt

Utgift

Eiendomsskatt 3 0/00

-4800

 

-2400

 

-1200

 

-1200

 

Adm./pol. Felles (inkl. servicektr), kutt

 

-2000

 

-2000

 

-2000

 

-2000

Oppvekst, omstrukturering - færre ledere

 

-2000

 

-2000

 

-2000

 

-2000

Pleie/omsorg, omstrukt. - færre ledere

 

-1000

 

-1000

 

-1000

 

-1000

Kultur/Festivitet, kutt

 

-2000

 

-2000

 

-2000

 

-2000

Bygg/eiendom, salg og kutt

 

-1000

 

-1000

 

-1000

 

-1000

Næringsselskapet

 

-500

 

-500

 

-500

 

-500

Pleie/omsorg, økning i aktivitet

 

2000

 

2500

 

3000

 

3000

A-skolen

 

1000

 

1000

 

1000

 

1000

Tiltak for ungdom

 

200

 

200

 

200

 

200

Skole, økning ramme

 

500

 

1000

 

1500

 

2000

Ekstra nedbet akk. Underskudd

 

 

 

1400

 

1600

 

1100

SUM:

-4800

-4800

-2400

-2400

-1200

-1200

-1200

-1200

Olav Nordberg, H fremmet følgende forslag:

  1. Det nedsettes et kvalitetsutvalg for å klargjøre LK`s rammevilkår for framtidas skole.
  1. Det tas sikte på å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenesten i henhold til ISO 9001 i planperioden.

Avstemning:

Birger Meinhardt, FRP`s endringsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer

Ved alternativ votering mellom SV/SP forslag og Rådmannens forslag fikk rådmannens forslag 6 stemmer og SP/SV forslag  3 stemmer

Verbalforslag fremmet av Olav Norberg, pkt. 1 tiltrådt med 6 mot 3 stemmer

Verbalforslag fremmet av Olav Norberg, pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

FOR-099/04 Innstilling:

1.  Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008

2.  Det nedsettes et kvalitetsutvalg for å klargjøre LK`s rammevilkår for framtidas skole.

3. Det tas sikte på å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenesten i henhold til ISO 9001 i planperioden. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^