Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 29.09.04, kl. 13:00-14:45, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:  | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

100/04

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

101/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

08.09.04

vedtak

102/04

RINNLEIRETS VENNER - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN 2005

saksutredning

vedtak

103/04

FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

saksutredning

vedtak

104/04

BYER I MIDT-NORGE - SAMARBEIDSAVTALE

saksutredning

vedtak

105/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - PETTER WALSETH

saksutredning

vedtak

106/04

TV-AKSJONEN 2004 - HJERTEROM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

saksutredning

vedtak

107/04

FASTSETTING AV NAVN PÅ GANGBRU VED HOLMHAUGEN (HAVNA)

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant Møter Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

-

forfall

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

forfall
MIKALSEN STEINAR KRF Varamedlem 1

x

(Ronglan)
HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, ass. rådmann Alf B. Haugnes og formannskapssekretær Rita M. Keiserås

Spørsmål:

Steinar Mikalsen (KRF) stilte spørsmål angående framdriftsplan for gågate i Levanger.

Orienteringer:

 
 

 

100/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-100/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

101/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 8. september 2004 godkjennes.

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-101/04 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 8. september 2004 godkjennes. ^

 

 

 

102/04: RINNLEIRETS VENNER - SØKNAD OM STØTTE TIL MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN 2005

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med vedtaket i samkommunestyret legges saken fram uten forslag til vedtak.

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune ser positivt på Rinnleirets Venners opplegg for markering av Unionsoppløsningen i 2005 og bevilger 15.000 kr til arrangementet.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000.

Avstemning:

Grevskotts forslag enstemmig vedtatt.

FOR-102/04 Vedtak:

Levanger kommune ser positivt på Rinnleirets Venners opplegg for markering av Unionsoppløsningen i 2005 og bevilger 15.000 kr til arrangementet.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000. ^

 

 

 

103/04: FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. I påvente av revidering av ruspolitisk handlingsplan forlenges samtlige, allerede innvilgede salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk fram til 01.04.2005.  

2. Søknader om utvidelse av bevilling eller skjenkeareal stilles i bero og tas opp til behandling etter revisjon av ruspolitisk handlingsplan.    

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-103/04 Vedtak:

1. I påvente av revidering av ruspolitisk handlingsplan forlenges samtlige, allerede innvilgede salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk fram til 01.04.2005.  

2. Søknader om utvidelse av bevilling eller skjenkeareal stilles i bero og tas opp til behandling etter revisjon av ruspolitisk handlingsplan.      ^

 

 

 

104/04: BYER I MIDT-NORGE - SAMARBEIDSAVTALE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Byer i Midt-Norge – samarbeidsavtale”, datert 18.08.2004 godkjennes.

2.        Med bakgrunn i de ulike samarbeidsarenaer Levanger kommune deltar i, må det lages et enkelt dokument med felles forpliktende mål og strategier for de områder denne arenaene skal arbeide med.  

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-104/04 INNSTILLING:

1.        Byer i Midt-Norge – samarbeidsavtale”, datert 18.08.2004 godkjennes.

Med bakgrunn i de ulike samarbeidsarenaer Levanger kommune deltar i, må det lages et enkelt dokument med felles forpliktende mål og strategier for de områder denne arenaene skal arbeide med.    ^

 

 

 

105/04: SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - PETTER WALSETH

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Petter Walseth innvilges permisjon fra sine politiske verv fra 01.10.04 – 31.06.06.

Asle Granås blir fast medlem til kommunestyret for denne perioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: _____________________

Som nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget velges: __________________

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Rådmannen trakk siste setning i sitt forslag til vedtak. Nytt medlem til trafikksikkerhetsutvalget må velges av Plan- og utviklingskomiteen.

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Asle Granås velges som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen.

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag på varamedlemmer til plan- og utviklingskomiteen:

Annikken Kjær Haraldsen fremmet følgende forslag på varamedlemmer:

DULLUM REIDAR

V

Varamedlem 1

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 2

MARSCHHÄUSER KIRSTEN

V

Varamedlem 3

REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 4

HEGGDAL GERD TALSNES

V

Varamedlem 5

HAGEN ÅSE MARIE

DNA

Varamedlem 6

EIDSVIK LAJLA

V

Varamedlem 7

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Grevskotts forslag på Asle Granås som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

Haraldsens forslag på varamedlemmer til PUK vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Ordføreren fremmet deretter følgende forslag:

Edvard Øfsti velges som nytt varamedlem, nr. 8.

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

FOR-105/04 Vedtak:

Petter Walseth innvilges permisjon fra sine politiske verv fra 01.10.04 – 31.06.06.

Asle Granås blir fast medlem til kommunestyret for denne perioden.

Som nytt medlem til plan- og utviklingskomiteen velges: Asle Granås

Varamedlemmer til plan- og utviklingskomiteen:

DULLUM REIDAR

V

Varamedlem 1

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 2

MARSCHHÄUSER KIRSTEN

V

Varamedlem 3

REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 4

HEGGDAL GERD TALSNES

V

Varamedlem 5

HAGEN ÅSE MARIE

DNA

Varamedlem 6

EIDSVIK LAJLA

V

Varamedlem 7

ØFSTI EDVARD

DNA

Varamedlem 8

  ^

 

 

106/04: TV-AKSJONEN 2004 - HJERTEROM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2004 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000.

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-106/04 Vedtak:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2004 innvilges et tilskudd på kr. 10.000,-.

Beløpet dekkes over konto 14709-1000-1000. ^

 

 

 

107/04: FASTSETTING AV NAVN PÅ GANGBRU VED HOLMHAUGEN (HAVNA)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Navn  på gangbru ved Holmhaugen (havna) fastsettes til ................................................

29.09.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Navn  på gangbru ved Holmhaugen (havna) fastsettes til Holmgangen.

Avstemning:

Heieraas forslag enstemmig vedtat.

FOR-107/04 Vedtak:

Navn  på gangbru ved Holmhaugen (havna) fastsettes til Holmgangen. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^