Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 22.11.04, kl. 10:00-11:50, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:  | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

122/04

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

123/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

10.11.04

vedtak

124/04

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ÅSE MARIE HAGEN

saksutredning

vedtak

125/04

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

saksutredning

vedtak

126/04

TRYKKØKNINGSSTASJON HEGLE

saksutredning

vedtak

127/04

REGNSKAP PR 30.09.2004 - BUDSJETTREVISJON

saksutredning

vedtak

128/04

BUDSJETT 2005

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Opmøte:

Representant Møter Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

-

forfall

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

forfall
MIKALSEN STEINAR KRF Varamedlem 1

x

(Ronglan)
HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Ellers møtte:
Rådmann
Ola Stene, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, økonomisjef Meier Hallan, enhetsleder Nesheim skole Lillian Breivik, enhetsleder Distrikt sør Elin Aune, enhetsleder Festiviteten Anne Aadahl Moen og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Orientering:
Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett 2005  powerpoint        | Foreløpig budsjettforslag 2005  |  Økonomireglement 2005   PDF
^

  


 

 

122/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

22.11.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-122/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

 

123/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 10. november 2004 godkjennes.

22.11.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) bemerket at i sak 121/04 ”Kommunal deltakelse i Trønderpipe AS”, har deler av hans  forslag til vedtak falt ut.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-123/04 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 10. november 2004 godkjennes med følgende endring:

I sak 121/04 ”Kommunal deltakelse i Trønderpipe AS”, skal Jostein Trøites forslag til vedtak lyde:

1. Levanger kommune deltar som aksjonær i Trønderpipe A/S. Kommunen går inn med 1 mill kr. i aksjekapital i rørselskapet. Det forutsettes at det bygges et CO2-håndteringsanlegg før gasskraftverket på Skogn settes i drift.

2. Beløpet tas inn i kommunens investeringsbudsjett for 2006 og finansieres ved bruk av kapitalfondet. ^

 

 

 

124/04: SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - ÅSE MARIE HAGEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Åse Marie Hagen fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

22.11.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

FOR-124/04 Vedtak:

Åse Marie Hagen fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode. ^

 

 

 

125/04: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

22.11.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-125/04 INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2002-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2005 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2005. ^

 

 

 

126/04: TRYKKØKNINGSSTASJON HEGLE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Det framlagte forprosjekt for ny trykkøkningsstasjon på Hegle, kostnadsberegnet til kr. 

    1.350.000, godkjennes.

2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

       6620   Budsjett 2004 – Hegle pumpestasjon                   kr.  1.000.000

       6620   Budsjett 2005                                                            kr.     350.000

22.11.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-126/04 Vedtak:

1.     Det framlagte forprosjekt for ny trykkøkningsstasjon på Hegle, kostnadsberegnet til kr. 1.350.000, godkjennes.

2.     Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

       6620   Budsjett 2004 – Hegle pumpestasjon                  kr.  1.000.000

       6620   Budsjett 2005                                                            kr.     350.000 ^

 

 

 

127/04: REGNSKAP PR 30.09.2004 - BUDSJETTREVISJON

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.   Regnskapsrapport pr 30.09.2004 tas til orientering.

2.  Den enkelte resultatenhets budsjetter reduseres som følger som følge av momsrefusjon i henhold til liste i saken. Budsjettert refusjonskrav reduseres tilsvarende.

3.  Budsjettet for ISK Barn- og familie økes med 1 mill kr som følge av aktivitetsvekst før 1.4.2004. Økningen finansieres fra budsjettreserven.

4.   Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve (8.064 100) på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet resultat av årets tariffoppgjør og avviklingen av ressurs- og stillingsbanken.

22.11.2004 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-127/04 INNSTILLING:

1.   Regnskapsrapport pr 30.09.2004 tas til orientering.

2.  Den enkelte resultatenhets budsjetter reduseres som følger som følge av momsrefusjon i henhold til liste i saken. Budsjettert refusjonskrav reduseres tilsvarende.

3.  Budsjettet for ISK Barn- og familie økes med 1 mill kr som følge av aktivitetsvekst før 1.4.2004. Økningen finansieres fra budsjettreserven.

4.   Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve (8.064 100) på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet resultat av årets tariffoppgjør og avviklingen av ressurs- og stillingsbanken. ^

 

 

 

128/04: BUDSJETT 2005

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1. desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004

22.11.2004 Formannskapet

Utdelt i møte:

Rådmannens forslag til budsjett 2005, inkludert Gebyrer og betalingssatser 2005 og Økonomireglement 2005   PDF

Orientering i møte:

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett 2005  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-128/04 Vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 sendes på høring til råd og utvalg med frist 30. november 2004 og behandles av formannskapet 1. desember. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 15.12.2004.  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^