Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 07.09.05, kl. 13:00-16:15, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 66/05

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.08.05

17.08.05 vedtak

PS 67/05

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

PS 68/05

100 ÅRSJUBILEUM JERNBANEN  HELL-SUNNAN

saksutredning vedtak

PS 69/05

INNLEIE AV KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

saksutredning vedtak

PS 70/05

BUDSJETTREVISJON 2005 - LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

PS 71/05

ØKONOMIPLAN 2006-2009 - LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

PS 72/05

STYRINGSKORT 2006-2009 - LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

forfall
HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

assisterende rådmann

Ingvar Rolstad

assisterende rådmann

Meier Hallan

enhetsleder økonomi

Trond Selseth

fagansvarlig budsjett

Orientering:

Sveinung Havik, førstekonsulent Biblioteket, orienterte om Herceg Novi.

(Rådmannens orientering om økonomiutfordringer  powerpoint)

Merknad:

5. oktober 2005 fra kl. 10.00 vil det bli befaring for formannskapet. Program vil bli utsendt senere.

 

 

 

PS 66/05 Godkjenning av protokoll fra møte 17.08.05

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 17. august 2005 godkjennes.

Protokoll fra formannskapets møte 22. august 2005 godkjennes. ^

 

 

 

 

PS 67/05 Referatsaker

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.  ^

 

 

 

PS 68/05 100 årsjubileum jernbanen  Hell-Sunnan

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet nytt forslag til vedtak:

Levanger Kommune bevilger kr 20 000 til feiring av 100 års jubileum for jernbanen Hell – Sunnan, slik det er søkt om. Beløpet tas av formannskapets konto. En forutsetter at materiell og brosjyrer lages slik at de kan brukes i ettertid, for eksempel i skoleverket.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger Kommune bevilger kr 20 000 til feiring av 100 års jubileum for jernbanen Hell – Sunnan, slik det er søkt om. Beløpet tas av formannskapets konto. En forutsetter at materiell og brosjyrer lages slik at de kan brukes i ettertid, for eksempel i skoleverket.  ^

 

 

 

 

PS 69/05 Innleie av konsulentbistand for vurdering av pleie- og omsorgstjenesten

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

1.        Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med konsulent for gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidet gjennomføres i to faser.

·         Gjennomgang av Distrikt Nord, med fokus på økonomisk styring og ledelse.

·         Generell gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten med fokus på budsjettforutsetning og økonomistyring, distriktsinndeling, hvor framtidsretta  tjenesten er med tanke på sykehjem, hjemmetjenester og saksbehandling.

2.        Det avsettes en totalramme for oppdraget på inntil kr. 250.000,-

3.        Kostnadene  belastes F-skapets konto 14900 ansvar 1000.

4.        Formannskapet oppnevner styringsgruppe for prosjektet.

5.        Det forutsettes at arbeidet gjennomføres i samarbeid med de ansatte, berørte parter og deres organisasjoner. ^

 

 

 

 

PS 70/05 Budsjettrevisjon 2005- Levanger kommune

Orientering i møte:

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes orienterte. (utdelt liste over innsparingstiltak  PDF)

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1. Budsjett 2005 justeres som vist i tabell tabellen nedenfor:

^
 

 

 

 

PS 71/05 Økonomiplan 2006-2009 Levanger kommune

(Rådmannens orientering om økonomiutfordringer  powerpoint)

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannen bes om å sende en begrunnet søknad til KRD med sikte på å få benyttet kommunegrensa som grense for eiendomsskatteområdet.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag:

2. Endelige inntektsrammer fastsettes når konsekvensene og realismen i reduksjon til enhetene er kjent.

3. Nye grenser/områder for eiendomsskatt vurderes, og legges fram som sak ved budsjettbehandlinga for 2006.

Avstemning:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

Trøites forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt med 8 mot 1 stemme

Trøites forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt

Heieraas sitt forslag ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:

1. Rådmannens forslag til inntektsrammer som vist i tabell nedenfor, benyttes som inntektsforutsetninger i økonomiplanen

Klikk for større tabell i PDF
2. Endelige inntektsrammer fastsettes når konsekvensene og realismen i reduksjon til enhetene er kjent.

3. Nye grenser/områder for eiendomsskatt vurderes, og legges fram som sak ved budsjettbehandlinga for 2006.

Rådmannen bes om å sende en begrunnet søknad til KRD med sikte på å få benyttet kommunegrensa som grense for eiendomsskatteområdet. ^

 

 

 

PS 72/05 Styringskort 2006-2009

Forslag i møte:

Representanten Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Under området Organisasjon angis også måltall for antall årsverk

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag:

Administrasjonen utarbeider forslag til et enkelt styringskort.

Avstemning:

Norbergs forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Thranings forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Administrasjonen utarbeider forslag til et enkelt styringskort.

Under området Organisasjon angis også måltall for antall årsverk ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^