Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 26.10.05, kl. 13:00-13:55, rotunden
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 86/05

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte den 12. oktober 2005

12.10.05

vedtak

PS 87/05

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 88/05

Skatteregnskap 2005 - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 89/05

Akropolis, Jernbanegt. 17, Levanger: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

saksutredning

vedtak

PS 90/05

Søknad om fritak fra politiske verv - Per Sandberg

saksutredning

vedtak

PS 91/05

Søknad om fritak fra kommunalt verv - Oddrun Laugsand

saksutredning

vedtak

PS 92/05

Fritak som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett - Hildegunn Vada

saksutredning

vedtak
PS 93/05 Forhandlinger med il Sverre om eventuell flytting av sykkelbane/velodrom saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9
Oppmøte:

Representant Møter Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

-

26.10.05

NORBERG OLAV KARSTEN

H Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

19.10.05

HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Ellers møtte:

Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann og Reidun Johansen, konsulent

Orienteringer:

 

 

PS 86/05 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte den 12. oktober 2005

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra Levanger formannskap 12. oktober 2005 godkjennes  ^

 

 

 

PS 87/05 Referatsaker

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

PS 88/05 Skatteregnskap 2005 - Levanger kommune

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Skatteregnskapet for 1.halvår 2005 tas til orientering. ^

 

 

PS 89/05 Akropolis, Jernbanegt. 17, Levanger : Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

Forslag i møte:

Gudny Ronglan, KRF fremmet følgende forslag:

Saken utsettes

Avstemning:

Ronglans utsettelsesforslag avvist med 6 mot 2 stemmer

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Foretaksnummer  970 162 089 Akropolis innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk alle grupper (1, 2 og 3) i forbindelse med oppstart av virksomhet i Jernbanegt. 17 ut inneværende bevillingsperiode, 01.04.2008.

2. Morten Vesterbekkmo og Man Viet Dinh godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.      ^

 

 

 

PS 90/05 Søknad om fritak fra politiske verv - Per Sandberg

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Per Sandberg fritas fra sine folkevalgte verv i Levanger kommune for resten av inneværende valgperiode.

Inge Johansen rykker dermed opp som fast medlem av Levanger kommunestyre.    ^

 

 

PS 91/05 Søknad om fritak fra kommunalt verv - Oddrun Laugsand

Forslag i møte:

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Oddrun Laugsand fortsetter som leder av klagenemnda. Reglementet for klagenemnda vurderes på nytt før neste kommunestyreperiode.

Steinar Holten, FRP fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til klagenemnda velges: Tore Grøneng

Som ny leder for klagenemnda velges: Peder Børresen

Som ny nestleder for klagenemnda velges: Gerd Marit Svendsen

Avstemning:

Trøites forslag avvist med 7 mot 1 stemme

Holtens forslag enstemmig vedtatt

VEDTAK:

Oddrun Laugsand fritas fra vervet som leder av Levanger kommunes klagenemnd for resten av inneværende valgperiode.

Som nytt medlem til klagenemnda velges: Tore Grøneng

Som ny leder for klagenemnda velges: Peder Børresen

Som ny nestleder for klagenemnda velges: Gerd Marit Svendsen ^

 

 

 

PS 92/05 Fritak som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett - Hildegunn Vada

Forslag i møte:

Olav Norberg fremmet følgende forslag:

Berit Lyngen som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett

Jostein Trøite fremmet følgende forslag:

Hege Selnes Haugdal som meddommer i Stjør- og Verdal tingrett

Avstemning:

Trøites forslag vedatt med 7 mot 1 stemme som ble avgitt for Norbergs forslag

VEDTAK:

1.        Hildegunn Vada slettes som meddommer fra Levanger kommune. Som ny meddommer for resten av valgperioden velges: Hege Selnes Haugdal ^

 

 

 

PS 93/05 Forhandlinger med il Sverre om eventuell flytting av sykkelbane/velodrom

Forslag i møte:

Steinar Holten, FRP fremmet følgende forslag til ny tekst i pkt. 1:

Første punkt erstattes med:

Det utnevnes et forhandlingsutvalg bestående av rådmannen pluss 2 representanter fra kommunestyret, som gis fullmakt til å forhandle med IL Sverre om flytting av sykkelbane/velodrom fra levanger stadion til Levanger Fritidspark AS sitt anlegg på Moan.

Forslag til navn på k-styrerepresentanter:

Olav Norberg
Birger Meinhardt

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag pkt. 1 og Holtens forslag pkt. 1:
Holtens forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Det utnevnes et forhandlingsutvalg bestående av rådmannen pluss 2 representanter fra kommunestyret, som gis fullmakt til å forhandle med IL Sverre om flytting av sykkelbane/velodrom fra levanger stadion til Levanger Fritidspark AS sitt anlegg på Moan.

K-styrerepresentanter:

Olav Norberg
Birger Meinhardt 

  1. Levanger Fritidspark AS skal være part i forhandlingene og i en eventuell avtale om flytting av sykkelbanen/velodromen.
  2. For uttegning av skisser for plassering av sykkelbanen/velodromen og et grovt kostnadsoverslag for anlegget, bevilges inntil kr. 50.000,-. Beløpet dekkes av formannskapets konto ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^