Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 30.11.05, kl. 13:00-14:40, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

 Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 108/05

Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 21.11.05

21.11.05

vedtak

PS 109/05

NTE's eierskap - selskapsavtale for utviklingsselskap

saksutredning

vedtak

PS 110/05

Samarbeid med idrettslag om rekreasjonstilbud

saksutredning

vedtak

PS 111/05

Forskuttering av tilskudd til ballbinge ved Ytterøy skole

saksutredning

vedtak

PS 112/05

Søknad om økonomisk støtte

saksutredning

vedtak

PS 113/05

Nye eiendomskattegrenser Levanger 2006

saksutredning

vedtak

PS 114/05

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

saksutredning

vedtak

PS 115/05

Budsjett 2006 -  Levanger Kommune

saksutredning

vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9
Oppmøte:

 

Representant Møter Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

-

forfall

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

forfall
GILSTAD SIGVARD KRISTIAN H Varamedlem 3

x

(Haraldsen)
SOLEM ARNE

SP

Varamedlem 2

x

(Hynne)
HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Ellers møtte:

Alf Birger Haugnes, rådmann - Rita-Mari Keiserås, formannskapssekretær -  - Ingvar Rolstad, assisterende rådmann - Meier Hallan, økonomisjef

 

 

 

PS 108/05 Godkjenning av protokoll fra  formannskapets møte 21.11.05 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 21. november 2005 godkjennes ^

 

 

 

PS 109/05 NTE's eierskap - selskapsavtale for utviklingsselskap

Forslag i møte:

Endret innstilling fra rådmannen:

1.        Levanger kommune slutter seg til Nord-Trøndelag fylkeskommunes forslag om å etablere et interkommunalt utviklingsselskap, eid i fellesskap mellom fylkeskommunen og kommunene. Selskapet skal fungere som en arena for å ivareta deler av det regionale utviklingsrbeidet som fylkeskommunene har ansvar for, ved å disponere deler av avkastningen fra NTE til utviklingsformål.

2.        Kommunestyret i Levanger deler intensjonen om å opprette et IKS som forvalter avkastningen fra NTE, men kan ikke vedta forelagt forslag til selskapsavtale. Dette på grunn av at endelig eierskap i utviklingsselskapet skal ses i sammenheng med hvordan eierskapet til eiendomsselskapet for NTE blir, da eierandelen i begge selskapene skal være identiske.

3.        Levanger kommune forutsetter at eierskapet i eiendomsselskapet for NTE etter fylkeskommunens nedlegging, får en eierfordeling som har innbyggertall som det bærende kriterium.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:

Levanger kommune går inn for en eierskapsmodell som bygger på de 24 kommunene, men at dette justeres noe i forhold til folketallet. Det gis en eierandel ekstra for hver påbegynt 10.000 innbygger over 10.000, men ingen kommune kan ha mer enn 3 eierandeler.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites forslag.

INNSTILLING:

1.        Levanger kommune slutter seg til Nord-Trøndelag fylkeskommunes forslag om å etablere et interkommunalt utviklingsselskap, eid i fellesskap mellom fylkeskommunen og kommunene. Selskapet skal fungere som en arena for å ivareta deler av det regionale utviklingsrbeidet som fylkeskommunene har ansvar for, ved å disponere deler av avkastningen fra NTE til utviklingsformål.

2.        Kommunestyret i Levanger deler intensjonen om å opprette et IKS som forvalter avkastningen fra NTE, men kan ikke vedta forelagt forslag til selskapsavtale. Dette på grunn av at endelig eierskap i utviklingsselskapet skal ses i sammenheng med hvordan eierskapet til eiendomsselskapet for NTE blir, da eierandelen i begge selskapene skal være identiske.

3.        Levanger kommune forutsetter at eierskapet i eiendomsselskapet for NTE etter fylkeskommunens nedlegging, får en eierfordeling som har innbyggertall som det bærende kriterium. ^

 

 

PS 110/05 Samarbeid med idrettslag om rekreasjonstilbud

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

etter ”..større løypemaskiner...” tilføyes: ”, med innkjøpsverdi større enn 200.000 (eks mva) ....,”

Avstemning:

Heieraas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag med Heieraas tillegg, ble deretter enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår avtale med  de av kommunens idrettslag som bruker større løypemaskiner, med innkjøpsverdi større enn 200.000, til å  dekke allmenne rekreasjonsbehov for skispor  i utmark, og som ønsker et samarbeid med kommunen om dette. Kommunens økonomiske bidrag begrenser seg til momsrefusjonen som oppnås. ^

 

 

PS 111/05 Forskuttering av tilskudd til ballbinge ved Ytterøy skole

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune forskutterer tilskudd til ballbinge ved Ytterøy oppvekstsenter. Endelig finansiering forutsettes ved mottak av tilskudd til nærmiljøanlegg, tilskudd fra Ytterøy Idrettslag og fra Posten Norge AS.
  2. Refundert merverdiavgift tilbakeføres prosjektet som delfinansiering. ^

 

 

 

PS 112/05 Søknad om økonomisk støtte

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknad nr. 1 Levanger kammerkor/Kammerkoret Notabene                       innvilges kr. 5.000

Søknad nr. 2 Levanger kammerkor                                                                 innvilges kr. 10.000

Søknad nr. 3 Levanger judoklubb                                                                   innvilges kr. 5.000

Søknad nr. 4 Trøndelag ungdomskorps                                                         innvilges kr. 3.000      ^

 

 

PS 113/05 Nye eiendomskattegrenser Levanger 2006

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til innstilling:

Det regulerte boligområde i Kjønstadmarka inngår i området for eiendomsskatt.

Avstemning:

Ordførerens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens innstilling.

INNSTILLING:

Det regulerte boligområde i Kjønstadmarka inngår i området for eiendomsskatt. ^

 

 

PS 114/05 Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Beregningene for kloakk for årene 2002-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006.

Beregningene for vann for årene 2001-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006. ^

 

 

PS 115/05 Budsjett 2006 -  Levanger Kommune

Utdelt i møte:

1.        Notat av 24.11.05 fra rådmannen vedr. sammenheng mellom Økonomiplan og Budsjett  PDF

2.        Notat av 24.11.05 fra rådmannen vedr. detaljer oppvekstsektoren  PDF

3.        Rådmannens saksframlegg  PDF

4.        Endrede kommentarer til budsjettforslag 2006 – Staupshaugen verksted  PDF

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet på vegne av Ap, Sp, Høyre og Krf følgende endringsforslag:

Foreløpig forslag til budsjett 2005 vedtas med følgende endringer:

Pkt. 3 Eiendomsskattesatsen for 2006 fastsettes til 4,5 o/oo generelt, og for verker og bruk

Eiendomsskatt                                                                              26.700.000 kr

Redusert inntekt i forhold til rådmannens innstilling             1.800.000 kr

Motpost, reduserte utgifter:

Post 130, Fellesområder reduseres tilsvarende

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Økonomireglement 2006 – endringsforslag:

Pkt. 4.1, 2. avsnitt, 1. linje:

Det delegeres til formannskapet å inngå bankavtaler. Rådmannen får fullmakt til å inngå....

Budsjett 2006 - endringsforslag:

 

Mindre utg.

Meir utg.

Dekn. tidligere års undersk.

7.900.000

 

Sum oppvekst

 

2.000.000

Sum pleie - omsorg

 

2.000.000

Kulturskolen

 

200.000

Bygg - eiendom

 

500.000

Reservepost

 

3.200.000

 

7.900.000

7.900.000

Avstemning:

Trøites endringsforslag til pkt. 1 avvist med 8 mot 1 stemme.

Norbergs forslag til pkt. 1 tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

Rådmannens forslag pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Norbergs forslag pkt. 3 tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens innstilling.

Rådmannens forslag pkt 4 tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites endringsforslag.

Rådmannens innstilling punktene 5-8 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, med endringer tiltrådt i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

Foreløpig forslag til budsjett 2006 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 14.12.2005

INNSTILLING:

  1. Foreløpig forslag til budsjett 2006 vedtas.
  2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
  3. Eiendomsskattesatsen for 2006 fastsettes til 4,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
  4. Det vedtas økonomireglement for 2006 i samsvar med vedlegg.
  5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2006 slik det fremgår av vedlegg,
  6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2006 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til  64,270 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
  7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på inntil 20 mill. kroner.
  8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^