Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 22.03.06, kl. 13:00-15:30, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 23/06

Godkjenning av protokoll fra møte den 22.02.06

22.02.06

vedtak

PS 24/06

Søknad om fritak fra politiske verv - Rannveig M. Arentz

saksutredning

vedtak

PS 25/06

Søknad om permisjon fra politiske verv - Stein Ove Winnberg

saksutredning

vedtak

PS 26/06

Nemnder, råd og utvalg - Einar Borgsøs stiftelse - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer

saksutredning

vedtak

PS 27/06

Endringer for kommuner i ordningen med tilskudd til de politiske partier

saksutredning

vedtak

PS 28/06

Felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon

saksutredning

vedtak

PS 29/06

Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 30/06

Disponering av Kirkegt. 11 -  Bygninger og eiendom fra tidligere Levanger skole

saksutredning

vedtak

PS 31/06

Raud Vinter - Eierskap og iverksetting

saksutredning

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9
Oppmøte:   

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

-

forfall

NORBERG OLAV KARSTEN

H Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 
MIKALSEN STEINAR KRF Varamedlem 1

x

(Thraning)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Dessuten var tilstede:

Alf Birger Haugnes

assisterende rådmann

Ingvar Rolstad

assisterende rådmann

Håkon Lorås

enhetsleder Bygg og eiendom

Morten Christiansen

vikarierende skolefaglig ansvarlig


Orienteringer:

·         Helge Dieset og Arve Flatås orienterte om status for samarbeidet med Grande om kulturhuskonseptet i gamle Trøndermatbygget (tenkt fasade)
Plan 1 - plan 2 - situasjon  PDF

·         Rådmannen orienterte om Regnskapssituasjonen pr. 28.02.06 powerpoint  |  PDF

·         Rådmannen orienterte angående planer om salg av Fenka.

Spørsmål:

Hilde Haugan Hynne stilte spørsmål om hva som er gjort angående Staup-saken.

Varaordføreren kunne opplyse om at det har vært møter mellom ordføreren og fylkeskommunen, og at det skal være et møte med Fylkesrådene den 27. mars 06.

Eli Grevskott stilte spørsmål angående fremtiden for motorcrossbanen i Strømsgruva. Foreløpig brukstillatelse gikk ut 17.03.06, jfr. vedtak i PUK, sak 030/04.

Denne saken blir fulgt opp av planmyndighetene i kommunen. Prosessen med ny reguleringssak er i gang. ^

 


 

 

PS 23/06 Godkjenning av protokoll fra møte den 22.02.06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 22.02.06 godkjennes. ^

 

 

 

PS 24/06 Søknad om fritak fra politiske verv - Rannveig M. Arentz

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Eli Grevskott velges som nytt medlem til samkommunestyret.

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Annikken K Haraldsen velges som nytt medlem til samkommunestyret.

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Varamedlemmene rykker opp en plass. I tillegg velges Robert Svarva som varamedlem til samkommunestyret.

Avstemning:

Norbergs forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Meinhardts forslag.

Grevskotts forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag med endringer/tillegg i møtet, ble deretter enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rannveig M. Arentz fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Karl Meinert Buchholt rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som nytt medlem til samkommunestyret velges: Eli Grevskott

Varamedlemmene rykker opp en plass. I tillegg velges Robert Svarva som varamedlem til samkommunestyret. ^

 

 

 

PS 25/06 Søknad om permisjon fra politiske verv - Stein Ove Winnberg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Stein Ove Winnberg innvilges ikke permisjon. Han bes om å eventuelt melde forfall til de aktuelle møter i perioden, slik at vararepresentant kan kalles inn.

Avstemning:

Norbergs forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Stein Ove Winnberg innvilges ikke permisjon. Han bes om å eventuelt melde forfall til de aktuelle møter i perioden, slik at vararepresentant kan kalles inn. ^

 

 

 

PS 26/06 Nemnder, råd og utvalg - Einar Borgsøs stiftelse - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Gunnhild Ø Nesgård velges som medlem til Einar Borgsøs stiftelse i perioden 01.01.06.-31.12.07.

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Tore Sæther velges som medlem til Einar Borgsøs stiftelse i perioden 01.01.06.-31.12.07.

Eli Grevskott velges som varamedlem til Einar Borgsøs stiftelse i perioden 01.01.06.-31.12.07.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Olav Veie velges som varamedlem til Einar Borgsøs stiftelse i perioden 01.01.06.-31.12.07.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapets medlemmer og varamedlemmer til Einar Borgsøs stiftelse:

Medlemmer:
1.       Aud Okkenhaug
2.       Martin Stavrum
3.      
Gunnhild Ø Nesgård
4.      
Tore Sæther

Periode:
(19.10.00-31.12.07)
(19.10.00-31.12.07)
(01.01.06-31.12.07)
(01.01.06-31.12.07)

Varamedlemmer:
Einar Vandvik
Kjell Vang
Eli Grevskott
Olav Veie

Periode:
(19.10.00-31.12.07)
(19.10.00-31.12.07)
(01.01.06-31.12.07)
(01.01.06-31.12.07)
^

 

 

 

PS 27/06 Endringer for kommuner i ordningen med tilskudd til de politiske partier

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune viderefører en lokal støtteordning for politiske parti i kommunestyret. Dette utgjør for 2006 kr. 74060,-, (jfr tabell).

Parti

Grunnstøtte

Repr.støtte

Antall repr

Sum

AP

3080

1500

10

18080

SP

3080

1500

6

12080

SV

3080

1500

6

12080

V

3080

1500

2

6080

H

3080

1500

4

9080

FRP

3080

1500

4

9080

KRF

3080

1500

3

7580

Totalt

 

 

 

74060

 

 

 

 

Beløpet justeres hvert år i h.h.t. pris- og lønnsvekst.

Avstemning:

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune viderefører en lokal støtteordning for politiske parti i kommunestyret. Dette utgjør for 2006 kr. 74060,-, (jfr tabell).

Parti

Grunnstøtte

Repr.støtte

Antall repr

Sum

AP

3080

1500

10

18080

SP

3080

1500

6

12080

SV

3080

1500

6

12080

V

3080

1500

2

6080

H

3080

1500

4

9080

FRP

3080

1500

4

9080

KRF

3080

1500

3

7580

Totalt

 

 

 

74060

 

 

 

 

Beløpet justeres hvert år i h.h.t. pris- og lønnsvekst. ^

 

 

 

PS 28/06 Felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune ønsker at Innherred Renovasjon tillegges behandlingsansvaret for slam fra kommunale renseanlegg, under forutsetning av bygging av anlegg for behandling av organisk avfall (biogassanlegg).

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Heieraas sitt forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

Det vedtas nye felles renovasjonsforskrifter for eierkommunene i Innherred Renovasjon, for:

1.        Innsamling av husholdningsavfall

2.        Innsamling og behandling av slam

3.        Innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter

VEDTAK:

Levanger kommune ønsker at Innherred Renovasjon tillegges behandlingsansvaret for slam fra kommunale renseanlegg, under forutsetning av bygging av anlegg for behandling av organisk avfall (biogassanlegg). ^

 

 

 

PS 29/06 Søknad om regulering av vegavgift for bomveger i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Inhabilitet:

Hans Heieraas (SP) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:

                                            Turkort

                                            Personbil:            buss/lastebil:             Årskort:

Vulusjøvegen                      kr. 35,-                    kr. 65,-                    kr. 350,-

Skogn og Grønningen All. kr. 40,-                   kr. 70,-                    kr. 400,-

Åsen bygdeall                    kr. 40,-                    kr. 70,-                    kr. 400,-

Torsbustadvegen               uendret                  uendret                  kr. 200,-

Bulandsvegen                     kr. 40,-                    kr. 70,-                    kr. 400,- ^

 

 


 

PS 30/06 Disponering av Kirkegt. 11 -  Bygninger og eiendom fra tidligere Levanger skole

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Utdelt i møte:

Samarbeidsutvalget i Kulturskolen, møte 21.03.06, utskrift av vedtak sak 02/06  PDF

Forslag i møte:

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Saken oversendes til behandling i kommunestyret.

Avstemning:

Meinhardts forslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Eiendommen Kirkegt. 11 forblir i kommunale eie.

2. For utleie til interne leietakere legges internleieprinsippet til grunn.

3. For utleie til eksterne leietakere vil kapitalverdien komme som tillegg slik at leieprisen blir i samsvar med markedspris.

4. Det startes opp en omregulering i samsvar med fremtidig bruk av bygg og uteareal. ^

 

 

 

PS 31/06 Raud Vinter - Eierskap og iverksetting

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Levanger kommune går inn som eier av kulturprosjektet ”Raud vinter
  2. Levanger kommune inngår avtale med teaterselskapet Innspæll A/S – som får prosjektledelseansvaret og det kunstneriske ansvaret for produksjonen.
  3. Det etableres et prosjektstyre bestående av 1 representant for Innspæll (leder), 2 representanter for Torvteatret og 2 representanter for Levanger kommune.
    Rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens representanter i prosjektstyret og skrive kontrakt med Innspæll.
  4. Budsjettet for Raud vinter tas til etterretning. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne endelig budsjett og inngå avtale med Innspæll
  5. Levanger kommune bidrar til gjennomføring av prosjektet i en samhandling mellom teaterselskapet Innspæll A/S, Torvteatret og kommunen i tråd med organisasjonsmodellen
  6. Tilskuddet på kr 250.000.- til Torvteatret i sak 18/06 stilles til disposisjon for prosjektet ”Raud vinter”  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^