Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 14.06.06, kl. 14:20-15:40, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 52/06

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte den 31.05.06

31.05.06

vedtak

PS 53/06

Forny 2006 - administrativ organisering - forprosjektrapport

saksutredning

vedtak

PS 54/06

Søknad om fritak som meddommer - Odd Kristian Bjørås

saksutredning

vedtak

PS 55/06

Søknad om fritak som meddommer - Asbjørn Grong

saksutredning

vedtak

PS 56/06

Søknad om fritak som meddommer - Olav Skille

saksutredning

vedtak

PS 57/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Knut J. Dreier

saksutredning

vedtak

PS 58/06

TV-aksjonen 2006 - "Leger uten grenser" - anmodning om opprettelse av kommunekomité

saksutredning

vedtak

PS 59/06

Søknad om midler til bymuseets virksomhet

saksutredning

vedtak

PS 60/06

Rehabilitering av idrettsgulv - Levangerhallen - Forhåndsgodkjenning

saksutredning

vedtak

PS 61/06

Flerbrukshall med svømmehall

saksutredning

vedtak

PS 62/06

Skogn barne-og ungdomsskole - Innkjøp av skolepaviljong

saksutredning

vedtak

PS 63/06

Frol oppvekstsenter - Oppjustering av kostnadsramme

saksutredning

vedtak

PS 64/06

Levanger Arboret - Ekspropriasjon av grunn

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9
Oppmøte:   

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

assisterende rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Dessuten var tilstede
Håkon Lorås Enhetsleder bygg og eiendom
Odd Håpnes Enhetsleder kultur
Frode Hallem Kulturkonsulent

Merknader

Rådmannen orienterte om regnskap og sykefravær powerpoint  |  som PDF

 

 

PS 52/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE DEN 31.05.06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 31. mai 2006 godkjennes.  ^

 

 

 

PS 53/06 FORNY 2006 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - DELRAPPORT FORPROSJEKT

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 53/06 ”Forny 2006 - administrativ organisering – forprosjektrapport” utsettes til onsdag 21.06.06 kl. 14.00. Det blir ikke sendt ut ny innkalling.  ^

 

 

 

PS 54/06 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - ODD KRISTIAN BJØRÅS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Som ny meddommer velges: Fanny Gausen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Odd Kristian Bjørås slettes som meddommer fra Levanger kommune.

Som ny meddommer velges: Fanny Gausen  ^

 

 

PS 55/06 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - ASBJØRN GRONG

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag:

Som ny meddommer fra Levanger velges: Eimund Aamodt

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Asbjørn Grong fritas som meddommer til Tingretten.

Som ny meddommer fra Levanger velges: Eimund Aamodt  ^

 

 

 

PS 56/06 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER - OLAV SKILLE

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Som ny meddommer for resten av valgperioden velges: Knut Hjelmstad

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Olav Skille slettes som meddommer fra Levanger kommune. Som ny meddommer for resten av valgperioden velges: Knut Hjelmstad

2.        Tønsberg kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Skille overføres til fortegnelse over meddommere.  ^

 

 

 

PS 57/06 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - KNUT J. DREIER

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Som ny meddommer for resten av valgperioden velges: Nina Bakken Bye

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Knut J. Dreier fritas fra sine politiske verv i Levanger kommune for resten av inneværende valgperiode.

Knut J. Dreier slettes som meddommer  fra Levanger kommune. Som ny meddommer for resten av valgperioden velges: Nina Bakken Bye  ^

 

 

 

PS 58/06 TV-AKSJONEN 2006 - "LEGER UTEN GRENSER" - ANMODNING OM OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Som kommunekomité for TV-aksjonen 2006, oppnevnes:

Gerd Haugberg, leder

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Som kommunekomité for TV-aksjonen 2006, oppnevnes:

Ordfører, nestleder

Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.

Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.

Avstemning:

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som kommunekomité for TV-aksjonen 2006, oppnevnes:

Gerd Haugberg, leder

Ordfører, nestleder

Rådmannen utpeker sekretær for komiteen.

Ordfører / varaordfører får sammen med leder fullmakt til å utpeke øvrige medlemmer i komiteen.   ^

 

 

 

PS 59/06 SØKNAD OM MIDLER TIL BYMUSEETS VIRKSOMHET

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Bymuseet i Levanger gis et tilskudd til sin virksomhet på  kr 100.000.-

2.        Beløpet belastes formannskapets tilskuddskonto

3.        Formannskapets tilskuddskonto styrkes med 400 000 fra tilleggsbevilgningskontoen.  ^

 


 

PS 60/06 REHABILITERING AV IDRETTSGULV - LEVANGERHALLEN - FORHÅNDSGODKJENNING

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Under forutsetning av at arbeidet gjennomføres i sommer, gir Levanger kommune et tilskudd på 300 000 til skifte av golv i Levangerhallen.

2.        Beløpet belastes formannskapets konto for tilskudd  ^

 

 

 

PS 61/06 FLERBRUKSHALL MED SVØMMEHALL

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Utdelt i møte:

Utskrift fra fylkesrådenes behandling av sak 06/108 ”Trønderhallen – fylkeskommunens engasjement”.

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.        Saksframlegget er ikke dekkende for kommunestyrets vedtak i sak 29/05 pkt. 4.

2.        Formannskapet ber rådmannen utrede saken på nytt i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 29/05.

3.        Formannskapet ber rådmannen holde den nødvendige kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune slik at intensjonen i vedtak sak 29/05, pkt. 4 etterkommes. Jfr. brev av 1.6.2006 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, fylkesrådleder og Trude M. Nøst, fylkesråd kultur, utdanning og helse.

Avstemning:

Trøites forslag avvist med 7 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling tiltrådt med 7 mot 1 stemme. 

INNSTILLING:

1.        Levanger kommune stiller seg bak videre prosjektering og med sikte på å inngå forpliktende avtaler om leie av Trønderhallen under følgende forutsetninger:

a)       Total leiekostnader ovenfor Statsbygg reduseres til ca. 7 mill. kr.

b)       Kommunen garanterer for inntil 50% av leiekostnadene på vegne av idretts- og kulturlivet.

c)       Fylkeskommunen og HiNT dekker opp sin andel av de totale leiekostnadene som beskrevet i saksframlegget, dvs 50% av kostnadene

2.        Det beløp kommunen forplikter seg til, vil i stor grad dekkes av eksterne leietakere på kveldstid.

3.        Kommunen legger til grunn utseksjonering av svømmehallen i det videre arbeidet med prosjektet.

4.        Rådmannen arbeider videre med utvikling av et driftsselskap i tråd med de skisser som er nevnt i saksframlegget og gis fullmakt  til gå inn med inntil kr 200.000.- i egenkapital i et driftsselskap sammen med de andre leietakerne. Beløpet finansieres fra kapitalfond.  ^

 

 

 

PS 62/06 SKOGN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE - INNKJØP AV SKOLEPAVILJONG

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1.        Det godkjennes innkjøp av en flyttbar skolepaviljong på 260 m2 til barnetrinnetved Skogn barne – og ungdomsskole.

2.        Kostnadene er stipulert til 2,8 mill kroner og beløpet dekkes av salg av kommunal eiendom.  ^

 

 

 

PS 63/06 FROL OPPVEKSTSENTER - OPPJUSTERING AV KOSTNADSRAMME

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Utdelt i møte:

Tilleggsskriv fra rådmannen  PDF

Forslag i møte:

Rådmannens forslag til innstilling når det gjelder pkt. 1 endres til :

” Kostnadsramma  for komplett utbygging av Frol oppvekstsenter oppjusteres til 62 mill kroner. Nødvendig økning innarbeides i  investeringsbudsjettet for 2007.”

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1.  Kostnadsramma for komplett utbygging av Frol oppvekstsenter oppjusteres til 62 mill kroner. Nødvendig økning innarbeides i investeringsbudsjettet for 2007.

2.  Innenfor den godkjente kostnadsramma får rådmannen fullmakt til å undertegne kontrakter med entreprenørene for rehabiliteringsarbeidene nå i sommer med sikte på gjennomføring av arbeidene i 2007.  ^

 

 

 

PS 64/06 LEVANGER ARBORET - EKSPROPRIASJON AV GRUNN

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.06.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

1.        Leiepris for leie av nytt areal fra Nils Støp fastsettes ved avtaleskjønn.

2.        I henhold til plan – og bygningslovens § 35 nr. 1 foretar Levanger kommune ekspropriasjon av parsell gnr. 1 og bnr. 355  som eies av Synnøve og Arthur Trapnes

Arealet skal inngå som varig areal til Levanger arboret i samsvar med stadfestet reguleringsplan godkjent 14.11.1996 (PDF)

3.        I henhold til oreigningslovens § 25 søker kommunen om å ta arealet i besittelse før skjønn er avholdt – forhåndstiltredelse.  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^