Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 16.08.06, kl. 13:00-16:05, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Sakliste som PDF m/vedlegg (1,3MB)
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF - PDF m/vedlegg (1,3MB)  |  Hovedutskrift som PDF

PS 66/06

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 67/06

Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter den 14.06.06 og 21.06.06

14.06.06
21.06.06

vedtak

PS 68/06

Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

 saksutredning

vedtak

PS 69/06

Høring : NOU 2006:2 : Staten og Den norske kirke

saksutredning

vedtak

PS 70/06

Søknad om fritak fra kommunale verv - Marthe Hammer

 saksutredning

vedtak

PS 71/06

Falstadsenteret - Etablering av utvalg for videre arbeid med båtsaken

saksutredning

vedtak

PS 72/06

Falstadskogen - Finansiering av minnestein

 saksutredning

vedtak

PS 73/06

LevArt - kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten

saksutredning

vedtak

PS 74/06

Selvaagbuss Turservice, Trondheim. Søknad om økonomisk støtte stor kr. 100.000,-

 saksutredning

vedtak

PS 75/06

Ankolm - Utskifting av vann og avløpsledninger - Forprosjekt

saksutredning

vedtak

PS 76/06

Omdisponering av midler på investeringsbudsjettet

 saksutredning

vedtak

PS 77/06

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2005

saksutredning

vedtak

PS 78/06

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2005

 saksutredning

vedtak

PS 79/06

Kvartalsrapport pr. 30.06.06

saksutredning

vedtak

PS 80/06

Økonomiplan 2007-2010

i møte

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9
Oppmøte:  

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

-

forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

forfall
LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Varamedlem 5

x

(Trøite)
HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Hans Heieraas (SP) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 79/06.

Orienteringer:

§         "Nullvisjons-prosjektet" i Levanger kommune v/styringsgruppen , leder Arild Norheim (Statens Vegvesen), Sturla Sørgård (N-T Fylkeskommune, Idar Ertzaas (Trygg Trafikk, Rolf Rones (Politiet), Kjellrun Fuglem (Statens Vegvesen) - presentasjon som PDF

§         DDT-prosjektet v/rådmann Ola Stene - presentasjon som powerpoint  |  PDF

Spørsmål:

Eli Grevskott (DNA) spurte om status angående lørdagsstengt Kirkegate.

Annikken K. Haraldsen (V) spurte om status for de utlyste kommunelederstillingene.

Rådmann Ola Stene opplyste at planen er å ansette i løpet av august -06.

Gudny Ronglan (KRF) spurte om framdrift angående ”Fjerning av spilleautomater”.

Ordføreren opplyste at en henvendelse er oversendt Frostating.

 


 

 

PS 66/06 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering.

 

 

PS 67/06 Godkjenning av protokoller fra formannskapets møter den 14.06.06 og 21.06.06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoller fra formannskapets møter den 14.06.06 og 21.06.06 godkjent.

 

 

 

PS 68/06 Felles legevakt mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

 1. a. Det opprettes interkommunal legevakt for kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal under forutsetning av tilslutning fra alle kommunene.

b. Legevakta gjelder for tidsrommet kl. 15.30 – 08.00 på hverdager og hele lørdager, søndager, helligdager og høgtidsdager.

c. Legevakta lokaliseres til Sykehuset Levanger.

d. Det forutsettes oppstart ca. 01.10.06.

 1. a. Legevakta organiseres som interkommunalt selskap etter Lov om  interkommunale selskap.

           b. Rådmannen får fullmakt til, sammen med rådmennene i de andre deltakende kommuner, å forhandle fram en selskapsavtale. Denne legges fram til    behandling i  kommunestyret.

c. Det interkommunale selskapet får fullmakt til å forhandle fram endelig avtale med Helse Nord-Trøndelag HF.

 1. a. De årlige utgiftene er foreløpig beregnet til i alt kr. 5.612.700 og fordeler seg    slik:

- Helse Nord-Trøndelag. Legevaktsentral                                     kr. 1.856.200

- Helse Nord-Trøndelag. Hjelpepersonell, husleie m.m.              kr. 1.256.500

- Lønn og godtgjørelse leger                                                           kr. 2.000.000

- Administrasjonsutgifter                                                                kr.    500.000

                b. Utgiftene fordeles slik mellom kommunene:

                               - Utgiftene til Legevaktsentralen dekkes med p.t. kr. 46,- pr. innbygger.

                               - Øvrige utgifter dekkes med 40% likt fordelt mellom kommunene og 60% etter innbyggertall.

c. Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet for 2006 på grunnlag av vedtaket.

 1. Legevaktordningen kan utvides til å omfatte flere kommuner dersom det anses faglig forsvarlig og ikke fører til økte utgifter for de deltakende kommuner.

 

 

 

 

PS 69/06 Høring : NOU 2006:2 : Staten og Den norske kirke

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

For å forberede høringssuttalelse fra Levanger kommune ang NOU 2006:2, Staten og Den norske kirke, nedsettes følgende utvalg: Hans Heieraas (leder), Gudny Ronglan og Annikken K Haraldsen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Norbergs forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

For å forberede høringssuttalelse fra Levanger kommune ang NOU 2006:2, Staten og Den norske kirke, nedsettes følgende utvalg: Hans Heieraas (leder), Gudny Ronglan og Annikken K Haraldsen.

Utvalget må vurdere om andre skal involveres i arbeidet med høringsuttalelsen.

Utvalget bes fremme sitt forslag innen 1. november 2006.

 

 

 

 

PS 70/06 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marthe Hammer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Som nytt fast medlem til driftskomiteen velges: Bjarne Berre

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Marthe Hammer fritas fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Berit Groven blir fast medlem til kommunestyret for resten av valgperioden.

Som nytt fast medlem til driftskomiteen velges: Bjarne Berre

 

 

 

PS 71/06 Falstadsenteret - Etablering av utvalg for videre arbeid med båtsaken

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag:

Som representant fra Levanger kommune i utvalget oppnevnes: Ordføreren

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag:

Som representant fra Levanger kommune i utvalget oppnevnes: Asbjørn Folkvord

Avstemning:

Norbergs forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Løvås sitt forslag.

VEDTAK:

Som representant fra Levanger kommune i utvalget oppnevnes: Ordføreren

 

 

 

PS 72/06 Falstadskogen - Finansiering av minnestein

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Falstadsenteret innvilges kr. 25.000 til ny minnestein i Falstadskogen.

 

 

 

PS 73/06 LevArt - kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Formannskapet bevilger kr 50.000.- som tilskudd til samtidskunstprosjektet ”LevArt” for 2006.
 2. Tilskuddet belastes formannskapets tilskuddskonto.
 3. Kommunens andel for 2007 behandles som en del av kommunebudsjettet for 2007.

 

 

 

PS 74/06 Selvaagbuss Turservice, Trondheim. søknad om økonomisk støtte stor kr. 100.000,-

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Søknad fra Selvaagbuss Turservice om kommunalt tilskudd stort kr. 100.000,- til oppstart av bussdrift avslås, det eksisterende rutenett anses for å være tilfredsstillende.

 

 

 

PS 75/06 Ankolm - Utskifting av vann og avløpsledninger - Forprosjekt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

 1. Det framlagte forprosjekt for Ankolm med en kostnadsramme på kr. 4.500.000 godkjennes.
 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

          6630   Budsjett 2006  Utskifting av ledninger        kr. 2.000.000

          6630   Budsjett 2005  Utslippsledning havna         kr. 2.500.000

 

 

 

PS 76/06 Omdisponering av midler på investeringsbudsjettet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Midler på investeringsbudsjettet 2006 til ”Forlengelse veg Moan”, kroner 1 mill. omdisponeres og benyttes til opprusting av Kirkegata på strekningen Tordenskjolds gate – Levanger bru.

 

 

 

PS 77/06 Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2005

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2005 tas til orientering. 

 

 

 

PS 78/06 Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2005

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2005 tas til orientering.

 

 

 

PS 79/06 Kvartalsrapport pr. 30.06.06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06. - powerpoint  |  PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med tilfredshet på at de fleste resultatenheter vil holde budsjettrammen for 2006. Alle enheter pålegges fortsatt streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.
 3. Posten ”Dekning av tidligere års negative driftsresultat” i opprinnelig budsjett på 21,2 mill.kroner budsjettjusteres til:

 

Restinndekning akk. underskudd

2,4 mill. kroner

Merkostnader spes. undervisning private skoler

1,5 mill. kroner

Merkostnader undervisning fosterhjemsplasserte barn

1,5 mill. kroner

Økt budsjettramme Distrikt Nord

3,0 mill. kroner

Avsetning merkostnader lønnsoppgjør/pensjon

3,0 mill. kroner

Velferdstiltak

0,5 mill. kroner

Vertskapskostnader/profilering (bl.a. Raud Vinter)

0,3 mill. kroner

Rest. Avsettes til disposisjonsfond              ca.

9,0 mill. kroner

SUM budsjettjusteringer

21,2 mill. kroner

 

 

 

PS 80/06 Økonomiplan 2007-2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 16.08.2006

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte angående Økonomiplan 2006-2010, statusrapport pr. 16.08.06 - powerpoint  |  PDF

Forslag i møte:

Odd Thraning (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannens gjennomgang tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Rådmannens gjennomgang tas til orientering.

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^