Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 06.12.06, kl. 10:00- 11:25, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 125/06

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29.11.06

29.11.06

vedtak

PS 126/06

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

saksutredning

vedtak

PS 127/06

Raud Vinter - Større kulturarrangement og utvikling av torget - bidrag til verdiskaping og byutvikling

saksutredning

vedtak

PS 128/06

17.mai komiteer 2007

saksutredning

vedtak

PS 129/06

Søknad om endring av vilkår for selskapsvognløyver -  Børge Næssan, Levanger

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9
Oppmøte:  

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

x

 

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

-

forfall
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

-

forfall

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

x

 

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

 

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

forfall

NORBERG OLAV KARSTEN

H Medlem

-

forfall
MIKALSEN STEINAR KRF Varamedlem 1

x

(Norberg)
GILSTAD SIGVARD KRISTIAN H Varamedlem 3

x

(Grevskott)
KARLSEN JANN KRF Varamedlem 4

x

(Haraldsen)
HOLTEN STEINAR

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

rådmann

Reidun Johansen

fung. formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef samfunnsutvikling

Geir Mediås

kommunalsjef oppvekst

Odd Håpnes

enhetsleder kultur

Orienteringer:

Ø       Vold og filming av vold v/lensmann Sigmund Laugsand

Ø       Nye betegnelser på pleie- og omsorgsdistrikter v/rådmann Ola Stene

Ø       Situasjonen ved sykeheimene, med bakgrunn i mediaoppslag, v/rådmann Ola Stene

Formannskapet vedtok enstemmig følgende uttalelse:
Levanger formannskap tar sterk avstand fra vold og filming av vold for utlegging på internett som har utviklet seg i samfunnet i den siste tiden. Likeså tar formannskapet sterk avstand fra hemmelig filming av uskyldige personer for tilsvarende utlegging. Levanger kommune vil arbeide aktivt gjennom alle mulige kanaler for å få satt en stopper for dette.

Spørsmål:

Jostein Trøite stilte spørsmål vedrørende Næringsselskapets salg av eiendom på Gråmyra.

Steinar Holten stilte spørsmål angående parkeringssituasjonen i sentrum.  ^


 

 

 

PS 125/06 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 29.11.06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 29.11.06 godkjennes. ^

 

 

 

PS 126/06 Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1.                   De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2003-2007 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2007.

2.                   De vedlagte beregninger for vann for årene 2006-2010 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2007.  ^

 

 

 

PS 127/06 Raud Vinter - Større kulturarrangement og utvikling av torget - bidrag til verdiskaping og byutvikling

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.12.2006

Utdelt i møte:

Ø       Sak 127 Raud Vinter - Rapport 03.12.06 PDF - vedlegg: Budsjett PDF - Torvteateret PDF - Markedsføring PDF (ny versj. 06.12.06)

Ø       Brev fra Innspæll v/daglig leder Asgeir Skrove, datert 6.12.06  PDF

Forslag i møte:

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Raud Vinter settes opp i 2008
  2. Det bevilges kr 250.000.- i tilskudd fra kommunen til oppsetningen i 2008
  3. Innspæll A/S engasjeres for produksjons- og kunstnerisk ansvar for oppsetningen i 2008 og Rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med Torvteateret for å be dem om å ta på seg ansvar som teknisk arrangør.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Gilstads forslag til vedtak.

INNSTILLING: (endret fra vedtak til innstillingen da kommunestyret er korrekt avgjørelsesmyndighet)

  1. Raud Vinter settes opp i 2007
  2. Det bevilges kr 250.000.- i tilskudd fra kommunen til oppsetningen i 2007
  3. Innspæll A/S engasjeres for produksjons- og kunstnerisk ansvar for oppsetningen i 2007 og Rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med Torvteateret for å be dem om å ta på seg ansvar som teknisk arrangør.
  4. Det foreslås et 3-årig løp med større teaterproduksjoner på Levanger Torv i 2008 og 2009 som del av en samla verdiskaping og utvikling av Levanger sentrum, Levanger kommune og regionen.  ^

 

 

 

PS 128/06 17.mai komiteer 2007

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det framlagte forslag til 17.mai-komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.   Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Som ny leder for hovedkomiteen velges Sigrid Aas.  Årets leder for Levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.   Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig. ^

 

 

 

PS 129/06 Søknad om endring av vilkår for selskapsvognløyver -  Børge Næssan, Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 06.12.2006

Utdelt i møte:

Brev fra Børge Næssan og Geir Arne Næssan

Forslag i møte:

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune tilrår ikke at noen selskapsvognløyver tilhørende Næssan Taxi ANS utvides til å gjelde selskapsvognløyve uten spesielle restriksjoner.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Holtens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Det tilrås at 1 av i alt 4 selskapsvognløyver tilhørende Næssan Taxi ANS utvides til å gjelde selskapsvognløyve uten spesielle restriksjoner. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^