Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 10.01.07, kl. 13:00-15:10, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

Sakliste:  som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 1/07

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 2/07

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 06.12.06

06.12.06

vedtak

PS 3/07

Backlund restaurantdrift as - søknad om utvidelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk

saksutredning

vedtak

PS 4/07

Levanger restaurantselskap as - søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for virksomhet i Kirkegt. 50

saksutredning

vedtak

PS 5/07

Innspill til KS strategikonferanse - arbeid med debatthefte

saksutredning

vedtak

PS 6/07

Suppleringsvalg Arbeidsmiljøutvalget

saksutredning

vedtak

PS 7/07

Oversendelsesforslag fra kommunestyret - bruken av eiendomsskatten

saksutredning

vedtak

PS 8/07

Plan for jordvern og kulturlandskap. Oversendelsesforslag ved budsjettbehandlinga 2006

saksutredning

vedtak

PS 9/07

Tiltak for å redusere sykefraværet i Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 10/07

Økt satsing på lærlinger i Levanger kommune - prioriteringer

saksutredning

vedtak

PS 11/07

Innføring av BUM-modellen og eventuell konkurranseutsetting av tjenesteområder - Oversendelsesforslag ved behandling av økonomiplan 2007-2010

saksutredning

vedtak

PS 12/07

Forny 2006 - delrapport politisk organisering

saksutredning

vedtak

PS 13/07

Eventuelt salg av Nordlijordet

saksutredning

vedtak

PS 14/07

Rådmannens styringskort 2007

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9
Oppmøte:  

Representant Møtte Merknad
Thraning Odd DNA Ordfører

x

 

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

-

forfall

GREVSKOTT ELI

DNA Medlem

x

 
HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR V Medlem

x

 

RONGLAN GUDNY

KRF Medlem

-

forfall

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

-

forfall

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x

 

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x

 

NORBERG OLAV KARSTEN

H Medlem

x

 
MIKALSEN STEINAR KRF

Varamedlem 1

x

(Ronglan)
SOLEM ARNE

SP

Varamedlem 2

x

(Heieraas)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef samfunnsutvikling

Trude Nøst kommunalsjef oppvekst
Øystein Sende kommunalsjef helse
Øystein Lunnan prosjektleder

 

 

PS 1/07 REFERATSAKER

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsaken tas til orientering.

 

 

PS 2/07 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 06.12.06

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 06.12.06 godkjennes.

 

 

PS 3/07 BACKLUND RESTAURANTDRIFT AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet ber om at det blir vurdert om det skal gis skjenkebevilling i alle klasser til bevillingssøkere ved ny behandling av skjenkebevillinger i 2008.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 1 stemme.

Trøites tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 1 stemme.

VEDTAK:

1. Alminnelig skjenkebevilling for alle klasser (1,2 og 3) for foretaksnummer 980 090 752 Backlund Restaurantdrift AS utvides til også å gjelde for ”Pøbben på Backlund” med beliggenhet  Sjøgt. 14.

2. Restaurantsjef Knut Strugstad og hovmester Kari Sandnes godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder også for denne del av selskapets virksomhet.

3. Bevillingen gjøres gjeldende til den 01.04.2008.

4. Formannskapet ber om at det blir vurdert om det skal gis skjenkebevilling i alle klasser til bevillingssøkere ved ny behandling av skjenkebevillinger i 2008.

 

 

PS 4/07 LEVANGER RESTAURANTSELSKAP AS - SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR VIRKSOMHET I KIRKEGT. 50

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

1. Foretaksnummer 988 811 009 Levanger Restaurantselskap AS innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk alle grupper (1,2 og 3) i forbindelse med planlagt oppstart av virksomhet i Kirkegt. 50 ut inneværende bevillingsperiode, 01.04.2008.

2. Kristin Chruiicshank og Iva Hermansen godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.

3. Det forutsettes at alle nødvendige og lovpålagte tillatelser foreligger før bevillingen kan gjøres operativ.

 

 

PS 5/07 INNSPILL TIL KS STRATEGIKONFERANSE - ARBEID MED DEBATTHEFTE

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag:

Det settes ned en gruppe som lager et forslag til besvarelse. Forslaget legges fram til behandling i formannskapets møte den 31. januar 2007. Følgende velges som medlemmer til gruppa: Annikken Kjær Haraldsen, Gudny Ronglan og Jostein Trøite.

Avstemning:

Thranings forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det settes ned en gruppe som lager et forslag til besvarelse. Forslaget legges fram til behandling i formannskapets møte den 31. januar 2007. Følgende velges som medlemmer til gruppa: Annikken Kjær Haraldsen, Gudny Ronglan og Jostein Trøite.

 

 

PS 6/07 SUPPLERINGSVALG ARBEIDSMILJØUTVALGET

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Som ny varamedlem for ordføreren til AMU velges:

Birger Meinhardt

Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Som ny varamedlem for ordføreren til AMU velges:

Gudny Ronglan

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Som ny varamedlem for ordføreren til AMU velges:

Annikken Kjær Haraldsen

Avstemning:

Birger Meinhardt fikk 2 stemmer

Gudny Ronglan fikk 4 stemmer

Annikken Kjær Haraldsen fikk 2 stemmer

Gudny Ronglan er valgt. Ordførerens stemme avgjorde.

VEDTAK:

Som ny varamedlem for ordføreren til AMU velges: Gudny Ronglan

 

 

PS 7/07 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET - BRUKEN AV EIENDOMSSKATTEN

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

I årsrapporten tas inn et eget avsnitt som beskriver hvilke tiltak som er finansiert av eiendomsskatt i det aktuelle året.

 

 

PS 8/07 PLAN FOR JORDVERN OG KULTURLANDSKAP. OVERSENDELSESFORSLAG VED BUDSJETTBEHANDLINGA 2006

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Det fremmes en egen sak med planprogram for revisjon av kommuneplanen med kommuneplanens arealdel.

2.        Kommuneplanens arealdel skal ha en egen vurdering av jordvern og kulturlandskap opp mot frigivelse av arealer til utbyggingsformål inkl. bolig- og næringsarealer.

 

 

PS 9/07 TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET I LEVANGER KOMMUNE

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet på vegne av DNA og V følgende tilleggsforslag:

Formannskapet forutsetter at tiltak og oppfølging for å redusere sykefraværet behandles i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.

Tiltakene skal konkretiseres ytterligere med mål, tidsperspektiv og kostnad.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Thranings tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Formannskapet tar de foreslåtte tiltakene for å redusere sykefraværet i kommunen til etterretning.

2.        Formannskapet forutsetter at tiltak og oppfølging for å redusere sykefraværet behandles i Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.

3.        Tiltakene skal konkretiseres ytterligere med mål, tidsperspektiv og kostnad.

 

 

PS 10/07 ØKT SATSING PÅ LÆRLINGER I LEVANGER KOMMUNE - PRIORITERINGER

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Levanger kommune tar sikte på å ha inntil 10 lærlingkontrakter fra høsten 2007 i samsvar med vedtak i k-sak 80/06. Innen utgangen av året 2010 er målet å ha 36 lærlingkontrakter gående i tråd med anbefalingene fra KS.

Nivået på opptrappingen avklares gjennom årlig rullering av økonomiplan.

Det forutsettes at en slik opptrapping av lærlingplasser delvis må finansieres gjennom en omdisponering av lønnsmidler som følge av ledighet i stillinger.

 

 

PS 11/07 INNFØRING AV BUM-MODELLEN OG EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV TJENESTEOMRÅDER - OVERSENDELSESFORSLAG VED BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN 2007-2010

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Olav Norberg (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Etter at eksisterende organisasjonsmodell har fått virke en stund, fram til høsten 08, bes det om at BUM-modellen vurderes på nytt for relevante områder.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Norbergs tilleggsforslag avvist med 4 mot 4 stemmer. Ordførerens stemme avgjorde.

VEDTAK:

Bestiller – Utfører – Mottaker (BUM) modellen innføres ikke for nye områder nå. Vedtatte endringer må få virke og evalueres før ny vurdering skjer. Element fra modellen kan brukes i forhold mellom enheter.

Vedtatte endringer må få virke og evalueres før ny vurdering om konkuranseutsetting skjer. Mindre justeringer i omfang må løpende vurderes.

 

 

PS 12/07 FORNY 2006 - DELRAPPORT POLITISK ORGANISERING

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag:

Til å evaluere godtgjøringsreglementet (punkt A5) oppnevnes følgende arbeidsgruppe:

Hilde Haugan Hynne, leder

Eli Grevskott

Olav Norberg

Formannskapssekretæren er sekretær for gruppa

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag:

Hans Heieraas velges som medlem til arbeidsgruppe som skal evaluere delegasjonsreglementet.

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Gunnhild Ø. Nesgård velges som medlem til arbeidsgruppe som skal evaluere delegasjonsreglementet.

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Steinar Holten velges som medlem til arbeidsgruppe som skal evaluere delegasjonsreglementet.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag pkt. B:

Sammensetning blir som foreslått av mindretallet i arbeidsgruppa.

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag.

Hans Heieraas leder arbeidsgruppe som skal evaluere delegasjonsreglementet.

Avstemning:

Rådmannens innstilling tiltrådt med 5 mot 3 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

Forslagene på medlemmer til arbeidsgruppe som skal evaluere delegasjonsreglementet enstemmig tiltrådt.

Thranings forslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

A. Følgende tiltak gjennomføres i inneværende valgperiode:

 1. Det avholdes fortsatt 2 årlige dialogseminar.
 2. De ukentlige møter mellom ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjefer fortsetter.
 3. Det avholdes gruppeledermøter etter behov.
 4. Delegasjonsreglementet evalueres.
 5. Det settes ned en gruppe som skal evaluere godtgjøringsreglementet.
 6. Det åpnes for forhåndsdrøfting i ulike organ i enkelte saker, før saken gjøres ferdig fra administrasjonen.
 7. Det innføres en orienteringspost i formannskapet hvor både Ordfører, rådmannen og ordfører samt representanter som har verv i diverse styrer/råd orienterer om aktuelle saker. Befaringer vektlegges.
 8. Som en forsøksordning innredes et kontor i rådhuset som etter nærmere avtale disponeres av de ulike partigruppene.

B. Etter Kommunevalget høsten 2007 iverksettes følgende:

 1. Antallet komiteer og antallet representanter forblir som i dag.
 2. PUK erstattes med FUP (faste utvalg for plansaker).
 3. Utviklingssaker legges til formannskapet.
 4. Planer som ikke behandles etter plan- og bygningsloven behandles i DK.
 5. En eventuell opprettelse av driftsstyrer utredes med sikte på å få til en prøveordning.

C. Til å evaluere delegasjonsreglementet (punkt A4) oppnevnes følgende           arbeidsgruppe:

Hans Heieraas, leder

Gunnhild Ø. Nesgård

Steinar Holten

Rådmannen oppnevner sekretær for gruppa

D. Til å evaluere godtgjøringsreglementet (punkt A5) oppnevnes følgende         arbeidsgruppe:

Hilde Haugan Hynne, leder

Eli Grevskott

Olav Norberg

Formannskapssekretæren er sekretær for gruppa

 

 

PS 13/07 EVENTUELT SALG AV NORDLIJORDET

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag – nytt pkt. 3:

Eventuelt overskudd av salget anbefales disponert til oppfinansiering av paviljong Skogn barne- og ungdomsskole.

Avstemning:

Rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Thranings forslag pkt. 3 tiltrådt med 5 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

1.        Rådmannen gis fullmakt til å legge ut gjenstående areal av Nordlijordet etter at makeskifteavtalen med Elverhøy Terrasse AS er gjennomført, for salg.

2.        Ved salg av arealet til boligbygging, skal kjøper redegjøre for hvordan området kan tilrettelegges for vannbåren varme og lavenergibygg iht. utbyggingsavtalen.

3.        Eventuelt overskudd av salget anbefales disponert til oppfinansiering av paviljong Skogn barne- og ungdomsskole.

 

 

PS 14/07 RÅDMANNENS STYRINGSKORT 2007

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2007

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – 0I3:

Mål for økt stillingsprosent for ansatte vurderes etter saksframlegg i saker.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag - SS2:

Som suksesskriterium for aktiv næringsutvikling, tas med tilrettelegging av næringsareal utenom dyrka jord 

Olav Norberg (H) fremmet følgende tilleggsforslag – SS2:

Som suksesskriterium for aktiv næringsutvikling, tas med tilrettelegging av næringsareal

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag, OI3, enstemmig tiltrådt.

Norbergs tilleggsforslag, SS2, tiltrådt med 6 mot 2 stemmer som ble avgitt for Trøites tilleggsforslag.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til styringskort for rådmannen i Levanger Kommune vedtas med følgende tillegg:

0I3:

Mål for økt stillingsprosent for ansatte vurderes etter saksframlegg i saker.

SS2:

Som suksesskriterium for aktiv næringsutvikling, tas med tilrettelegging av næringsareal

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^