Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 07.11.07 - sak 108/07
<< sakliste
<< | >> | vedtak

OPPRETTELSE AV POLITIRÅD

Saksansvarlig: Ola Stene

  Arkivsref:  2007/9864
     Saken avgjøres av: KOM
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

07.11.07

OST

108/07

Rådmannens forslag til innstilling:

1.        Som et ledd i samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) opprettes det politiråd i Levanger kommune.

2.        Rådet består av Ordfører, rådmann og lensmann.

3.        Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og psykiske problemer.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Stortingets behandling av Innst.S.nr.145 (2005-2006) Om politiets rolle og oppgaver.

Saksopplysninger:

I forbindelse med behandling av St meld nr 42 (2004-2005) uttalte justiskomiteen bl.a følgende:

Komiteen mener det med bakgrunn i erfaringene fra SLT-samarbeidet og veilederen Politiet i lokalsamfunnet, utarbeidet av POD, bør etableres mer forpliktende samarbeidsstrukturer lokalt i form av «Politiråd».

Senere er politiråd opprettet i en rekke kommuner.

I Levanger har lensmannen tatt initiativ til opprettelse av politiråd. Under Kommunestyrets møte 24.10.07 orienterte lensmann Ulvin om politiråd og varslet at hun ville komme tilbake med forslag om opprettelse.

I brev av 28.10 skriver lensmannen slik til Ordfører og rådmann:

Jeg viser til orientering for kommunestyret 24.10.2007.

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en samarbeidsform for å skape felles strategi for offentlige etater og andre i kriminalitetsforebyggende arbeid. Målet er mer effektivt og koordinert samarbeid. Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og psykiske problemer.

Forpliktende og systematisk samarbeid i Levanger kommune organiseres på følgende måte:

Opprettelse av politiråd: Ordfører, rådmann og lensmann. Fire møtepunkter i året.

Opprettelse av arbeidsutvalg for SLT: Ordfører, rådmann, lensmann og lederne for aktuelle resultatenheter i Levanger kommune og fagansvarlige ved lensmannskontoret, samt andre samarbeidspartnere det er naturlig å involvere på bakgrunn av strategi/satsningsområder. Fire møtepunkter i året. Ellers ved behov.

Opprettelse av faggrupper for SLT: Systematisk og strukturert samarbeid på operativt nivå/fagnivå. Faste møtepunkter en gang pr. måned. Ellers ved behov.

Forslag til fremdriftsplan: Ordfører og rådmann legger til rette for formalisering av opprettelse av politiråd. Politirådet konstituerer seg, utarbeider forslag til målsetninger, strategiplan og møteplan for 2008 på første møte i uke 49/2007. Ordfører og rådmann tar initiativ til første møtepunkt

Med hilsen

Anne B. Ulvin
lensmann.  

Vurdering:

Rådmannen støtter lensmannens vurdering av at Politiråd kan være en god metode for å styrke samarbeidet mellom kommune og politi på, og tilrår at det opprettes Politiråd i Levanger i tråd med lensmannens forslag.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^