Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 27.02.08 - sak 32/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

RETNINGSLINJER FOR SØKNADER PÅ FORMANNSKAPETS TILSKUDDSMIDLER

Saksansvarlig: Marit Wangberg

  Arkivsref:  2008/1073
     Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

27.02.08

MWA

32/08

Rådmannens forslag til vedtak:

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap.  Søknadene behandles to ganger i året.

Følgende kriterier prioriteres:

I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.

Det gis ikke tilskudd til:

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Levanger Formannskap vedtok i sak 125/07:

Det utarbeides retningslinjer for behandling av tildeling av slike søknader for å sikre lik behandling. Her bør bl.a. lokal tilhørighet være et viktig element. Retningslinjer legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside slik at lag, foreninger og enkeltpersoner får relevant informasjon om muligheten til slike tildelinger.

Retningslinjer er laget ut fra dette vedtaket og i tråd med det som er vektlagt ved tildelingene de senere årene

Vurdering:

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap hele året, men bør samles opp og behandles to ganger i året. En gang på vårparten og en gang på seinhøsten. For å sikre så lik behandling som mulig av søknadene er det viktig at det finnes retningslinjer som søkerne og saksbehandler kan forholde seg til.

Følgende kriterier er prioritert de siste årene, og rådmannen tilrår at dette legges inn i retningslinjene:

I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.

Det gis ikke tilskudd til:

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^