Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 30.04.08 - sak 50/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

REGLEMENT FOR ELDRES RÅD, LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Reidun Johansen

      

Arkivsaknr: 2008/1006

       

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Eldres Råd 09.04.2008

REJO

08/08

Formannskapet

30.04.08

REJO

50/08

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:

Forslag til reglement for Eldres Råd, Levanger kommune vedtas.

Saksprotokoll i Eldres Råd - 09.04.2008

Forslag i møte:

Fremlagte forslag til reglement for Eldres Råd vedtas.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Fremlagte forslag til reglement for Eldres Råd vedtas.

Rådmannens forslag til vedtak i eldres råd:

Saken legges fram for Eldres Råd uten forslag til vedtak.

Vedlegg:

1

Forslag til Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Opprettelse av Eldres Råd er hjemlet i særlov, Lov 1991-11-08 nr 76: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Kommunen har således plikt til å opprette Eldres Råd.

I Statens senioråds veileder av november 2007, ”Eldrerådets oppgaver og funksjon – en veileder i eldrerådsarbeid”, står det i pkt. 6 Regler for saksbehandling i rådet, at for å sikre forsvarlig saksbehandling i folkevalgte organer, er det nødvendig å ha regler for hvordan saker skal håndteres.

Eldrerådets reglement bør være en instruks for blant annet antall medlemmer og sammensetning av rådet, møtehyppighet, arbeidsvilkår med sekretariatsfunksjon, og saksbehandling. Det er bare kommunestyret som har fullmakt til å fastsette slike regler.

Saken sendes via Eldres Råd for uttalelse.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^