Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 30.04.08 - sak 51/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

INVITASJON TIL TEGNING AV ANDELER I INNHERRED SENIORFORUM BA

Saksansvarlig: Reidun Johansen

      

Arkivsaknr: 2008/3933

       

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Eldres Råd 09.04.08

REJO

11/08

Formannskapet

30.04.08

REJO

51/08

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune tegner 20 andeler a 300 kr. i Innherred seniorforum BA

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Vedlegg:

1

Brev fra Innherred Seniorforum BA, datert 14.01.08  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2

Stiftelsesdokument for Innherred Seniorforum BA

Saksopplysninger:

Innherred Seniorforum BA (ISFo) har i brev av 14.01.08 invitert Eldrerådene i Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal til å tegne andeler i Innherred Seniorforum BA.
Hver andel lyder på kr. 300,-.

ISFo er en videreføring av Eldrehøgskolen i Levanger. Det var Eldres Råd i Levanger som i 1995 tok initiativ til etablering av en skole for pensjonister i Levanger.

Det ble i 2000 oppnevnt et interimsstyre og Eldrehøgskolen ble da stiftet. Eldres Råd i Levanger har hele tiden hatt et fast medlem i styret.

Det er ønskelig at Eldres Råd som politisk organ er sikret innsyn i virksomheten, og de gis anledning til å påvirke styringa av organisasjonen.

Eldres Råd, Levanger har ingen myndighet til å tegne slike andeler, men behandlet saken i møte 09.04.08, sak 11/08 hvor følgende vedtak ble fattet:

”Eldres Råd henstiller til Levanger formannskap om at kommunen tegner x antall andeler i Innherred Seniorforum BA”

Vurdering:

Levanger kommune var en av initiativtakerne til etableringen av Eldrehøgskolen som var en medlemsorganisasjon. Når det nå er vedtatt en omorganisering til en samvirkeorganisasjon, BA (andelslag), er det naturlig at kommunen er med som andelseier.

Det er i vedtektene åpnet for offentlig eierskap.

ISFo ønsker å rette oppmerksomheten mot den aktive senioren, ved å møte gruppens utdannings- og opplæringsbehov, samt tilby ulike aktiviteter, der sosiale, kulturelle og helsemessige forhold blir ivaretatt.

Kjøp av aksjer og andeler er av de saker kommunestyret ikke kan delegere til underliggende organer. I tilfelle kommunen skal kjøpe andeler må saken derfor sluttbehandles i kommunestyret.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^