Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 30.04.08 - sak 52/08
<< sakliste
<< | >> | vedtak

FORSLAG OM TIDSBEGRENSET INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR FORETAKSNUMMER 988 811 009 VIP V/ LEVANGER RESTAURANTSELSKAP AS

Saksansvarlig: Finn Christiansen

      

Arkivsaknr: 2008/1511 - /U63

       

Saken avgjøres av: FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

30.04.08

FCH

52/08

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for foretaksnummer 988 811 009 VIP v/ Levanger Restaurantselskap AS inndras for en periode på 1 uke.

2. Som begrunnelse vises til de faktiske saksopplysninger og rådmannens vurderinger.

3. Rådmannen gis fullmakt å fastsette tidspunkt for inndragningen.

Vedlegg:

1. Kontrollrapport fra Vakt Service Svinn AS av den 03.03.2008  PDF

2. Brev fra rådmannen til virksomheten av den 11.03.2008  PDF

3. Brev fra virksomheten til Levanger kommune mottatt pr. faks den 09.04.2008  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres, jfr. vedtak i F-sak nr. 146/02 av den 04.12.2002.

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 988 811 009 VIP v/ Levanger Restaurantselskap AS er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 fram til den 30.06.2008, jfr. vedtak i F-sak nr. 038/08 av den 05.03.2008. Virksomheten er relatert til lokaler i Kirkegt. 50.

Skjenkestedet ble i rekommandert forsendelse av den 11.03.2008 gitt varsel om at skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 vurderes inndratt for en tidsbegrenset periode grunnet overtredelse av forskrift av 11.02.1997 til alkoholloven, jfr. fvl. § 16

Av nevnte forskrifts § 1-13 fremgår bl.a. at det må påses at gjestene ikke nyter medbragt alkoholholdig drikk og det var dette som ble avdekket gjennom skjenkekontroll foretatt den 01.03.2008. Virksomheten ble i medhold av forvaltningslovens § 17 gitt anledning til å komme med en uttalelse/tilsvar i sakens anledning og denne redegjørelse ble mottatt innenfor den gitte tidsfrist, jfr. vedlegg nr. 2.

Av det forannevnte tilsvar fremgår at selskapet innser at hendelsen ikke er i samsvar med alkohollovens bestemmelser, beklager bruddet på alkoholloven og vil for framtiden gjøre alt for at slike tilfeller ikke skal oppstå igjen.

Formannskapet innehar funksjonen som kontrollutvalg og vil således fatte vedtak i saken på bakgrunn av rådmannens innstilling.

Vurdering:

I henhold til alkohollovens § 1-8 kan kommunen i bevillingsperioden inndra en skjenkebevilling for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7 b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingsinnehaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av annen lovgiving når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.

Dette tilfellet gjelder brudd på alkohollovens forskrifter, §1-13, der det bl.a. fremgår at gjester ikke må nyte medbragt alkoholholdig drikk. Det er i kontrollrapporten ikke anført nytelse av illegal alkoholholdig drikk, dvs. produkter som ikke kan kjøpes på ordinære salgssteder. Virksomheten har også tatt selvkritikk i sitt tilsvar, og vil gjøre alt for at slike ting ikke skal gjenta seg.

Rådmannen vil i medhold av alkoholloven, dens forskrifter og kommunens retningslinjer foreslå at skjenkebevillingen inndras for en periode på 1 uke. Dette på bakgrunn av en totalvurdering av saken der man også har sett på tilnærmet analoge saker i andre kommuner.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^