Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 14.01.09 - sak 4/09
<< sakliste
<< | >> | vedtak

INNSPILL TIL KS STRATEGIKONFERANSE - ARBEID MED DEBATTHEFTE

Saksansvarlig:  Ola Stene

  Arkivsref: 2009/131
    Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

14.01.09

OST

4/09

Rådmannens forslag til vedtak:

Uttalelse til del 1 av debattheftet forberedes administrativt.

Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 2 før møtet 4.2.

Vedlegg:

1

Del 2 av KS debatthefte PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Link til hele debattheftet på KS sine nettsider

Saksopplysninger:

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS.  Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansene 2009.   

KS’ strategikonferanser foregår fylkesvis og arrangeres 19. og 20. februar i Nord-Trøndelag. Denne konferansen er arena for dialog mellom KS og medlemmene i forkant av tariffoppgjøret og i konsultasjonene med staten. KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 9. februar.

Årets debatthefte er delt inn i to hovedtema:

Del 1. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer.

Del 2. Kommunesektoren – nye utfordringer i en økonomisk nedgangstid.

Etter hvert tema er det stilt spørsmål fra KS – disse er gode utgangspunkt for diskusjon og konklusjon.

Vurdering:

Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette både for arbeidsgiverspørsmål og rene interessespørsmål/politiske spørsmål.

Slik arbeidsdelingen er mellom administrasjon og folkevalgte hos oss mener jeg det er rett å legge vekten på det politiske arbeidet med debattheftet på del 2. Besvarelse av del 1 er allerede under forberedelse fra Organisasjonsenheten i samkommunen og vil bli drøftet i felles strategisk ledergruppe. Det er i stor grad detaljspørsmål knyttet til tariffrevisjon som er delegert til rådmannen å ta standpunkt til.

Når det gjelder del 2 vil jeg foreslå at formannskapet evt deler seg i 2 eller 3 arbeidsgrupper og utarbeider svar som kan behandles på møtet 4.2. Dersom det er ønskelig med politisk behandling av del 1 kan forslag fra administrasjonen til svar på dette også legges fram da.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^