Gå til Levanger kommunes hovedside

Formannskapet 14.01.09 - sak 5/09
<< sakliste
<< | >> | vedtak

SUNDPARKEN - REDUSERT UTBYGGING/FINANSIERING

Saksansvarlig: Roar Eriksen

  Arkivref: 2008/6248
Arkivref: 2009/27
    Saken avgjøres av: FOR
Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Formannskapet

11.06.08

RER

78/08

Formannskapet

14.01.09

RER

5/09

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Plan for utbygging av Sundparken godkjennes. Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre utbyggingen innenfor de vedtatte rammer.
  2. Kostnader og finansiering som vist godkjennes. Evt. reduserte/ økte tilskudd fra partnere medfører økt / redusert kommunal andel.
  3. Av sikkerhetsmessige grunner må den store poppelen som står ved Sjøgata fjernes.

Vedlegg:

1

Revidert plan for utbygging av Sundparken PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I 2007 ble det inngått egen partnerskapsavtale mellom Levanger kommune, COOP Inntrøndelag, Sparebank 1, Markedsplassen og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Avtalen var å forstå som en 3 årig intensjonsavtale for partnerskap for perioden 2007-2009. Dokumentet var samtidig en bindende partnerskapsavtale for 2007.

For 2007 forpliktet partnerne seg til å delta slik:

Levanger kommune 1,25 mill, COOP Inntrøndelag 0,25 mill, Sparebank Midt Norge 0,25 mill, Markedsplassen Levanger 0,25 mill., og Nord Trøndelag Fylkeskommune 0,5 mill.

Det er i henhold til partnerskapsavtalen opprettet en styringsgruppe for det videre arbeid. Denne består av representanter fra de samarbeidende partnere. Styringsgruppen har følgende deltakere:

Bjørn Storhaug

COOP Inntrøndelag

Olav M. Salater

Sparebank 1, Midt Norge

Lars Edvard Hoff

Markedsplassen Levanger

Carl Heinz Cegla

Nord Trøndelag Fylkeskommune

Alf Birger Haugnes

Levanger kommune

Grete Ludvigsen

Magne Farstad

Det ble utarbeidet forprosjekt for utbygging av Sundparken som ble behandlet og godkjent i PUK 16.01.08 sak 3/08

Det ble så utarbeidet detaljplan basert på forprosjektet og gjennomført anbudskonkurranse. På bakgrunn av innkomne anbud behandlet formannskapet saken i  møte den 11.06.08, sak 78 /08. Det ble her vedtatt at anbudskonkurransen skulle avlyses pga. kostnadene og at det skulle utarbeides nytt redusert alternativ med utlysning høst / vinter -08 innenfor en kostnadsramme på 6 mill.

Detaljplanene ble så omarbeidet. Bla er alle nye flytende sjøanlegg tatt ut, vannarrangement (fontener/vannfall) er tatt ut, men det er forberedt for slike anlegg senere ved at det monteres kum og føres VA- og El-anlegg til denne. I tillegg er  størrelsen på brygga redusert noe. I anbudet er det medtatt opprusting av Sjøgata i parkdraget mellom Sejersteds park og Sundparken- som er forutsatt finansiert over vegbudsjettet, post ”Miljøgate” hvor det er avsatt kr. 800 000 i budsjett for 2008 og 1,0 mill. i 2009. Kostnaden ved opprusting av gata er ca 1,0 mill.

På bakgrunn av den omarbeidete prosjektbeskrivelsen for Sundparken og partnerskapsavtalen har Fylkeskommunen bevilget kr 1,4 mill. til utbygging av Sundparken. Styringsgruppen vil i møte den 08.01 ta stilling til det videre arbeide med finansiering.

Anlegget har så vært ute på offentlig anbud. Det kom inn 4 anbud. Etter kontrollregning er det firma Fiborg Maskin som har laveste anbud – på kr 4 743 200 eks mva.

 

Iflg. ovenstående framgår at total kostnad for prosjektet er kalkulert til 7,0 mill. - hvorav ca 6,0 mill gjelder Sundparken og ca 1,0 mill. gjelder opprusting av Sjøgata. Det må imidlertid påpekes at rammene er svært trange da det ikke er avsatt midler til uforutsette kostnader- noe som erfaringsmessig har en tendens til å dukke opp på slike prosjekt.

Kostnaden er basert på noe innleie av konsulent på timebasis i forbindelse med vurderinger vedr. brygge og peling, men at øvrig byggeledelse ivaretas av kommunen.

Når det gjelder finansiering fra lokalt næringsliv og Sparebank 1 vil det bli arbeidet med dette fram til formannskapets møte. Angitte bidrag er kun å forstå som forløpige anslag basert på intensjonene i partnerskapsavtalen. Vi må imidlertid presisere at det kun er Nord Trøndelag fylkeskommune som i skrivende stund har behandlet og gitt bindende tisagn om støtte. Evt. økte eller reduserte tilskudd vil redusere/øke behov for kommunal finansiering.

Nedenfor gjengis avsetning – og forslag til bruk av kommunens midler:

Vurdering:

Etter rådmannens vurdering er det riktig å gjennomføre dette prosjektet slik det nå foreligger. Det bør legges opp til byggestart like etter at årets Marsimartna er ferdig slik at den nye parken og brygga kan stå klar i god tid før Marsimartnan 2010.

Tilstandsanalyse av den store poppelen som står i Sjøgata mot området viser at det er betydelig og økende risiko for vindfelling av treet. Dette kan medføre skade på personer og materiell. Fra sakkyndig hold konkluderes det derfor med at treet dessverre bør felles i forbindelse med opprustingen av området (jfr. saksutredning sak 78 /08- formannskapet).

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Anbudskonkurranse om utbygging av Sundparken avlyses på bakgrunn av prosjektets kostnader og finansiering.

2. Administrasjonen utarbeider et nytt redusert alternativ med utbygging av Sundparken med utlysning høst/vinter 2008 innenfor en kostnadsramme på kr. 6 mill.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Anbudskonkurranse om utbygging av Sundparken avlyses på bakgrunn av prosjektets kostnader og finansiering.

2. Administrasjonen utarbeider et nytt redusert alternativ med utbygging av Sundparken med utlysning høst/vinter 2008 innenfor en kostnadsramme på kr. 6 mill.

Vedlegg:

1

Uttalelse fra enhet Kultur PDF

2

Uttalelse fra Markedsplassen PDF

3

Detaljplan PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forprosjektet for Sundparken ble behandlet og godkjent i PUK-møte 16.01.08, sak 3/08.

Utbygging av Sundparken og parkdraget er et viktig tiltak i sentrumsutviklingen og er et av de prioriterte tiltakene i Levanger 2020.

Forprosjektet ble sendt på en begrenset høring til interesseorganisasjoner i sentrum og berørte naboer, det er kommet inn uttalelser fra følgende (jfr. vedlegg):

Markedsplassen Levanger: Positiv til planene, men har forslag vedr. flytebrygger.

Enhet kultur: Positiv til planene, men har forslag vedr. kunstnerisk utsmykking.

Parkdraget ligger sentralt i Levanger sentrum og danner et sammenhengende grøntområde fra jernbanen og over til Sundet. Det inneholder verdifulle landskapsmessige og historiske kvaliteter. Byens historiske møte med sjøen er lettest synlig der parkdraget ender mot Sundet. Både i tidligere tider og i vår tid er flere aktiviteter knyttet til dette området. Det er særlig naturlig å nevne nåværende aktiviteter knyttet til Dampskipsbrygga, småbåthavn/ gjestebrygge, næringsdrift og rekreasjon/ opplevelse knyttet til utsikt og kontakt med sjøen m.v. Overgangen fra parkdraget (Sejerstedts park) til Sundet (Sundparken ) har rike kvaliteter som kan utnyttes bedre i byens samlede aktivitetstilbud.

Vi har nå fått utarbeidet detaljplaner for Sundparken, men som har gitt noen utfordringer på forskjellige tekniske løsninger. Noen av vannarrangementene som var beskrevet i forprosjektet blir kompliserte å bygge og forholdsvis kostnadskrevende driftsmessig. Så av den grunn har vi valgt å ta ut vannfilmen/fossen som skulle renne ned mot eksisterende mur og ”vannormen” oppe på plena. Selv om den gjenværende vannfontenen er kostnadsmessig krevende både å bygge og drifte har vi valgt å beholde denne. Vann har som kjent tiltrekkingskraft på de fleste.

Under behandling av forprosjektet i PUK ble det påhengt et oversendelsesforslag punkt 1. med følgende tekst

Den store berlinerpoppelen skal være en del av parken i forprosjektet. Overgangen fra parkdraget (Sejerstedts park) avsluttes mot fortau med lav beplantning:”

Fra enhet landbruk/skogbruk har vi fått følgende tilstandsvurdering av poppelen.

Diameter i brysthøyde ca. 1,40 meter. Høyde opptil deling av 5 stammer/trær, ca. 2,50 meter. Tilvekstborren er for kort til å sjekke råte inni dette treet. Har brukt den uten at jeg kan gi svar, men treet ser ut til å være friskt (vitalt). Vedr. helsetilstand så kan en se det best på den tiden av året det er lauv på treet. Det er stor fare for vindfelling ved at en får spjæring i overgangen til de 5 trærne, og den faren vil bli større etter hvert.

Treet bruker stor plass, og således veldig ”dominerende”, gir mye skygge, og mye lauvfall å ta vare på. Bedre å plante et tre for fremtiden som har en stamme.

Konklusjon:

Det anbefales å hogge treet, plante et nytt, med mindre fare for vindfall og ødeleggelser, med mindre arbeid, og som passer bedre i forhold til den plassen man har til disposisjon.”

Det optimale for å få en helhet i parken og tilliggende fortau er å hogge treet. Ved å la treet stå må en også vurdere faren med vindspjæring og påfølgende ødeleggelser/skader.

Hovedelementene i forprosjektet er videreført i detaljplanleggingen av parken, unntatt kunstnerisk utsmykking som vi vil kjøre et eget prosjekt på og med muligheter for tilskuddsordninger:

-Oppgradere parken i overgangen Sejersteds park – Sjøgata – Sundet

-Økt hensyn til de myke trafikkantene

-God tilgjengelighet for alle, dvs. vektlegge universell utforming

-Amfi

-Trebrygge i sammenheng med dampskipsbrygga.

-Trapp ned til vannspeilet

-Småbåthavn – gjestebrygge

-Vannarrangement m.m.

-Belysning

-Vegetasjon

Etter høringsrunden er småbåthavna og gjestebrygga endret noe i forhold til forprosjektet. Utligger lengst mot nord som var planlagt 90 gr. på Dampskipskaia er tatt bort for åpne opp sjøvegen mere inn mot Sundparken. Utligger i sør viser da på en måte vegen inn mot brygga og parken på en tydeligere måte.

Vi har nå fått inn anbud på arbeidene og det ble gitt inn kun et anbud med en kostnad på kr. 10,5 millioner inkl. mva. Prosjektering kommer i tillegg med ca. kr. 700 000,-inkl. forprosjektet. Kostnadsoverslaget som ble behandlet i PUK- møte 16.01.08 lød på kr. 6,3 mill. inkl. mva. Anbudet ligger vesentlig over kostnadsoverslaget og er således av finansielle årsaker  tvilsomt å gjennomføre i sin nåværende form. Når bare en tilbyder gir inn pris er det tydelig at markedet på slike arbeider fortsatt er stramt og prisnivået høyt.

Vurdering:

Detaljplan viser nå betydelige forbedringer av tilgjengeligheten til parkdraget både fra byen og fra sjøen. Det siste bedømmes som sterkt ønskelig da aktiviteter knyttet til fritidsbåter er sterkt økende. Levanger er et poppulært reisemål med fritidsbåt. De justeringer og endringer som er gjennomført med utliggere siden forprosjektet er med på åpne opp brygga og parken mer fra sjøsiden.

Videre foreslås Dampskipsbrygga og parken knyttet sterkere sammen. Selve trebrygga utvides og nærheten til sjøen forsterkes med trappearrangement ned til vannspeilet. I tillegg forsterkes forbindelsen inn i parken ved å etablere en større åpen plass i forlengelse av trebrygga. Den åpne plassen avsluttes med et amfi som knytter det nedre området tettere sammen med parken. Trebrygga, den åpne plassen og amfiet åpner en siktkorridor ut Sundet mot Havneområdet. Planen bryter opp de stramme linjene i  området og skaper lune offentlige rom med nærhet til sjøen.

I Sjøgata/ parkområdet med tilstøtende gater er det en del trafikk og ferdsel av myke trafikkanter. Det er sterkt ønskelig å prioritere de myke trafikkantene i hele parkdraget. I planforslaget utformes trafikkarealene slik at bilene må underordne seg de myke trafikkantene. Tiltak som sikrer dette er:

         Kjørebanen i Sjøgata heves gjennom parkdraget ( fartsdempende tiltak).

         Fortau og fotgjengeroverganger i synlige og miljøvennlige materialer.

         Universell utforming.

         Redusert parkering

         God belysning

Planforslaget foreslår å ta bort den langsgående parkeringen i Sjøgata mot Sejersteds park. Dette representerer både fordeler og ulemper. Skråparkering bedømmes som uheldig i forhold til trafikksikkerhet ( rygge ut i trafikkert gate). Av trafikksikkerhetsmessige hensyn synes vi fjerning av p-plassene til fordel for fortau gir en større gevinst.

Poppelen i kanten på Sjøgata tas også bort, jfr. tidligere omtale, slik at gateløpet strammes opp og fortauet på denne siden legges i kant med kjørebanen. Det foreslås å plante nye trær og det skal brukes prydbusker og hekker for å danne rom og å understreke retninger. Annen utrustning som belysning og møblering vil være med å danne helheten i området.

Om det er ønskelig kan det være en mulighet å redusere på omfanget av prosjektet/parken ved å ta ut enkelte elementer å komme med disse på et senere tidspunkt. Det er tydelig at arbeidene ute i vann/fjære er blitt betydelig dyrere enn kostnadsoverslaget. Bare bryggearrangementet og flytebryggene beløper seg til 4,1 mill. eks mva. i motsetning til overslaget på forprosjektet som lød på ca. 1,6 mill eks mva. Så det er her den store sprekken på kostnadsoverslaget ligger.

 Vi har sett på 4 alternativer ved en redusert utbygging.

Alt. 1:

Kutte alt ute i sjø som brygge, flytebrygger og rullesteinstrand. Parken og Sjøgata bygges da som planlagt med amfi og fontene med totale kostnader på ca. 5,7 mill. inkl. mva. Brygge og flytebrygger i sjø kan da eventuelt utlyses/bygges på et senere tidspunkt.

Alt. 2

Kutte alt flytende i sjø som flytebrygger og scene, beholde bryggearrangementet, park og gateutbygging. Kostnader med gjenværende ca. 8 mill inkl. mva.

Alt. 3

Kutte alt flytende i sjø (flytebrygger/utliggere) og opprusting av gata, kostnader gjenværende ca. 7 mill. inkl. mva.

Alt. 4

Kutte hele prosjektet og utlyse på nytt til høsten/vinteren.

Selv om vi i anbudet har tatt forbehold om at byggherren kan endre omfanget/størrelsen  på arbeidet kan en slik (forholdsvis stor) reduksjon på anbudet som spesielt i alternativ 1, være å bevege seg i grenseland for lov om offentlige anskaffelser.

Planleggingskostnader kommer i tillegg med forprosjekt og detaljplanlegging på tilsammen kr. 680 000,- på alle alternativer.

Vi har således valgt å innstille på å utsette/lage nytt redusert forslag for utlysning på høst/vinter 2008.

Ved en eventuell utbygging finansieres prosjektet etter nøkkel fastlagt i partnerskapsavtale Levanger 2020 med 50 % av kostnadene på Levanger kommune og resten deles 30/20 på Nord Trøndelag fylkeskommune og næringsliv/private.

Levanger kommunes andel finansieres med midler avsatt i økonomiplanen for 2007 med 1,7 mill og for 2008 med 1,7 mill.

<< sakliste | vedtak
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^