Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 31.10.07, kl. 13:00-14:15, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 95/07

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 96/07

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.10.07

17.10.07

vedtak

PS 97/07

Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2006

saksutredning

vedtak

PS 98/07

Revidert regnskap for Skogn fjellstyre 2006

saksutredning

vedtak

PS 99/07

Mads Sæther Juul - søknad om permisjon fra kommunale verv

saksutredning

vedtak

PS 100/07

Annikken Kjær Haraldsen  - søknad om permisjon fra politiske verv

saksutredning

vedtak

PS 101/07

NOU 2007/-Formål for barnehagen og opplæringen

saksutredning

vedtak

PS 102/07

Felles lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer for Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

saksutredning

vedtak

PS 103/07

Budsjett 2008 - Status og videre arbeid

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn P Funksjon Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

   

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 

Hojem, Anne Grete

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

 

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

-

forfall

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

 

Lilleberg, Hanne E Hansen

SV

Varamedlem 1

SV

x

  (Trøite)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Hans Aalberg (FRP) stilte en del spørsmål vedrørende Trønderhallen, se vedlegg.

Ordføreren vil besvare spørsmålene i et senere møte.

Orienteringer:

§        Kvartalsregnskapet PDF (powerpoint) v/rådmannen

§        Ny bil-leasingavtale v/rådmannen

 ----------------------------------

Kommunestyret 21.06.06 - sak 35/06

Informasjonen det vises til i dette dokumentet er hentet fra rådmannens saksutredning i sak 35/06, behandlet i kommunestyret 21.06.06.

Jeg har hentet ut en del informasjon fra saken og stiller en del spørsmål som jeg ønsker at ordføreren besvarer, både muntlig og skriftlig så snart som mulig.

Vet at de tallene det opereres med her er de ”foreløpige”, men så lenge vi ikke har andre må vi forholde oss til dem – ikke minst siden kommunestyret faktisk har tatt en beslutning på dette grunnlaget.

Rådmannen har forutsatt at totale leiekostnader ovenfor Statsbygg reduseres til ca. 7 mill. kr

Kommunen garanterer for inntil 50% av leiekostnadene på vegne av idretts- og kulturlivet.

Fylkeskommunen og HiNT dekker opp sin andel av de totale leiekostnadene som beskrevet i saksframlegget, dvs 50% av kostnadene

Det beløp kommunen forplikter seg til, vil i stor grad dekkes av eksterne leietakere på kveldstid.

Kostnadsoverslag:              110 228 000

-Leiesum pr år 9 046 000

-Spillemidler. Bør her kunne oppnå 14. – 15 mill. kr. i tilskudd.

Regional støtte fra fylkeskommunen. Fylkesråden har pekt på muligheten for å støtte ut fra prosjektets regionale betydning. Dette bør sees i sammenheng med den sum fylkeskommunen ønsker/har behov for leie av idrettshallen. Totalt bør den regionale støtten kunne og leiesummen svare opp ca. ¼ av total leiesum.

Levanger FrP

Hans Aalberg ^

------------------------------------------------


 

 

PS 95/07 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering. ^

 

 

 

PS 96/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 17.10.07

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 17. oktober 2007 godkjennes. ^

 

 

 

PS 97/07 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2006

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte i formannskapet.  ^

 

 

PS 98/07 Revidert regnskap for Skogn fjellstyre 2006

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes til neste møte i formannskapet.  ^

 

 

 

PS 99/07 Mads Sæther Juul - søknad om permisjon fra kommunale verv

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Mads Sæther Juul innvilges permisjon fra sitt verv som 5. varamedlem for SV til kommunestyret fram til 1. oktober 2008.  ^

 

 

 

PS 100/07 Annikken Kjær Haraldsen  - søknad om permisjon fra politiske verv

Rådmannens forslag til vedtak:

Annikken Kjær Haraldsen fritas fra sine politiske verv for den perioden hun er fylkesråd.

Einar Vandvik rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Samkommunestyrets medlem: _____________________

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Nina Bakken Bye fremmet følgende forslag:

Samkommunestyrets medlem blir Einar Bangstad.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Annikken Kjær Haraldsen fritas fra sine politiske verv for den perioden hun er fylkesråd.

Einar Vandvik rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Samkommunestyrets medlem: Einar Bangstad ^

 

 

 

PS 101/07 NOU 2007/-Formål for barnehagen og opplæringen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune støtter i all hovedsak  Bostadutvalgets innstilling til nytt formål for skole og barnehage slik det kommer til utrykk i NOU 2007:6 Formål for framtida.

Det er imidlertid ønskelig med felles formulering skole/barnehage hvor det gjensidige samarbeidet med heimen vektlegges sterkere. ^

 

 

 

PS 102/07 Felles lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer for Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det utarbeides en prismodell som sikrer at brukere i Levanger ikke får høyere kostnader enn det som er tilfellet i dag, og i samsvar med lovverket mht kravet om kun kostnadsdekning på tjenesten.

Modellen skal også sikre at eldre og enslige blir spesielt hensyntatt grunnet sitt lave vannforbruk.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Aalbergs forslag enstemmig vedtatt oversendt.

INNSTILLING:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det utarbeides en prismodell som sikrer at brukere i Levanger ikke får høyere kostnader enn det som er tilfellet i dag, og i samsvar med lovverket mht kravet om kun kostnadsdekning på tjenesten.

Modellen skal også sikre at eldre og enslige blir spesielt hensyntatt grunnet sitt lave vannforbruk. ^

 

 

 

PS 103/07 Budsjett 2008 - Status og videre arbeid

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Orienteringen om status for budsjettarbeidet tas til etterretning.

2.        Framdriftsplanen for budsjett 2008 vedtas som foreslått. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^