Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 19.12.07, kl. 13:00-14:15, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 128/07

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 129/07

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.11.07.

28.11.07

vedtak

PS 130/07

Nemnder, råd og utvalg - Formannskapets oppnevning av medlemmer /varamedlemmer

saksutredning

vedtak

PS 131/07

Innspill til KS strategikonferanse - arbeid med debatthefte

saksutredning

vedtak

PS 132/07

Høring om endringer i barnehageloven.

saksutredning

vedtak

PS 133/07

Høring : Forslag til endringer i forskrift om forliksrådene (forliksrådforskriftene)

saksutredning

vedtak

PS 134/07

Et mer rettferdig inntektssystem - høringsuttalelse

saksutredning

vedtak

PS 135/07

Medstifter til Nord-Trøndealg Kunstmuseum - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

-

forfall

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne Grete

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

-

forfall

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Rehtmar, Flemming

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Svarva)

Lilleberg, Hanne E Hansen

SV

Varamedlem 1

SV

x

(Trøite)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef

Hartvik Eliasson

barnehagefagansvarlig

Hans Heieraas (SP) orienterte om situasjonen for Norske Skog.

Rådmann Ola Stene orienterte angående kunstgressbanen til Levanger Fritidspark.

Hanne Lilleberg (SV) orienterte formannskapet om Jostein Trøites forsøk på å få innsyn i de juridiske vurderingene av hans habilitet som ble foretatt i forkant av kommunestyremøtet 12.12.07.

Jorunn Skogstad reiste spørsmål i forhold til behandling av habilitetsspørsmål.

Hans Aalberg (FRP) stilte spørsmål angående ytringsfrihet og omdømme.

Nina Bakken Bye (H) stilte spørsmål angående hva gjøres i forhold til situasjonen for Norske Skog.

 


 

 

PS 128/07 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering. |  ^

 

 

PS 129/07 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.11.07.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møt 28. november 2007 godkjennes. |  ^

 

 

PS 130/07 Nemnder, råd og utvalg - Formannskapets oppnevning av medlemmer /varamedlemmer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

ÅSEN SPAREBANK – FORSTANDERSKAP

Medlemmer:

Alf Magnar Reberg
Inger P. Haugen
Varamedlem:
Vebjørn Haugom

ÅSEN SPAREBANK – NÆRINGSFONDET

Medlemmer:

Otto Lundberg
Eli Reppen Eidem
Varamedlemmer:
1. Toril Skjervold
2. Gunnar Kjølen

FJELLVEGEN VENÅS-VULUSJØEN-HESTÅSDALEN

Hans Aalberg:

Medlem:
Svein Musum velges som medlem
Anne-Grete Hojem:
Per Jarle Eriksen velges som medlem

Varamedlem:
Svein Erik Musum

EINAR BORGSØS STIFTELSE

1. Aud Okkenhaug (01.01.08-31.12.11)
2. Martin Stavrum (01.01.08-31.12.11)
3. Gunnhild Ø Nesgård
 (01.01.08-31.12.11)
4. Tore Sæther (01.01.08-31.12.11)
Varamedlemmer:
1. Einar Vandvik (01.01.08-31.12.11)
2. Kjell Vang (01.01.08-31.12.11)
3. Eli Grevskott (01.01.08-31.12.11)
4. Olav Veie (01.01.08-31.12.11)

PROSTISTYRET FOR SØNDRE INNHERRED

Hans Heieraas med varamedlem Anne-Grete Hojem

FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

Ordføreren får fullmakt til å utpeke faste møtefullmakter til forliksrådet.

Avstemning:

ÅSEN SPAREBANK – FORSTANDERSKAP

Forslaget enstemmig vedtatt.

ÅSEN SPAREBANK – NÆRINGSFONDET

Forslaget enstemmig vedtatt.

FJELLVEGEN VENÅS-VULUSJØEN-HESTÅSDALEN

Hojems forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

Forslaget på varamedlem enstemmig vedtatt.

EINAR BORGSØS STIFTELSE

Forslaget enstemmig vedtatt.

PROSTISTYRET FOR SØNDRE INNHERRED

Jann Karlsen fratrådte under avstemning på medlem og varamedlem til prostistyret.

Forslaget enstemmig vedtatt.

FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

Forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

ÅSEN SPAREBANK – FORSTANDERSKAP

Medlemmer:

Alf Magnar Reberg
Inger P. Haugen
Varamedlem:
Vebjørn Haugom

ÅSEN SPAREBANK – NÆRINGSFONDET

Medlemmer:

Otto Lundberg
Eli Reppen Eidem
Varamedlemmer:
1. Toril Skjervold
2. Gunnar Kjølen

FJELLVEGEN VENÅS-VULUSJØEN-HESTÅSDALEN

Medlem:

Per Jarle Eriksen

Varamedlem:
Svein Erik Musum

EINAR BORGSØS STIFTELSE

1. Aud Okkenhaug (01.01.08-31.12.11)
2. Martin Stavrum (01.01.08-31.12.11)
3. Gunnhild Ø Nesgård
 (01.01.08-31.12.11)
4. Tore Sæther (01.01.08-31.12.11)
Varamedlemmer:
1. Einar Vandvik (01.01.08-31.12.11)
2. Kjell Vang (01.01.08-31.12.11)
3. Eli Grevskott (01.01.08-31.12.11)
4. Olav Veie (01.01.08-31.12.11)

PROSTISTYRET FOR SØNDRE INNHERRED

Hans Heieraas med varamedlem Anne-Grete Hojem

FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

Ordføreren får fullmakt til å utpeke faste møtefullmakter til forliksrådet. |  ^

 

 

PS 131/07 Innspill til KS strategikonferanse - arbeid med debatthefte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Hans Heieraas fremmet følgende tilleggsforslag:

Gruppe 1. Del 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2. Del 2:

Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein  Trøite.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Formannskapet deles i to arbeidsgrupper som utarbeider forslag til besvarelse. Forslagene behandles i formannskapet i januar.

Gruppe 1. Del 1:

Robert Svarva, Jann Karlsen, Hans Aalberg og Jorunn Skogstad

Gruppe 2. Del 2:

Hans Heieraas, Gunnhild Nesgård, Anne-Grete Hojem, Nina Bakken Bye og Jostein  Trøite. |  ^

 

 

 

PS 132/07 Høring om endringer i barnehageloven

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune avgir følgende høringsuttalelse:

§5 a. Innhenting av fødselsnummer

Levanger kommune støtter forslag til ny lovtekst.

§7. Barnehageeiers ansvar

Levanger kommune støtter forslag til ny lovtekst.

§8. Kommunens ansvar

Levanger kommune støtter forslag til ny lovtekst.

§12 a. Rett til barnehageplass

Levanger kommune støtter forslag om rett til barnehageplass.

Levanger kommune mener at barn skal kunne tilbys plass fra august det kalenderåret de fyller ett år. Det bør avklares nærmere gjennom lokale retningslinjer om når retten er oppfylt i forhold til søker når det gjelder avstand til barnehage.

Levanger kommune mener at dagens praksis med ett hovedopptak i løpet av året fungerer godt. Det burde ikke være nødvendig med et ekstra hovedopptak så lenge en kan ha kontinuerlige suppleringsopptak. Administrativt vil det også være mer ressurskrevende med to hovedopptak i året.

§14. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

Levanger kommune foreslår at alternativ 1 velges.

Andre momenter ved innføring av rammefinansiering

Det er viktig at innføring av rammefinansiering gir økonomisk forutsigbarhet. Beregningsgrunnlaget må samsvare med antall plasser i kommunen eventuelt kommunens andel av barn i gruppen 0-5 år. Finansieringen må sikre muligheten for å opprettholde en kvalitet på tjenesten i tråd med de krav som stilles i lov og nasjonale føringer. Dette betyr at rammetilskuddet må indeksreguleres i takt med lønnsutviklingen i barnehagene. Kommunen forutsetter at finansieringen legge stil det utgiftsutjevnende rammetilskuddet.

Det anmodes om en videreføring av statlig investeringstilskudd til nybygg eller en tilsvarende ordning, etter at rammefinansiering er innført, for å sikre nødvendig fornying. Et alternativ til investeringstilskudd er at man legger til en faktor for nødvendig fornying i rammefinansieringen. |  ^

 

 

 

PS 133/07 Høring : Forslag til endringer i forskrift om forliksrådene (forliksrådforskriftene)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Gjeldende satser hva angår godtgjørelse til forliksråd bør opprettholdes. |  ^

 

 

 

PS 134/07 Et mer rettferdig inntektssystem - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger Kommune gir denne høringsuttalelse til Sørheimutvalgets innstilling:

1.                   Velferdstjenestene i kommunene i Norge er nå alt for avhengige av skattenivået i kommunene. Levanger Kommune foreslår at utjevning av skatteinngang i den symmetriske modellen endres til 80 % mot utvalgets 60%.

2.                   Levanger Kommune støtter forslaget om at all selskapsskatt skal være statsskatt.

3.                   Forslaget om inntektsgaranti ved store systemendringer støttes.

4.                   De andre endringene angår i liten grad Levanger Kommune, og slik kommenteres disse ikke i høringsuttalelsen. |  ^

 

 

PS 135/07 Medstifter til Nord-Trøndealg Kunstmuseum - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.12.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1. Rådmannen innstiller på at Levanger kommune går inn som medstifter av Nord-Trøndelag Kunstmuseum.

2.  Det bevilges tilskudd på kr 15000.- til Nord-Trøndelag Kunstmuseum som kommunens egenandel.

3.  Tilskuddet belastes formannskapets konto. |  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^