Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 30.01.08, kl. 09:00-11:15, Norske skog
<< møtekalender
<< | >>


Forløpig oppmøte
Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF    |   hovedutskrift som PDF

PS 8/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 09.01.08

09.01.08

vedtak

PS 9/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 10/08

Innspill til KS strategikonferanse - arbeid med debatthefte

saksutredning

vedtak

PS 11/08

Invitasjon til vennskapsbytreff i Kramfors 2008

saksutredning

vedtak

PS 12/08

Søknad om fritak fra politiske verv - Birger Meinhardt

saksutredning

vedtak

PS 13/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Godtgjøringssatser for verv i kommunale AS

saksutredning

vedtak

PS 14/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyret – innføring av reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten

saksutredning

vedtak

PS 15/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Modell for fordeling av regnskapsoverskudd/ -underskudd

saksutredning

vedtak

PS 16/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Tilskudd til dekning av kostnader for å holde løypetracéer og lysløyper tilgjengelig i kommunen

saksutredning

vedtak

PS 17/08

Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - endring i forskrift for vann og avløpsgebyr

saksutredning

vedtak

PS 18/08

Interpellasjon - Ruspolitisk  handlingsplan

saksutredning

vedtak

PS 19/08

HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

saksutredning

vedtak

PS 20/08

Valg av 17.mai-komiteer 2008

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef

Orienteringer:

§        Orientering fra Norske Skog, Skogn v/direktør Knut Dreier.

§        Foreløpig regnskap 2007 v/rådmann Ola Stene.

Robert Svarva orienterte angående tolkning av formannskapets vedtak om kommunens engasjement i forhold til kulturhus på havna.

Jostein Trøite stilte spørsmål omkring sted og tidspunkt for dialogseminar ISK den 28.02.08 (flyttet fra 4.-5.2.08).

Innkalling til dialogseminaret vil bli utsendt så snart program er klart.  |  ^

 

 

PS 8/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 09.01.08

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 09.01.08.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 09.01.08.  |  ^

 

 

 

PS 9/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering.  |  ^

 

 

 

PS 10/08 Innspill til KS strategikonferanse - arbeid med debatthefte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Gruppebesvarelsene oversendes KS.

Gruppe 1 – svar:

Del 1: Arbeidsgiverpolitiske utfordringer

1. a) - arbeide for bedre rammevilkår for kommunene

        - prosessveiledning

        - lønnspolitikk som kan bidra til å konkurrere med det private næringsliv.

        - skape større fagmiljø(samkommune)

     b) –” levende” kompetanseplan er viktig, har ingen forutsetning for å KS sitt engasjement på området.

     c) – Ja kommunen har behov for utenlandsk arbeidskraft både både ut fra behov for flere hender, men også som kulturell leverandør.

2.a+b)  - lærlingesatsing

            - skape arena/møtepunkt imellom næringsliv og kommune

            - kompetansekartlegging oversikt over ressursbank(pool)

            - skaffe seg oversikt over hvilken kompetanse næringslivet etterspør

            - vri utdanningsinstitusjonene etter det behov næringslivet har.

     c)     - det er stor variasjon innad i gruppen om hva som næringslivet kan utføre mer effektivt enn kommunen  felt som ble nevnt:

              - pleie og omsorg

              - barnevern

              - renovasjon

              - barnehager

              - kulturskole

              - kino

3 a) – samarbeid(samkommune)

    b) - økt kompetanse innen arkitektoniske felt (fokus på byplanlegging)

       - senking av krav til formalkompetanse innen pleie og omsorg (mer fokus på menneskelig kontakt) 

    c)- ja, forutsatt kvalitetssikring.

4 a) –ja

   b)- sannsynligvis i begrenset omfang

   c)- kanskje

5 : nei

6 : ?

7 : 5,5%

8 : lokal pott for større lokal påvirkning

9 : pleie og omsorgssektoren

10 : lite

11 : ja

12 : redusert arbeidstid, se på muligheter.

13 : betale mer over skatteseddelen, innskuddsbasert pensjon

14 : ja.

Gruppe 2 – svar:

Del 2: Bedre kommuneøkonomi – høyere forventninger

15:   a)

Nivået på de frie inntekter betyr mye. I en situasjon med dårlig økonomi er det lett å bruke vedlikehold som en ”salderingspost”. Kommunen må vurdere kritisk behovet for både antall bygg og størrelse. Det er viktig å planlegge slik at det bygges solid og på en måte som krever minst mulig vedlikehold (Materialvalg m. m.)

b)   

Prioritere annerledes. Gjøre prioriteringene i økonomiplan. Sterkere fokus på viktigheten av vedlikehold. Bedre forklaringer overfor innbyggerne om hvor viktig vedlikehold er.

16:   a)

Det må diskuteres / vurderes om fylkeskommunen kan avsette midler til spesielle vedlikeholdsoppgaver, midler til fredete / verneverdige bygg o. l. Det må undersøkes muligheter for tilskudd /bistand fra ulikt hold.

b)

Mer penger må bevilges, det må følge med nok penger med nye oppgaver. Gode finansieringsordninger / låneordninger kan innføres

c)

KS har en stor oppgave i å påvirke statlige myndigheter samt drive informasjon overfor kommunene. KS må påvirke lønnsutviklingen, den tar” knekken på” kommunene, det er stort behov for styring med lønnsveksten.

17:

Lengre liggetid på sykehusene, koordinering mellom nivåene er viktig.  Spesielle grupper krever mye. Avlastningsenheter – rehabilitering ”mellom” sjukehus og sjukeheim må diskuteres / utredes. Samarbeid mellom kommunene er viktig – samkommunesak?  Rehabiliteringsopplegg i privat regi et supplement. Dette handler også om økonomi. Kan NAV bidra i en del sammenhenger?

18:  

Ja, effektivisering av konsultasjonsordningen er viktig. Det er kanskje for mange personer involvert? Det er et inntrykk av at det gjøres dobbeltarbeid, det bør unngås.

19:          

Den påvirker i negativ retning, mer forutsigbare rammebetingelser hadde vært en fordel. Kostnadsutviklingen spiser opp økningen i overføringene. Øremerkede tilskudd kan føre til at det ”bygges opp” tilbud som blir vanskelige å beholde når det øremerkede tilskuddet legges inn i rammetilskuddet. Forutsigbarhet er viktig også her.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Gruppebesvarelsene oversendes KS.

Gruppe 1 – svar:

1. a) - arbeide for bedre rammevilkår for kommunene

        - prosessveiledning

        - lønnspolitikk som kan bidra til å konkurrere med det private næringsliv.

        - skape større fagmiljø(samkommune)

     b) –” levende” kompetanseplan er viktig, har ingen forutsetning for å  KS sitt engasjement på området.  

     c) – Ja kommunen har behov for utenlandsk arbeidskraft både både ut fra behov for flere hender, men også som kulturell leverandør.

2.a+b)  - lærlingesatsing

            - skape arena/møtepunkt imellom næringsliv og kommune

            - kompetansekartlegging oversikt over ressursbank(pool)

            - skaffe seg oversikt over hvilken kompetanse næringslivet etterspør

            - vri utdanningsinstitusjonene etter det behov næringslivet har.

     c)     - det er stor variasjon innad i gruppen om hva som næringslivet kan utføre mer effektivt enn kommunen  felt som ble nevnt:

              - pleie og omsorg

              - barnevern

              - renovasjon

              - barnehager

              - kulturskole

              - kino

3 a) – samarbeid(samkommune)

    b) - økt kompetanse innen arkitektoniske felt (fokus på byplanlegging)

       - senking av krav til formalkompetanse innen pleie og omsorg  (mer fokus på menneskelig kontakt) 

    c)- ja, forutsatt kvalitetssikring.

4 a) –ja

   b)- sannsynligvis i begrenset omfang

   c)- kanskje

5 : nei

6 : ?

7 : 5,5%

8 : lokal pott for større lokal påvirkning

9 : pleie og omsorgssektoren

10 : lite

11 : ja

12 : redusert arbeidstid, se på muligheter.

13 : betale mer over skatteseddelen, innskuddsbasert pensjon

14 : ja.

Gruppe 2 – svar:

Del 2 Bedre kommuneøkonomi – høyere forventninger

15:   a)   

Nivået på de frie inntekter betyr mye. I en situasjon med dårlig økonomi er det lett å bruke vedlikehold som en ”salderingspost”. Kommunen må vurdere kritisk behovet for både antall bygg og størrelse. Det er viktig å planlegge slik at det bygges solid og på en måte som krever minst mulig vedlikehold (Materialvalg m. m.)

b)   

Prioritere annerledes. Gjøre prioriteringene i økonomiplan. Sterkere fokus på viktigheten av vedlikehold. Bedre forklaringer overfor innbyggerne om hvor viktig vedlikehold er.

16:   a)

Det må diskuteres / vurderes om fylkeskommunen kan avsette midler til spesielle vedlikeholdsoppgaver, midler til fredete / verneverdige bygg o. l. Det må undersøkes muligheter for tilskudd /bistand fra ulikt hold.

b)

Mer penger må bevilges, det må følge med nok penger med nye oppgaver. Gode finansieringsordninger / låneordninger kan innføres KS har en stor oppgave i å påvirke statlige myndigheter samt drive informasjon overfor kommunene. KS må påvirke lønnsutviklingen, den tar” knekken på” kommunene, det er stort behov for styring med lønnsveksten.

17:

Lengre liggetid på sykehusene, koordinering mellom nivåene er viktig.  Spesielle grupper krever mye. Avlastningsenheter – rehabilitering ”mellom” sjukehus og sjukeheim må diskuteres / utredes. Samarbeid mellom kommunene er viktig – samkommunesak?  Rehabiliteringsopplegg i privat regi et supplement. Dette handler også om økonomi. Kan NAV bidra i en del sammenhenger?

18:  

Ja, effektivisering av konsultasjonsordningen er viktig. Det er kanskje for mange personer involvert? Det er et inntrykk av at det gjøres dobbeltarbeid, det bør unngås.

19:          

Den påvirker i negativ retning, mer forutsigbare rammebetingelser hadde vært en fordel. Kostnadsutviklingen spiser opp økningen i overføringene. Øremerkede tilskudd kan føre til at det ”bygges opp” tilbud som blir vanskelige å beholde når det øremerkede tilskuddet legges inn i rammetilskuddet. Forutsigbarhet er viktig også her.  |  ^

 

 

PS 11/08 Invitasjon til vennskapsbytreff i Kramfors 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Som representanter fra Levanger kommune til Nordisk vennskapsbytreff i Kramfors 2008 oppnevnes følgende:

- Ordfører, vara: Gunnhild Nesgård

- Rådmann

- Hans Aalberg, vara: Jostein Trøite

alle med ledsagere.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som representanter fra Levanger kommune til Nordisk vennskapsbytreff i Kramfors 2008 oppnevnes følgende:

- Ordfører, vara: Gunnhild Nesgård

- Rådmann

- Hans Aalberg, vara: Jostein Trøite

alle med ledsagere.  |  ^

 

 

PS 12/08 Søknad om fritak fra politiske verv - Birger Meinhardt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Birger Meinhardt innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Inge Johansen blir fast medlem til kommunestyret.

Som nytt fast medlem til samkommunestyret velges: Hans Aalberg

 

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: Steinar Holten

 

Som nytt medlem til Levanger Boligbyggelag - representantskapet velges: Geir Tore Persøy

 

Som nytt varamedlem til forliksrådet velges: Odd-Einar Langø

 

Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: Hans Aalberg

Avstemning:

Aalbergs forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Birger Meinhardt innvilges fritak fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode.

Inge Johansen blir fast medlem til kommunestyret.

Som nytt fast medlem til samkommunestyret velges: Hans Aalberg

 

Som nytt medlem til skatteutvalget velges: Steinar Holten

 

Som nytt medlem til Levanger Boligbyggelag - representantskapet velges: Geir Tore Persøy

 

Som nytt varamedlem til forliksrådet velges: Odd-Einar Langø

 

Som nytt varamedlem til styret for kommuneskogene velges: Hans Aalberg  |  ^

 

 

PS 13/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Godtgjøringssatser for verv i kommunale AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Godtgjøringssatser for verv i kommunale AS, heleid av Levanger kommune, skal fastsettes av generalforsamlingen.  |  ^

 

 

PS 14/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret – innføring av reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag:

Retningsgivende skattetakst etablert etter gjeldende regler skal begrenses oppad til maks 60 % av sannsynlig salgsverdi.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Bye’s forslag.

VEDTAK:

Forslaget avvises da en eventuell reduksjonsfaktor ansees som en del av taksten og kan derfor ikke endres i tiden mellom alminnelig taksering.  |  ^

 

 

 

PS 15/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Modell for fordeling av regnskapsoverskudd/ -underskudd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

§        Endre fordelingsnøkkel ved overskudd fra 75/25 til 50/50.

§        Overforbruk/merforbruk, fører ikke til reduksjon i neste års budsjett.

      - underskudd dekkes først fra evt. tidligere avsatt overskudd

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Aalbergs forslag.

INNSTILLING:

Vedlagte modell for fordeling av regnskapsoverskudd/ -underskudd vedtas som en prøvemodell fra og med regnskapsavleggelse 2007. Resultatet av beregningene og forslag til fordeling vil bli lagt fram til politisk behandling på lik linje med behandlingen av budsjettreguleringer.   |  ^

 

 

PS 16/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Tilskudd til dekning av kostnader for å holde løypetracéer og lysløyper tilgjengelig i kommunen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

”.. bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning, ...”

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning, rettferdig fordelt etter påløpne drifts- og kapitalkostnader tiltaket medfører. I forslaget til økonomiplan og driftsbudsjett søkes avsatt et årlig beløp på kr. 250.000 fra og med år 2009.   |  ^

 

 

PS 17/08 Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - endring i forskrift for vann og avløpsgebyr

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende forslag:

Saken utredes videre og oversendes kommunestyret.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Aalbergs forslag.

VEDTAK:

De foreslåtte endringer i lokal forskrift for vann og avløp avvises, da de er i strid med den nasjonale forurensingsforskriften.  |  ^

 

 

PS 18/08 Interpellasjon - Ruspolitisk  handlingsplan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 2:

Kommunen skal føre en konsekvent alkoholpolitikk. 

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Ved sammenkomster i kommunal regi, for folkevalgte eller ansatte, skal det ikke serveres alkohol betalt over kommunens budsjett. Unntak kan gjøres i forhold til inviterte gjester.

Avstemning:

Rådmannens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt.

Karlsens endringsforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Skogstads tilleggsforslag, nytt pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, med endringer i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Den alkoholpolitikk som føres og utøves på bakgrunn av retningslinjer gitt i medhold av ruspolitisk handlingsplan vedtatt av Levanger kommunestyre den 22.11.2006 i sak nr. 71/06, synes å fungere bra.   

2.        Kommunen skal føre en konsekvent alkoholpolitikk.

3.        Ved sammenkomster i kommunal regi, for folkevalgte eller ansatte, skal det ikke serveres alkohol betalt over kommunens budsjett. Unntak kan gjøres i forhold til inviterte gjester.  |  ^

 

 

 

PS 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune har vurdert forslagene til endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, og kommet til at vedleggets forslag 2 samlet sett er det beste. Forslag 2 innebærer at kompensasjonsinntektene fra investeringer i perioden 2009-2012 trinnvis overføres fra drifts- til investeringsregnskapet, før en endrer regnskapsføringen f.o.m. 2013.  |  ^

 

 

 

PS 20/08 Valg av 17.mai-komiteer 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.01.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.mai-komiteens ledere, medlemmer og varamedlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Som ny leder for hovedkomiteen velges Inger B. Solli.  Årets leder for levanger/Frol/Nesset blir neste års leder for hovedkomiteen.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.  |  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^