Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 27.02.08, kl. 13:00-16:10, Sykehuset Levanger,  "Arken"
<< møtekalender
<< | >>


Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF   |  hovedutskrift som PDF

PS 29/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. februar 2007.

06.02.08

vedtak

PS 30/08

Søknad om fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad

saksutredning

vedtak

PS 31/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyre - folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser

saksutredning

vedtak

PS 32/08

Retningslinjer for søknader på Formannskapets tilskuddsmidler.

saksutredning

vedtak

PS 33/08

Søknad om rentefritt lån som forskudd på spillemidler - gitt til etablering av langrenn- og skiskytteranlegg i Storlidalen

saksutredning

vedtak

PS 34/08

Budsjett 2008- styrking av driftsmargin/driftsresultat

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

-

forfall

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Flaten, Heidi

V

Varamedlem 1

H/V

x

 (Bye)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef

Orienteringer:

§       Om helse-Nord-Trøndelag PDF (powerpoint) ved adm.dir Arne Flaat

§      Status for barnevernet ved enhetsleder barn og familie Marit Aksnes og barnevernleder Toril Moe

Jorunn Skogstad (SP) stilte spørsmål angående næringssjefens engasjement i kulturhusplaner.

Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Jostein Trøite (SV) refererte fra ”Byer i Midt-Norge”-samling i Kristiansund.

Ordføreren orientere angående ”Nortura-saken”.

Ordføreren orienterte fra arbeidet som ble gjort i forbindelse med bruddet i hovedvannledningen.

Utdelt i møtet:

Oversikt over endring i kommunenes befolkningssammesetning i 2007 PDF. Rådmannen orienterte. ^

 


 

 

PS 29/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 6. februar 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.02.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 6. februar 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

 

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 6. februar 2008 godkjennes. ^

 

 

PS 30/08 Søknad om fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.02.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes..

Avstemning:

Trøites forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes. ^

 

 

PS 31/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyre - folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.02.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

På grunn av at muligheten for registrering i styrevervregisteret nå er opprettet, anses intensjonene i oversendelsesforslaget fra Buchholdt som oppfylt. ^

 

 

PS 32/08 Retningslinjer for søknader på Formannskapets tilskuddsmidler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.02.2008

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

Det gis ikke tilskudd til:

”Tiltaket som går med overskudd” – fjernes.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

”Tiltak som omfatter bare voksne personer” – endres til: ”Arrangement som omfatter bare voksne personer” 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Lag og foreninger kan søke om midler fra Levanger formannskap.  Søknadene behandles to ganger i året.

Følgende kriterier prioriteres:

I søknaden må skrives om hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvilke grupper som er involvert. Det må også legges ved budsjett.

Det gis ikke tilskudd til:

 

 

PS 33/08 Søknad om rentefritt lån som forskudd på spillemidler - gitt til etablering av langrenn- og skiskytteranlegg i Storlidalen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.02.2008

Forslag i møte:

Gunnhild M.Ø. Nesgård (DNA) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:

Frol IL innvilges et lån på inntil 2300000 til en rente på 3%, begrunnelsen for forslaget er at dette er av fylkeskommunen en allerede godkjent og prioritert søknad samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav .

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune stiller garanti for banklån.

Avstemning:

Trøites forslag avvist med 5 mot 4 stemmer.

Rådmmannens forslag, med Nesgårds endringsforslag, tiltrådt med 6 mot 3.

INNSTILLING:

1.         Frol IL innvilges et lån på inntil 2300000 til en rente på 3%, begrunnelsen for forslaget er at dette er av fylkeskommunen en allerede godkjent og prioritert søknad samt at dette er et anlegg som tilfredsstiller nasjonale krav .

2.         Rådmannen får fullmakt til å inngå en egen avtale om vilkår for tilbakebetaling og renteberegning av lånet.

3.         Det foretas følgende endring i inneværende års driftsbudsjett:

·         Avsetning til disposisjonsfond reduseres med lånets størrelse.

·         Overført til investeringsbudsjett økes med lånets størrelse.

·         Beregnet og innbetalt rente godskrives finansinntekter drift.

4.         Det foretas følgende endring i investeringsbudsjettet:

·         Overført fra driftsbudsjettet økes med lånets størrelse.

·         Utlån til idrettslag øker med lånets størrelse. ^

 

 

PS 34/08 Budsjett 2008- styrking av driftsmargin/driftsresultat

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.02.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til innstilling:

 

Mer red.

Mindre red.

Pol. organer

11

 

Rådmann m/stab, fellesomr

14

 

Næringsarbeid

22

 

Kirker mv

4

 

ISK

65

 

Helse/rehab

 

90

Distrikt Nesset/Frol

 

90

Distrikt Sentrum/Ytterøy

 

150

Distrikt Sør

 

70

Enhet Kultur

 

159

ISK

60

 

 

166

559

Auka tilskudd til Stiklestadmuseene avd. Levanger etter reforhandla avtale med kommunen, brukes til å styrke driftsmarginen.

Grønn Omsorg, avlastningstilbud, omsorgslønn og tilskudd Levanger Museum opprettholdes.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

VEDTAK:

  1. Rådmannens forslag til enhetsvis fordeling av budsjettjusteringen på kr.4 312 000 vedtas som vist i vedlagte tabell. Reduksjonene innarbeides i de enhetsvise budsjetter etter forslag fra resultatenhetslederne.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, og innen utgang 2008, legge fram forslag til varige tiltak for å bedre budsjettbalansen   ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^