Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 09.04.08, kl. 13:00-15:10, Frol OS
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (4MB)
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF  -  hovedutskrift PDF

PS 42/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2008

05.03.08

vedtak

PS 43/08

Restaureringsfondet 2007

 saksutredning

vedtak

PS 44/08

Vedtekter Levanger Ungdomsråd

saksutredning

vedtak

PS 45/08

Paul Okkenhaug-jubileet 2008

 saksutredning

vedtak

PS 46/08

Rinnleiret - salg av næringsareal

saksutredning

vedtak

PS 47/08

Regionsamarbeidet Frostating - forslag til nye vedtekter

 saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Fra administrasjonen:

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Orienteringer:
§        Omvisning med orientering v/resultatenhetsleder Bjørn Wiik

§        Overformynderiet v/overformynder Ketil Vidar Iversen

Hans Aalberg (FRP) etterlyste Regnskapsrapport 2007. ^

 
 

 

PS 42/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 5. mars 2008 godkjennes. ^

 

 

 

PS 43/08 Restaureringsfondet 2007

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kr. 61.542,- av fondsmidlene i 2007 overføres til 2008, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum § 5. ^

 

 

 

PS 44/08 Vedtekter Levanger Ungdomsråd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende endringsforslag – vedtektenes § 1.1:

Ungdomsrådet skal legge fram årsmelding for kommunestyret.....

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – vedtektenes § 2.2:

Studieveiledning endres til studiespesialisering.

Avstemning:

Rådmannens innstilling, med forslag i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        De nye vedtektene for Levanger Ungdomsråd godkjennes med følgende endring:

Vedtektenes § 1.1:

Ungdomsrådet skal legge fram årsmelding for kommunestyret.....

Vedtektenes § 2.2:

Studieveiledning endres til studiespesialisering.

2.        Rådmannen peker ut egen kontaktperson for oppfølging og tilrettelegging av ungdomsrådets arbeid. ^

 

 

 

PS 45/08 Paul Okkenhaug-jubileet 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Det bevilges kr. 100 000.- til gjennomføring av Paul Okkenhaug- jubileet 2008.

2.        Beløpet belastes formannskapets tilskuddskonto. ^

 

 

 

PS 46/08 Rinnleiret - salg av næringsareal

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.                   Levanger næringsselskap as får fullmakt til å avhende næringsareal på Rinnleiret. Salg foregår etter de retningslinjer som er satt i Næringsselskapet.

2.                   Overskudd fra salget avsettes til kommunens kapitalfond.

3.                   Kommunens investeringsbudsjett for 2008 endres som følger:

·         Salg av næringsareal/bygninger økes med 13 mill kr

·         Avsetning til kapitalfond økes med 13 mill kr ^

 

 

 

PS 47/08 Regionsamarbeidet Frostating - forslag til nye vedtekter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating godkjennes. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^