Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 30.04.08, kl. 13:00-14:50, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (3MB)
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 48/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. april 2008

09.04.08

vedtak

PS 49/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 50/08

Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 51/08

Invitasjon til tegning av andeler i Innherred Seniorforum BA

saksutredning

vedtak

PS 52/08

Forslag om tidsbegrenset inndragning av skjenkebevilling for foretaksnummer 988 811 009 VIP v/ Levanger Restaurantselskap AS

saksutredning

vedtak

PS 53/08

Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået

saksutredning

vedtak

PS 54/08

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

saksutredning

vedtak
Tilleggssaker

PS 55/08

Valg av kommunens representant til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

saksutredning

vedtak

PS 56/08

Jordbruksforhandlingene 2008 - uttalelse

-

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

-

forfall

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Rehtmar, Flemming

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Svarva)
Solem, Arne

SP

Varamedlem 3

DNA/SP/KRF

x

(Karlsen)
Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef

Arnstein Kjeldsen

Fagleder økonomi

I tillegg til ordinær sakliste ble det lagt fram to saker i møtet:

PS 55/08

Valg av kommunens representant til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

PS 56/08

Jordbruksforhandlingene 2008 - uttalelse

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) angående status i forhandlingene i forbindelse med overtakelse av Staup.

Rådmannen besvarte spørsmålet. 

Nina Bakken Bye (H) orienterte fra NHO-konferansen og stilte spørsmål angående manglende deltakelse fra Levanger kommune.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Flemming Rehtmar (DNA) stilte spørsmål angående kommunens rutiner for oppfølging av byggekontrollsrapporter.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Anne-Grethe Hojem (DNA) stilte spørsmål angående muligheter for økonomisk bevilgning til en sansehage ved Skogn Helsetun.

Rådmannen besvarte spørsmålet. -  ^

 

 


 

 

PS 48/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 9. april 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 9. april 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 9. april 2008 godkjennes. -  ^

 

 

PS 49/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. -  ^

 

 

 

PS 50/08 Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Forslag til reglement for Eldres Råd, Levanger kommune vedtas. -  ^

 

 

 

PS 51/08 Invitasjon til tegning av andeler i Innherred Seniorforum BA

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Levanger kommune tegner 20 andeler a 300 kr. i Innherred seniorforum BA

Beløpet belastes disposisjonsfondet. -  ^

 

 

 

PS 52/08 Forslag om tidsbegrenset inndragning av skjenkebevilling for foretaksnummer 988 811 009 VIP v/ Levanger Restaurantselskap >AS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 1:

” ... inndras for en periode på 4 uker.”

Avstemning:

Skogstads forslag punkt 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 for foretaksnummer 888 811 009 VIP v/ Levanger Restaurantselskap AS inndras for en periode på 4 uker.

2. Som begrunnelse vises til de faktiske saksopplysninger og rådmannens vurderinger.

3. Rådmannen gis fullmakt å fastsette tidspunkt for inndragningen. -  ^

 

 

 

PS 53/08 Forvaltningsreformen - høringsnotat om forslag til nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

I forbindelse med forvaltningsreformen er det viktig at følgende momenter ivaretas:

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Trøites forslag.

VEDTAK:

Levanger kommune er skuffet over at det ikke tas større grep i overføring av oppgaver fra statsforvaltningen til regionene. Kommunen kan ikke se at de foreslåtte endringene verken vil styrke folkevalgt styring eller bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester av betydning. I stedet for å dele vegnettet på 3 vegholdere burde en vurdert en 2-deling av vegnettet mellom stat og kommune. -  ^

 

 

 

PS 54/08 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Orientering i møte:

Rådmann Ola Stene orienterte PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.
  2. Kommunestyret ser alvorlig på at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk for 2008. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelt ramme understrekes. -  ^

 

 

 

PS 55/08 Valg av kommunens representant til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.04.2008

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet  følgende forslag til vedtak:

Som Levanger kommunes representant, med vararepresentant, til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning for perioden 2008-11 velges:

Ordfører, med varaordfører som utvalget vararepresentant.

Avstemning:

Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som Levanger kommunes representant, med vararepresentant, til styret for Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning for perioden 2008-11 velges:

Ordfører, med varaordfører som utvalget vararepresentant. -  ^

 

 

 

PS 56/08 Jordbruksforhandlingene 2008 - uttalelse

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 09.04.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Jordbruksforhandlingene 2008 -

Uttalelse fra Formannskapet i Levanger:

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

---- Legg grunnlaget for en livskraftig landbruksnæring med tro på framtida, levende bygder og åpne kulturlandskap. Landbruket er en svært viktig næring. Livskraftige kommuner krever et bærekraftig landbruk med investeringslyst og tro på framtida. Landbruket er svært viktig både for landet og Trøndelag som har store landbrukskommuner.

---- Landbruksnæringen i Norge produserer ren og trygg mat, et svært verdifullt kulturlandskap, og er bærer av en viktig del av Norges kulturarv. En levende og optimistisk landbruksnæring er avgjørende for et livskraftig Bygde-Norge og skaper grunnlag for identitet, livskvalitet og bolyst. Norges særpregede kulturlandskap, skapt av et aktivt beitebruk og forvaltet av landbruksnæringen gjennom generasjoner, gir grunnlag for en norsk reiselivsnæring med betydelig verdiskaping. Landbruket skaper i tillegg grunnlag for verdiskaping i form av lokal foredling og for store deler av Norsk næringsmiddelindustri.
---- Norsk landbruk står nå i en helt annen virkelighet enn for ett år siden. Verdensmarkedsprisene på sentrale jordbruksprodukter har hatt markant prisoppgang sett i historisk perspektiv. En trend med synkende matvarepriser på verdensmarkedet er trolig over. Norge har et stort potensial for grasproduksjon og har i dag større innenlands marked enn det som produseres av kjøtt fra storfe og sau. Landbrukspolitikken må i sterkere grad stimulere til økt produksjon av disse kjøttslagene.

---- Menneskeskapte klimaendringer, med ekstremnedbør og tørke, påvirker produktiviteten i verdens matproduksjon. Befolkningsveksten på jorda er større enn produktivitetsøkningen i matproduksjonen. I løpet av en femtiårsperiode må jordas matproduksjon anslagsvis fordobles for å kunne forsyne den økte befolkningen med mat.

---- I lys av dette bildet er det sentralt å styrke nasjonal landbruksproduksjon og –næring. For å bidra til dette er det avgjørende at landbruket sikres en forsvarlig inntektsutvikling. Bøndenes næringsinntekt fra jordbruket gikk i gjennomsnitt ned med 30.000 kroner pr. bruk i 2006, til 117.000. Hver fjerde bonde hadde ingen eller negativ næringsinntekt fra jordbruket i 2006.

---- Bare fem prosent hadde over 400.000 kroner i næringsinntekt. Dette viser statistikk fra SSB. Inntektsnivået i jordbruket er i dag under 50 % av gjennomsnittsinntekten i Norge. Gapet mellom inntektsnivået i jordbruket og andre næringer blir med andre ord stadig større. I Trøndelag viser driftsgranskningene at de som har tatt valget og investerer for framtida i volumproduksjon, har negativ inntektsutvikling. Dette kan ikke vedvare!
 
---- Det er viktig at jordbruksforhandlingene i 2008 gir et omfattende inntektsløft og et betydelig løft for velferdsordningene for å sikre framtidstro og rekruttering, og grunnlag for et livskraftig landbruk i hele landet.

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Jordbruksforhandlingene 2008 - Uttalelse fra Formannskapet i Levanger:

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

---- Legg grunnlaget for en livskraftig landbruksnæring med tro på framtida, levende bygder og åpne kulturlandskap. Landbruket er en svært viktig næring. Livskraftige kommuner krever et bærekraftig landbruk med investeringslyst og tro på framtida. Landbruket er svært viktig både for landet og Trøndelag som har store landbrukskommuner.

---- Landbruksnæringen i Norge produserer ren og trygg mat, et svært verdifullt kulturlandskap, og er bærer av en viktig del av Norges kulturarv. En levende og optimistisk landbruksnæring er avgjørende for et livskraftig Bygde-Norge og skaper grunnlag for identitet, livskvalitet og bolyst. Norges særpregede kulturlandskap, skapt av et aktivt beitebruk og forvaltet av landbruksnæringen gjennom generasjoner, gir grunnlag for en norsk reiselivsnæring med betydelig verdiskaping. Landbruket skaper i tillegg grunnlag for verdiskaping i form av lokal foredling og for store deler av Norsk næringsmiddelindustri.

---- Norsk landbruk står nå i en helt annen virkelighet enn for ett år siden. Verdensmarkedsprisene på sentrale jordbruksprodukter har hatt markant prisoppgang sett i historisk perspektiv. En trend med synkende matvarepriser på verdensmarkedet er trolig over. Norge har et stort potensial for grasproduksjon og har i dag større innenlands marked enn det som produseres av kjøtt fra storfe og sau. Landbrukspolitikken må i sterkere grad stimulere til økt produksjon av disse kjøttslagene.

---- Menneskeskapte klimaendringer, med ekstremnedbør og tørke, påvirker produktiviteten i verdens matproduksjon. Befolkningsveksten på jorda er større enn produktivitetsøkningen i matproduksjonen. I løpet av en femtiårsperiode må jordas matproduksjon anslagsvis fordobles for å kunne forsyne den økte befolkningen med mat.

---- I lys av dette bildet er det sentralt å styrke nasjonal landbruksproduksjon og –næring. For å bidra til dette er det avgjørende at landbruket sikres en forsvarlig inntektsutvikling. Bøndenes næringsinntekt fra jordbruket gikk i gjennomsnitt ned med 30.000 kroner pr. bruk i 2006, til 117.000. Hver fjerde bonde hadde ingen eller negativ næringsinntekt fra jordbruket i 2006.

---- Bare fem prosent hadde over 400.000 kroner i næringsinntekt. Dette viser statistikk fra SSB. Inntektsnivået i jordbruket er i dag under 50 % av gjennomsnittsinntekten i Norge. Gapet mellom inntektsnivået i jordbruket og andre næringer blir med andre ord stadig større. I Trøndelag viser driftsgranskningene at de som har tatt valget og investerer for framtida i volumproduksjon, har negativ inntektsutvikling. Dette kan ikke vedvare!
 
---- Det er viktig at jordbruksforhandlingene i 2008 gir et omfattende inntektsløft og et betydelig løft for velferdsordningene for å sikre framtidstro og rekruttering, og grunnlag for et livskraftig landbruk i hele landet. -
 ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^