Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 14.05.08, kl. 13:00-15:15, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (7MB)
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF 7MB  |  hovedutskrift som PDF

PS 57/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30.04.08

30.04.08

vedtak

PS 58/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 59/08

Nav partnerskap i Levanger - godkjenning av samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) mellom Levanger kommune og Nav stat

saksutredning

vedtak

PS 60/08

Kulturhus i Levanger - Lokalisering

saksutredning

vedtak

PS 61/08

Leva Fro as - søknad om kommunal garanti

saksutredning

vedtak

PS 62/08

KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

saksutredning

vedtak

PS 63/08

Årsregnskap og årsrapport 2007 - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Solem, Arne

SP

Varamedlem 3

DNA/SP/KRF

x

(Hojem)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Arnstein Kjeldsen

Fagleder økonomi

Merknader

Arne Solem (SP) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 60/08.

Orienteringer:

§        NAV PDF - powerpoint - v/leder Jan Arve Strand – f-sak 59/08

§        NFF v/styremedlem Anders Eggen - krav til idrettsanlegg PDF - powerpoint

§        Regnskapssituasjonen pr. 30.04.08 PDF v/rådmann Ola Stene - prognose folketall PDF

Orientering/drøfting om økonomiplanen 2009-2012 PDF - powerpoint. Rådmannen orienterte. Det vil bli arbeidet videre i formannskapsmøte 28. mai 2008.  -  ^

 


 

 

PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 30.04.08

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 30. april 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 30. april 2008 godkjennes. -  ^

 

 

 

PS 58/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. -  ^

 

 

PS 59/08 Nav partnerskap i Levanger - godkjenning av samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) mellom Levanger kommune og Nav stat

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

1). Vedlagte forslag til endelig samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag av 25.04.08, godkjennes.

2).  Nødvendige budsjettreguleringer som følge av etableringen av NAV kontor i  Levanger skjer ved den halvårlige reguleringen av kommunebudsjettet for 2008. -  ^

 

 

PS 60/08 Kulturhus i Levanger - Lokalisering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Formannskapet ser positivt på engasjementet – og arbeidet med planer for kulturhus/hotell på havneområdet, og planene for kulturhus på Røstad i regi av ”Kulturhusets venner”.

Imidlertid vil Levanger kommune fortsette engasjementet mot realisering av hotell og kulturhus på havna. I tida fram til grunnlaget for investeringsbeslutning av dette prosjektet foreligger, vil ikke Levanger kommune støtte konkurrerende prosjekter.

Avstemning:

Byes tilleggsforslag avvist med 7 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i k.sak  94/07:

Som følge av en realitetsvurdering av Levanger Kommunes økonomiske situasjon og framtidige utfordringer kan Levanger Kommune verken bygge eller drifte et nytt kulturhus i perioden 2007-2011. Det understrekes at utvikling av havneområdet fremdeles vil ha like stor prioritet.

2.        Etablering av et kulturhus vil skje innenfor rammene for en vedtatt plan. Kommunestyret ønsker ikke å ta stilling til planspørsmålet før de krav plan- og bygningsloven setter til prosedyre for utarbeidelse, medvirkning, offentlig ettersyn etc. er gjennomført for det enkelte alternativ. Det forventes også en avklaring rundt tomt og HiNT sin interesse for prosjektet. -  ^

 

 

 

PS 61/08 Leva Fro as - søknad om kommunal garanti

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune stiller simpel garanti for lån inntil 10 mill kr for Leva Fro as i forbindelse med anskaffelse av nye lokaler.
  2. Det forutsettes at salgssum for bedriftens lokaler i Kirkegt 75 benyttes til avdrag på lånet og at den kommunale garantien reduseres tilsvarende.
  3. Resterende garantiperiode settes til maksimalt 20 år
  4. Saken går til fylkesmannen i Nord-Trøndelag for godkjenning. -  ^

 

 

 

PS 62/08 KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunestyre godkjenner at kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juli 2008
  2. Levanger kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS. -  ^

 

 

 

PS 63/08 Årsregnskap og årsrapport 2007 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 14.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med det regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 15.305.988,65
  2. Det regnskapsmessige resultatet for 2007 disponeres slik:

Til investeringer                                                                   4,5 millioner kroner

Til kompetansehevingsfond                                               1,5 millioner kroner

Til IA-fond                                                                            1,5 millioner kroner

Overføring av ubrukte midler til enheter                           6,0 millioner kroner

Til disposisjonsfond                                                           1,8 millioner kroner

Rådmannens årsrapport for 2007 tas til orientering. -  ^
 

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^