Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 11.06.08, kl. 14:00-16:00, rom 3008
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF   |   hovedutskrift PDF

PS 70/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. mai 2008

28.05.08

vedtak

PS 71/08

Ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune 2008 – 2025+

saksutredning

vedtak

PS 72/08

Trønderhallen - Garanti for spillemidler

saksutredning

vedtak

PS 73/08

Den norske kirke - finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård

saksutredning

vedtak

PS 74/08

Godtgjøring av overformynderiet - justering

saksutredning

vedtak

PS 75/08

Søknad om permisjon fra politiske verv - Mia Silkoset

saksutredning

vedtak

PS 76/08

Hovedplan veg - rullering

saksutredning

vedtak

PS 77/08

Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, ny gang-/sykkelveg, overtakelse og finansiering

saksutredning

vedtak

PS 78/08

Sundparken - oppstart og finansiering

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

-

forfall

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Rehtmar, Flemming

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Hojem)

Flaten, Heidi

V

Varamedlem 1 H/V

x

(Bye)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef

Øystein Sende

Kommunalsjef

Trude Nøst

Kommunalsjef

Roar Eriksen

Fagansvarlig veg/parkering

Merknad

Det vil bli innkalt til administrasjonsutvalgsmøte og formannskapsmøte den 25. juni. -  ^

 

 

 

PS 70/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28. mai 2008

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 28. mai 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 28. mai 2008 godkjennes. -  ^

 

 

 

PS 71/08 Ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune 2008 – 2025+

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Hovedprinsippene i forslag til pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune for perioden 2008-2025 der alt 1 er valgt for kapasitetsøkning-plasser, vedtas. Planen rulleres i 2012.

2. Kommunestyret tar stilling til lokalisering og valg av boform (institusjon eller omsorgsbolig type 3) ved hvert byggetrinn.

3. Behandlingen av forslag til fagplaner, eller andre tiltak er forankret i vedtakets pkt 1, og som gir varige økonomiske forpliktelser for kommunen, skal behandles av formannskapet/kommunestyret.

Kvalitet s. 15 pkt 4 henvendelse nå til nasjonalt kompetansesenter for musikk og helse, lokalisert til Levanger – bør gjøres nå og ikke vente til 2013. -  ^

 

 

 

PS 72/08 Trønderhallen - Garanti for spillemidler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:

Anleggsstart avventes inntil spillemiddelsøknad er innvilget, og tildelt beløp avklart.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 2:

Levanger kommune fastholder rammene for årlige driftsutgifter til driftsorganisasjonen Trønderhallen slik det tidligere er gjort vedtak om.

Rådmannens forslag pkt. 2 blir nytt pkt. 3.

Avstemning:

Aalbergs endringsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling, pkt.1, enstemmig tiltrådt.

Trøites tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

1.        Kommunen vil fortsatt prioritere Trønderhallen – idrettshall og svømmehall mht. spillemidlene.

2.        Levanger kommune fastholder rammene for årlige driftsutgifter til driftsorganisasjonen Trønderhallen slik det tidligere er gjort vedtak om.

3.        Kommunen vil garantere for spillemidlene ovenfor Statsbygg hvis dette er nødvendig for at anleggsstart kan skje før tildeling blir gitt. -  ^

 

 

 

PS 73/08 Den norske kirke - finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Kommunen kontakter Opplysningsvesenets fond om mulig støtte til finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 1, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, pkt. 2, enstemmig tiltrådt.

Trøites tilleggsforslag, nytt pkt. 3, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.        Investeringsrammen for Den Norske Kirke utvides fra 1,0 til 1,4 mill kr i 2008

2.        Utvidelsen finansieres ved bruk av investeringsfond.

3.        Kommunen kontakter Opplysningsvesenets fond om mulig støtte til finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård. -  ^

 

 

 

PS 74/08 Godtgjøring av overformynderiet - justering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Reglement for godtgjøringer i Levanger kommune endres slik at første overformynder i tillegg til godtgjøring som formannskapets medlemmer får 7.000 kr pr mnd. Den faste godtgjøringen til andre overformynder endres til kr 3.600 pr år.  -  ^

 

 

 

PS 75/08 Søknad om permisjon fra politiske verv - Mia Silkoset

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag  til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Mia Silkoset innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1.7.2009.

Olin Halgeir Pettersen rykker opp som fast medlem til kommunestyret for denne perioden.

Solgunn Øyen rykker opp som fast medlem til driftskomiteen for denne perioden.  -  ^

 

 

 

PS 76/08 Hovedplan veg - rullering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Ny veistrekning foreslås inn i planverket: - Vassdalen – Eideskorsen - Nossum

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Aalbergs oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

INNSTILLING:

  1. Framlagte handlingsplan vedtas som rullering av handlingsplan i kommunens hovedplan veg 1999-2011 .
  2. Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i økonomiplan for 2009-2012
  3. Arbeidet med revisjon av hovedplan veg oppstartes i 2009- med politisk behandling før sommeren 2010.

Oversendelsesforslag:

Ny veistrekning foreslås inn i planverket: - Vassdalen – Eideskorsen - Nossum -  ^

 

 

 

PS 77/08 Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, ny gang-/sykkelveg, overtakelse og finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Gang-/sykkelveg fra Fv. 119 Eideskorsen – Julsborg overtas til kommunal drift når vegen er ferdig bygd.

2. Kommunens egenandel til prosjektet finansieres slik:

Fylkesvegprosjekter budsjett 2008

300 000

Fylkesvegprosjekter budsjett 2009

600 000

Sum kommunal andel

900 000  -  ^

 

 

 

PS 78/08 Sundparken - oppstart og finansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.06.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Anbudskonkurranse om utbygging av Sundparken avlyses på bakgrunn av prosjektets kostnader og finansiering.

2. Administrasjonen utarbeider et nytt redusert alternativ med utbygging av Sundparken med utlysning høst/vinter 2008 innenfor en kostnadsramme på kr. 6 mill. -  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^