Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Formannskapet 29.10.08, kl. 13:00-14:05, Kulturskolen i Levanger, Kirkegata 11
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

Sakliste:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 117/08

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 118/08

Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 15. oktober 2008

15.10.08

vedtak

PS 119/08

Levanger kommune - møteplan 2009

saksutredning

vedtak

PS 120/08

Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Lilleberg

saksutredning

vedtak

PS 121/08

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 122/08

Tilskudd til vinterdrift av Moan Kunstgress

saksutredning

vedtak

PS 123/08

Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - totaloversikt over forvaltningen av Levanger kommunes eiendommer

saksutredning

vedtak

PS 124/08

Salg av gnr. 253 bnr. 29, Rinnleiret leir

saksutredning

vedtak

PS 125/08

Avgiftsgrunnlaget for feiing 2009

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Oppmøte:

Navn

P

Funksjon

Liste

Møtte

Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

DNA/SP/KRF

x

  

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

DNA/SP/KRF

x

  

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

DNA/SP/KRF

-

forfall

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

H/V

x

  

Trøite, Jostein

SV

Medlem

SV

x

  

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

FRP

x

  

Rehtmar, Flemming

DNA

Varamedlem 1

DNA/SP/KRF

x

(Skogstad)

Fra administrasjonen:

Ola Stene

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Gunvor Galaaen

Enhetsleder Innvandrertjenesten

Odd Håpnes

Enhetsleder Kultur

Oddbjørn Hagen

Kulturskolerektor

Orienteringer:

§        Kulturskolen i Levanger v/enhetsleder kultur Odd Håpnes og rektor Oddbjørn Hagen  -  kulturskolen PDF

Utdelt i møtet:

Spørsmål fra Hans Aalberg (FRP) vedr. Trønderhallen og fullbooking PDF

Ordføreren besvarte spørsmålet. -  ^

 

 

PS 117/08 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. -  ^

 

 

PS 118/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 15. oktober 2008.

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 15. oktober 2008 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 15. oktober 2008 godkjennes. -  ^

 

 

PS 119/08 Levanger kommune - møteplan 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Gunhild Nesgård fremmet følgende tilleggsforslag:

Det bør unngås at samkommunestyrets møter for 2009 legges til dagen etter formannskapsmøtene.

Hans Heieraas fremmet følgende tilleggsforslag:

I møtekalenderen avsettes dagene 25.04.-28.04.09 for besøk til Herzeg Novi og Igalo-senteret.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2009.

Det bør unngås at samkommunestyrets møter for 2009 legges til dagen etter formannskapsmøtene.

I møtekalenderen avsettes dagene 25.04.-28.04.09 for besøk til Herzeg Novi og Igalo-senteret. -  ^

 

 

PS 120/08 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Lilleberg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget i permisjonsperioden velges: Sølvi Helene Sæther

Som nytt medlem til havnerådet i permisjonsperioden velges: Gunnar Morten Løvås

Som nytt medlem til styret for Levanger Boligforvaltning KF i permisjonsperioden velges: Jostein Trøite

Som nestleder til styret for Levanger Boligforvaltning KF i permisjonsperioden velges: Jostein Trøite

Som nytt varamedlem til formannskapet i permisjonstiden velges: Lars Waade

Som nytt varamedlem til plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden velges: Jan Rønning

Som nytt varamedlem til samkommunestyret i permisjonstiden velges: Lars Waade

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Hanne Lilleberg innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 05.02.09.

Lars Waade rykker opp som fast medlem til kommunestyret i permisjonsperioden.

Som nytt medlem til arbeidsmiljøutvalget i permisjonsperioden velges: Sølvi Helene Sæther

Som nytt medlem til havnerådet i permisjonsperioden velges: Gunnar Morten Løvås

Som nytt medlem til styret for Levanger Boligforvaltning KF i permisjonsperioden velges: Jostein Trøite

Som nestleder til styret for Levanger Boligforvaltning KF i permisjonsperioden velges: Jostein Trøite

Som nytt varamedlem til formannskapet i permisjonstiden velges: Lars Waade

Som nytt varamedlem til plan- og utviklingskomiteen i permisjonstiden velges: Jan Rønning

Som nytt varamedlem til samkommunestyret i permisjonstiden velges: Lars Waade -  ^

 

 

PS 121/08 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

Levanger kommune er positiv til å bosette 50 personer i 2009 inkludert 10 enslige mindreårige. Familiegjenforente kan komme i tillegg til dette antallet. -  ^

 

 

PS 122/08 Tilskudd til vinterdrift av Moan Kunstgress

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tilskuddet til Levanger Fritidspark økes med 75.000 for 2009.  Beløpet benyttes til å senke leieprisene på kunstgressbanen.  Tilskuddet belastes formannskapets konto for tilskudd. -  ^

 

 

PS 123/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - totaloversikt over forvaltningen av Levanger kommunes eiendommer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Oversikt over Levanger kommunens eiendommer utover 1 da legges fram i eierskapsmeldingen som er under utarbeidelse.   Oversikten skal inneholde

- Bygg/adresse

- Areal

- Eventuell leiepris

Eierskapsmeldingen legges fram for Formannskapet og Kommunestyre -  ^

 

 

PS 124/08 Salg av gnr. 253 bnr. 29, Rinnleiret leir

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Salget av gnr. 253 bnr. 29 disponeres som følger:

  1. Salgssum kr. 12.980.000,- avsettes til konto 97701, salg av tomter.
  2. Kr. 4.000.000,- belastes konto 92301, kjøp av varer til anlegg
  3. Kr. 2.500.000,- avsettes til bundet driftsfond. Avkastningen av fondet øremerkes til drift og vedlikehold av vernede bygninger på Rinnleiret.
  4. Rest kr. 6.480.000,- avsettes til ubundet kapitalfond
  5. Eventuelt ubrukt beløp i prosjektregnskapet, avsettes til ubundet kapitalfond.

Det forutsettes at kostnader forbundet med vann/kloakk på strekningen pumpestasjon Rinnleiret og rensestasjon Skånes, kr. 2.200.000,-, belastes selvkostområdet i kommunens budsjett for 2009. -  ^

 

 

 

PS 125/08 Avgiftsgrunnlaget for feiing 2009

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.10.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

De vedlagte beregninger vedrørende avgiftsgrunnlaget for årene 2009 – 2011 legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse for 2009. -  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^